23 I ti, Kapernaume! koji si se do nebesa podigao do pakla ćeš propasti: jer da su u Sodomu bila čudesa što su u tebi bila, ostao bi do današnjeg dana.
Kopirano
Komentari
23-34

Kapernaum se uzvisio, jer je u njemu živeo Isus, pa je bio proslavljen kao grad Njegovog zavičaja. Ipak njemu to nije bilo od koristi, jer nije poverovao. Štaviše, zato je i osuđen na pakao, jer nije izvukao nikakvu korist od toga što je imao takvog žitelja. Kapernaum zna...
Više
či „mesto utehe“. Iz toga možeš da vidiš da ako se neko udostoji da postane obitalište „Utešitelja“, to jest Svetog Duha, a potom se pogordi, prevaznoseći se do nebesa, pašće naposletku zbog svoje gordosti. Zato, čoveče, užasni se i zadrhti
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga