1 Tada reče Ahavu Ilija Tesvićanin, jedan od naseljenika Galadskih: tako da je živ Gospod Bog Izrailjev, pred kojim stojim, ovijeh godina neće biti rose ni dažda dokle ja ne rečem.
Kopirano
Komentari
Strašno zvuče ove reči za svako smrtno uvo, jer ih čovek izgovori, čovek podobostrasan nama (Jak. 5, 17). Vi se pitate, braćo, kako može smrtan čovek zatvoriti nebo i zaustaviti dažd. No upitajte se kako može smrtan čovek otvoriti nebo i nizvesti dažd na suhu zemlju. A mi znamo, da i sad...
Više
a po molitvi ljudi Bog otvara nebo i daje dažd. Sve što uzištete u molitvi vjerujući, dobićete, rekao je, Spasitelj naš (Mat. 21, 22). Kao što je Mojsej po živoj veri i molitvi činio strašna čudesa u Misiru i u pustinji; kao što je Isus Navin zaustavio tok sunca, tako je i prorok Božji Ilija zatvarao i otvarao nebo, i nizvodio oganj s nebesa, i činio druga čudesa moćna i strašna, sve verom i molitvom. Bog dade silu Iliji da čini takva čudesa jer Ilija revnovaše za slavu Božju a ne za slavu svoju. Revnovah veoma za Gospoda Boga nad vojskama (I Car. 19, 14). Ništa za sebe nije tražio ovaj čovek Božji a sve za Boga. Bog je njemu bio sve: sva slava, sva sila, sve blago. Zato ga Bog venča slavom neumrlom, silom strašnom, i blagom koje ne trune i moljci ga ne grizu. Zato i ne dopusti Bog, da Ilija umre, nego ga uze na nebo kao i Enoha. Ilija sveti beše čiste duše kao rosa jutarnja, celomudrena tela kao dete, neporočna srca i uma kao angel Božji. Zato bi i osta sasud sile Božje. Zato činjaše čudesa onda i čini ih danas.

O Gospode Živi, Bože proroka Tvoga Ilije, koji si nas kroz krštenje posinio blagodaću Tvojom svetom, zažeži i u nama veru i revnost proroka Tvog svetog. Tebi slava i hvala vavek. Amin
Sv. Nikolaj Velimirović
Sv. Nikolaj Velimirović
(1881 - 1956)
Analiza
Pretraga