25 A Adam opet pozna ženu svoju, i ona rodi sina, i nadje mu ime Sit, jer mi, reče, Bog dade drugoga sina za Avelja, kojega ubi Kajin.
Kopirano
Komentari
Jevreji tek ovde i dalje uzimaju reč adam kao lično ime Adamovo. V. napred 2,16 i dalje 5,1-2.

MT uz ime Sit=Šet ima glagol šat-dostaviti, dodeliti, dati u zamenu, otuda ime Sitovo znači: zamena, nadoknada.
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga