6 I žena videći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra roda s njega i okusi, pa dade i mužu svojemu, te i on okusi.
Kopirano
Komentari
Sva tri razloga, koja su privukla ženu, izrazio je Ap. Jovan u 1 Jn.1,16: telesna pohota jelom, požuda očiju, i nadmenost života znanjem! (Drugi mogući prevodi trećeg razloga: željeno/privlačno radi sticanja znanja“, drago(ceno) radi shvašanja“, „vredno jer daje poznanje", LXX i Sirij...
Više
ski: lepo za sozercanje"- sagledavanje).
Po Sv. Apostolima i Sv. Ocima (Irinej, Atanasije, Maksim), razlog pada prvih ljudi bio je: nedostatak ljubavi prema Bogu, te je slastoljublje = samoljublje preovladalo većma nego bogoljublje (1]n.2,15-17; 2Tim.3,2.4). Đavo je ustvari hteo da čoveku oduzme bogodarovanu mu slobodu, koja, zajedno sa ljubavlju, čini nedeljivu dvojedinu konstituantu čoveka kao bogolikog bića, te da ga tako, bez istinske slobode i ljubavi, učini slugom/robom nečega što nije Živi i Lični Bog, makar to bilo i „poznanje“, koje, otuđeno od Izvora znanja, samopretenduje da „obezbeđuje slobodu“, a ustvari porobljava, kao i sve drugo što ima totalitarne pretenzije (kao npr. racionalistička teza: „znanje je svetlo, znanje je moć"). Jer nema slobode i znanja bez ličnoga i Živoga Boga, Koji je Ljubav i Sloboda i Punoća svega, pa i Istine, Znanja, Života
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga