13 A rodiv Salu poživje Arfaksad četiri stotine i tri godine, rađajući sinove i kćeri.
Kopirano
Komentari
LXX ovde, kao i napred u 10,22 i 24 (i u 1 Dnev.1, 18 neki rkps. i Samarj. tekst), dodaju još 2 rečenice o Kenanu (koje 2 rečenice nema MT), kao sina Arfaksada i oca Sale (te je tako Avram 10. naraštaj posle Sima, kao što je Noje 10. posle Adama). Kenan je tako i u rodoslovu Hristovom (Lk.3,35-...
Više
36)
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga