10 Ovo je pleme Simovo: bijaše Simu sto godina, kad rodi Arfaksada, druge godine poslije potopa.
Kopirano
Komentari
Ovde, u st. 10-26, data je ponovo (v. napred 10,21-31) genealogija Simova, od koga su Semiti, ali pisac ovde daje samo liniju Simovih potomaka: Arpahšad - Sala/Šelah - Ever (st. 14), i dalje do Tare i Avrama (st.24-26); tj. liniju Jevrejskog naroda, jer su od ovog Evera Jevreji dobili ime, a od Av...
Više
rama su postali narod (v. niže 39,14.17; 40,15; 41,12; 43,32; Izl. 1,15.16.19; 3,18; 5,3).
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga