1 A bijaše jedan čovjek, rod mužu Nojemininu, čovjek bogat od porodice Elimelehove, kojemu ime bijaše Voz.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I Ruta Moavka reče Nojemini: da idem u polje da pabirčim klasje za onijem pred kim nađem milost. A ona joj reče: idi, kćeri moja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I ona otide, i došavši stade pabirčiti po njivi za žeteocima: i dogodi se, te dođe na njivu koja pripadaše Vozu, koji bijaše od porodice Elimelehove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I gle, dođe Voz iz Vitlejema, i reče žeteocima: Gospod da je s vama! I oni mu rekoše: da te blagoslovi Gospod!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tada reče Voz sluzi svojemu koji bijaše nad žeteocima: čija je ona mladica?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A sluga koji bješe nad žeteocima odgovori mu: Moavka je mladica koja se vratila s Nojeminom iz zemlje Moavske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I reče: da pabirčim, da kupim klasje između snopova za žeteocima. I došavši bavi se od jutra do sada; samo je malo bila kod kuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada Voz reče Ruti: čuješ, kćeri moja; nemoj ići na drugu njivu da pabirčiš, niti odlazi odavde, nego se drži mojih djevojaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Pazi na kojoj njivi oni žanju, pa idi za njima; jer sam zapovjedio momcima svojim da te niko ne dira; a kad ožedniš, idi k sudovima i pij što moje sluge zahitaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tada ona pade ničice i pokloni se do zemlje, i reče mu: kako nađoh milost pred tobom, da me pogledaš, kad sam tuđinka?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Voz odgovori i reče joj: čuo sam ja sve što si činila svekrvi svojoj po smrti muža svojega, i kako si ostavila oca svojega i mater svoju i postojbinu svoju, pa si došla k narodu kojega nijesi znala prije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Gospod da ti plati za djelo tvoje, i da ti plata bude potpuna od Gospoda Boga Izrailjeva, kad si došla da se pod krilima njegovijem skloniš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A ona reče: nađoh milost pred tobom, gospodaru, jer si me utješio i milostivo progovorio sluškinji svojoj, ako i nijesam kao jedna od tvojih sluškinja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Voz joj reče: kad bude vrijeme jesti, dođi ovamo i jedi hljeba i umoči zalogaj svoj u ocat. I ona sjede pokraj žetelaca, i on joj pruži prženijeh zrna, i ona jede i nasiti se, i preteče joj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Potom usta da pabirči. A Voz zapovjedi momcima svojim govoreći: neka pabirči i među snopovima, nemojte da je zastidite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Nego još navlaš ispuštajte rukoveti i ostavljajte joj neka kupi, i ne korite je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I ona pabirči na njivi do večera, i ovrše što napabirči, i dođe oko efe ječma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I uzevši otide u grad, i vidje svekrva njezina šta je napabirčila; a ona izvadi i dade joj i ono što joj je preteklo pošto se nasitila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I reče joj svekrva: gdje si pabirčila danas? i gdje si radila? Da je blagosloven koji te je pogledao! A ona kaza svekrvi svojoj kod koga je radila govoreći: ime je čovjeku kod kojega sam danas radila Voz.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Nojemina reče snasi svojoj: Gospod da ga blagoslovi, kad nije ukratio milosti svoje k živima i k mrtvima. I reče joj Nojemina: taj je čovjek nama rod, i jedan od osvetnika naših.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A Ruta Moavka reče: još mi je rekao: drži se moje čeljadi dokle ne požanju sve moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Nojemina reče Ruti snasi svojoj: dobro je, kćeri moja, da ideš s njegovijem djevojkama, da te ne bi dirali na drugoj njivi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I tako se držaše djevojaka Vozovijeh pabirčeći dokle se ne svrši žetva ječmena i žetva pšenična; i življaše kod svekrve svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga