1 I kada prestade metež ljudi okružujućih zasjedanje, tada reče Olofern, vojskovođa sile asurske, Ahioru pred svim skupom inoplemenika i svim sinovima Moavskim:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I ko si ti, Ahiore, i plaćenici Jefremovi, te si prorokovao nama, kao danas, i reče da ne ratujemo na rod Izrailjski, jer Bog njihov štiti njih? I ko je Bog ako ne Navuhodonosor? On će poslati silu svoju i istrijebiće ih sa lica zemlje, i neće ih izbaviti Bog njihov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 No mi sluge njegove udarićemo ih kao jednog čovjeka i neće podnijeti silu konja naših.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer ćemo ih sagorjeti njima, i gore njihove napiće se krvlju njihovom, i polja njihova ispuniće se mrtvaca njihovih, i neće se oduprijeti trag nogu njihovih licu našem, no će pogibijom poginuti, kaže car Navuhodonosor, gospodar sve zemlje; jer reče: Neće ostati prazan govor riječi njegovih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A ti, Ahiore, plaćeniče amonski, koji izgovori riječi ove u dan nepravde svoje, nećeš vidjeti više lice moje od ovoga dana dok se ne osvetim rodu onih koji su iz Egipta;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I tada će probosti mač vojske moje i naroda, služitelja mojih, rebra tvoja, i pašćeš među ranjenike njihove kad se vratim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I odvešće te sluge moje u Gorski (kraj) i ostaviće te u jedan od gradova na gorama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I nećeš poginuti dok ne budeš istrijebljen zajedno sa njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ako li se nadaš srcem da neće biti pohvatani, neka se ne pokunji lice tvoje. Rekoh i ništa neće otpasti od riječi mojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I naredi Olofern slugama svojim, koji su oko njega stajali u šatoru njegovom, da uhvate Ahiora i da ga odvedu u Vetiluju i predaju u ruke sinova Izrailjevih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I uhvatiše ga sluge njegove i izvedoše ga izvan logora u polje, i povedoše iz ravnice u Gorski (kraj) i stigoše na izvore koji bijahu ispod Vetiluje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I kada ih vidješe ljudi iz grada na vrhu gore, uzeše oružje svoje i izađoše izvan grada na vrh gore. I svaki muž strelac zadržavaše uspon, i bacahu kamenje na njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Izašavši pod goru, vezaše Ahiora i ostaviše bačena u podnožje gore, pa otidoše gospodaru njihovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Sišavši, pak, sinovi Izrailjevi iz grada njihovog, stadoše nad njim i, razriješivši ga, odvedoše u Vetiluju i privedoše pred načelnike grada njihova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A to bijahu u dane one Ozija Mihin od plemena Simeonovog, i Havrije Gotinilov i Harmije Melhilev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I sazvaše sve starješine grada, i stekoše se svi mladići njihovi i žene na sabranje, i postaviše Ahiora u sredinu svega naroda njihovog. I upita ga Ozija o onome što se dogodilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I odgovorivši, kaza im riječi zasijedanja Olofernova, i sve riječi koje izgovori među knezovima sinova asurskih, i šta razmetljivo govoriše protiv doma Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I pavši narod pokloni se Bogu i zavapi govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Gospode Bože nebeski, pogledaj na gordost njihovu i smiluj se na smirenje roda našega i pogledaj na lice posvećenih tebi u dan ovaj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I utješiše Ahiora i pohvališe ga veoma;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I primi ga Ozija sa sabranja u dom svoj i učini gozbu starješinama, i prizivahu Boga Izrailjeva u pomoć svu noć onu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga