1 I čuše sinovi Izrailjevi koji žive u Judeji sve što učini Olofern narodima, vojskovođa Navuhodonosora, cara asirskoga, na koji način razgrabi sve njihove sveštene (stvari) i predade ih uništenju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I uplašiše se veoma mnogo od lica njegovog, i za Jerusalim i za hram Gospoda Boga svoga se uznemiriše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer, nedavno su bili izašli iz ropstva i skoro se bio sabrao sav narod Judeje, i sasudi i žrtvenik i dom bili osveštani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Poslaše u sve predjele Samarije i Kone i Vetorona i Velmena i Jerihona, i u Hovu i Esoru i u dolinu Salimsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I zaposjedoše sve vrhove gora visokih i ogradiše (zidom) sela u njima, i ostaviše za hranu za ratne pripreme, jer nedavno bjehu polja njihova požnjevena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I napisa Joakim, sveštenik veliki, koji bješe tih dana u Jerusalimu, stanovnicima Vetulije i Vetomastema, koji je naspram Esdrilona, ispred polja blizu Dotema,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Govoreći da zauzmu uspone gorske, jer kroz njih je bio ulaz u Judeju, i bilo je lako braniti ih prilazeće, pošto je uzak prilaz, od svih ljudi - po dvojica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I učiniše sinovi Izrailjevi kao što im zapovijedi Joakim, sveštenik veliki, i starješinstvo svega zbora Izrailjeva, koji sjeđahu u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I zavapi svaki muž Izrailjac ka Bogu sa prilježnošću velikom i smiriše duše svoje sa prilježnošću velikom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Oni i žene njihove i mladenci njihovi i stoka njihova i svaki došljak i najamnik, i srebrom kupljenik njihov, položiše vretišta na bedra svoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I svaki muž Izrailjac i žena i djeca koji žive u Jerusalimu padoše pred licem Hrama i posuše pepeo na glave svoje i rasprostriješe vretišta svoja pred licem Gospodnjim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I žrtvenik vretištem obaviše i zavapiše k Bogu Izrailjevu jednodušno, prilježno, da ne dopusti u razgrabljenje mladence njihove, i žene u plijen i gradove nasleđa njihovog na razorenje i svetinju na skvrnavljenje i sramotu na radovanje (mnogobožnim) narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I usliša Gospod glas njihov i pogleda na tugu njihovu; i postio se narod više dana u svoj Judeji i Jerusalimu pred licem svetih Gospoda Svedržitelja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I Joakim, sveštenik veliki, i svi koji su stojali pred Gospodom sveštenici i bogoslužitelji Gospodnji, opasani vretištem po bedrima svojim, prinošahu svespaljenicu neprestanu i molitve i dobrovoljna davanja narodna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I bješe pepeo na kidarima njihovim, i vapijahu ka Gospodu svom snagom da posjeti na dobro sav dom Izrailjev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga