1 I poslaše k njemu izaslanike sa riječima mira govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Evo, mi sluge Navuhodonosora, cara velikoga, padamo ničice preda te, čini sa nama što je po volji licu tvome;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Evo, sela naša i svako mjesto naše i svako polje pšenično i stada (ovaca) i goveda naših i sve gradine naselja naših leže pred licem tvojim; čini što ti je po volji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Evo, gradovi naši i koji stanuju u njima robovi su tvoji; došavši, sretni se sa njima, kako je dobro u očima tvojima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I dođoše (ovi) ljudi kod Oloferna i kazaše mu ove riječi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I siđe u Primorje, on i sila njegova, i postavi stražu visokim gradovima i uze od njih za saborce ljude odabrane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I dočekaše ga oni i sva okolina njihova sa vijencima i igrama i svirkama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I razori sve predjele njihove i šume njihove isječe. I bi mu dano da istrijebi sve bogove zemlje kako bi se samo jedinom Navuhodonosoru klanjali svi narodi, i svi jezici i sva plemena njihova prizivali njega kao boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I dođe naspram Esdrilona blizu Doteje, što je nasuprot brdovite Judeje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I ulogoriše se među Gavajom i Skitskim gradom, i ostade ondje mjesec dana kako bi skupio svu vojsku sile svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga