1 I u godini osamnaestoj, dvadeset drugog (dana) prvog mjeseca, bi riječ u domu Navuhodonosora, cara asirskog, da se osveti svoj zemlji kao što je rekao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I sazva sve svoje sluge i sve velikaše svoje, i saopšti im tajnu namjere svoje i iznese sve zlo zemlje iz usta svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I oni sudiše da se istrijebi svako tijelo koje ne posluša riječi usta njegovih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I dogodi se, kad završi savjet svoj, pozva Navuhodonosor, car asirski, Oloferna, vojskovođu sile svoje, koji je bio drugi poslije njega i reče mu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ovo govori car veliki, gospodar sve zemlje: Gle, ti ćeš izaći od lica moga i uzećeš sa sobom muževe pouzdane u snagu svoju, pješaka sto dvadeset hiljada i mnoštvo konja sa dvanaest hiljada konjanika,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I izaći ćeš u susret svoj zemlji na Zapadu, jer se ne pokoriše riječi usta mojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I javićeš im da spremaju zemlju i vodu, jer ću izaći u gnjevu svome na njih i pokriću sve lice zemlje nogama sile moje i predaću ih na razgrabljenje njima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I ranjenici njihovi ispuniće doline njihove, i svi potoci i rijeke pokriveni mrtvima njihovim napuniće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I povešću zarobljenike njihove do kraja sve zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ti, pak, izašavši, zauzećeš mi sve predjele njihove, i predaće ti se, i sačuvaćeš mi ih za dan kazne njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A one koji budu nepokorni, neka ne poštedi oko tvoje, da budu dati na ubijanje i razgrabljenje po svoj zemlji tvojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tako bio živ ja i moć carstva moga, rekao sam i učiniću ovo rukom mojom!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A ti da ne prestupiš ni jednu od riječi gospodara svoga, nego svršavajući, izvršićeš kao što sam ti zapovijedio, i ne odugovlači da učiniš ovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I izađe Olofern od lica gospodara svoga i pozva sve velmože i vojvode i načelnike (vojne) sile asurske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I izbroja odabrane muževe na postrojenje, kao što mu zapovijedi gospodar njegov, do sto dvadeset hiljada, i konjanika strelaca dvanaest hiljada,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I rasporedi ih na način na koji se mnoštvo za rat postrojava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I uzeše kamile i magarce i mazge za vojsku njihovu, mnoštvo veoma veliko, i ovce i volove i koze za ishranu svoju, kojih ne bješe broja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I hrane za svakog čovjeka mnogo, i zlata i srebra iz doma careva veoma mnogo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I izađe on i sva sila njegova na putovanje, da idu ispred cara Navuhodonosora i da pokriju sve lice zemlje prema Zapadu kolima, konjicom i pješacima, izabranicima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I velika masa kao skakavci krenu sa njima i kao pijesak zemaljski, ne mogaše se izbrojati zbog mnoštva njihovog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I otidoše iz Ninevije tri dana hoda u pravcu polja Vektileta, i ulogoriše se od Vektileta blizu gora sa lijeve strane gornje Kilikije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I uze svu silu svoju, pješake i konjanike i kola svoja, i otide odande u brda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I isječe Fuda i Luda, i poplijeni sve sinove Rasisa i sinove Ismailove naspram pustinje Heleonske prema jugu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I pređe Eufrat i prođe Mesopotamiju, i razori sve gradove visoke koji su na rijeci Avronu, dok ne stiže na more.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I zauze predjele Kilikije, i posječe koji mu se suprotstaviše, i dođe do predjela Jafetovih, koji su prema jugu naspram Arabije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I opkoli sve sinove madijamske, i popali naselja njihova i poplijeni stada njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I siđe u polje Damaskovo u dane žetve pšenice i popali sve njive njihove, i stada (ovaca) i goveda njihova predade na uništenje, i gradove njihove poplijeni, i polja njihova opustoši, i porazi sve mladiće njihove oštricom mača.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I napade strah i trepet njegov na stanovnike Primorja, koji bjehu u Sidonu i Tiru, i koji stanovahu u Suru i Okini i koji boravljahu u Jemnanu; i koji stanovahu u Azotu i Askalonu uplašiše se od njega veoma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga