1 Ovo je knjiga zapovjesti Božjih i Zakon koji postoji vavijek: Svi koji se nje drže - živjeće, a koji je ostavljaju - umrijeće.

2 Obrati se, Jakove, i uzmi je, hodi pri sjaju svjetlosti njene.

3 Ne daji drugom slavu svoju i ono što je tebi korisno drugom narodu.

4 Blago nama, Izrailju, jer ono što je ugodno Bogu, nama je znano.

5 Budi hrabar, narode moj, pomene Izrailjev.

6 Prodani biste narodima, ne na propast. Zato što ste prognjevili Boga, predani ste protivnicima;

7 Jer ogorčili ste Tvorca svoga prinoseći žrtve demonima, a ne Bogu.

8 Jer zaboraviste Hranitelja svoga, Boga vječnoga, a ožalostiste i Jerusalim koji vas je vaspitao;

9 Jer vidje gnjev na vama od Boga i reče: Slušajte, žitelji Jerusalima, navede Bog na mene tugu veliku;

10 Jer vidjeh ropstvo sinova mojih i kćeri, koje navede na njih Vječni,

11 Hranio sam ih sa veseljem, a otpustio sa plačem i tugom.

12 Niko da se ne raduje meni udovici, i ostavljenoj od mnogih: Opustošena sam zbog grijeha djece moje,

13 Naredbe Njegove ne poznaše niti hodiše putevima zapovijesti Božjih, niti na staze nauke u pravednosti Njegovoj stupiše.

14 Neka dođu žitelji Siona i sjetite se ropstva sinova mojih i kćeri, koje navede na njih Vječni.

15 Jer dovede na njih narod iz daleka, narod bestidan i drugojezičan, koji se ne postidješe starca, niti se djetetu smilovaše,

16 I odvedoše voljenu (djecu) udovice, i od kćeri jedinice - lišiše.

17 A ja čime da vam pomognem?

18 Jer ko je naveo zla na vas, izbaviće vas iz ruku neprijatelja vaših.

19 Idite, čeda, idite, jer ja ostadoh pust;

20 Svukoh haljinu mira, a obukoh kostrijet moljenja moga; zavapiću Vječnome u dane moje.

21 Hrabrite se, čeda, vapite ka Bogu, i izbaviće vas od nasilja iz ruke neprijatelja.

22 Jer ja se nadah u Vječnoga za spasenje vaše, i dođe mi radost od Svetoga zbog milostinje koja će vam brzo stići od vječnog Spasitelja vašeg.

23 Odaslah vas sa tugom i plačem, a vratiće mi vas Bog sa radošću i veseljem dovijeka.

24 Jer kao što sada vidješe žitelji Siona vaše robovanje, tako će vidjeti brzo od Boga vaše spasenje, koje će vam doći sa slavom velikom i svjetlošću Vječnoga.

25 Čeda, potrpite gnjev koji vas je snašao od Boga. Progna te neprijatelj tvoj, i vidjećeš njegovu pogibao brzo, i na vratove njihove ćeš se popeti.

26 Nježni moji hodiše putevima tvrdim, biše uzeti kao stado razgrabljeno od neprijatelja.

27 Hrabrite se, čeda, i vapite ka Bogu, pa će vas se sjetiti Onaj koji je sve ovo naveo.

28 Jer kao što se desilo da vam zabludi um od Boga, desetorostruko (više) ćete Ga tražiti, vrativši mu se.

29 Jer Onaj koji je naveo na vas zla, navešće vam vječno veselje sa spasenjem vašim.

30 Hrabri se, Jerusalime, utješiće te Onaj koji ti je dao ime.

31 Nesrećni su koji su ti zlo nanijeli i koji su se radovali Tvome padu.

32 Nesrećni su gradovi kojima su služila djeca Tvoja, nesrećna (zemlja) koja je primila sinove Tvoje.

33 Jer kao što se radovala Tvome padu i veselila Tvome razorenju, tako će tugovati zbog svog opustošenja.

34 I odsjeći ću joj radovanje zbog mnoštva naroda, i njeno slavlje postaće tugovanje.

35 Jer će oganj naići na nju od Vječnoga u dane mnoge, i biće naseljena demonima na dugo vrijeme.

36 Pogledaj na istok, Jerusalime, i vidi veselje koje ti od Boga dolazi.

37 Gle, dolaze sinovi tvoji koje si otpustio, dolaze sabrani od istoka i zapada riječju Svetoga, radujući se slavi Božjoj.

Analiza
Pretraga