1 I presta s ispovijedi Tovit.

2 I bijaše (mu) godina pedeset osam kad izgubi vid, a posle osam godina progleda; i činjaše milostinje i pridade da se boji Gospodu i da se ispovijeda Njemu.

3 I veoma ostari; i pozva sina svoga i šest sinova njegovih i reče mu: Čedo, uzmi sinove svoje; evo, ostario sam i pred odlaskom sam iz života.

4 Otidi u Midiju, čedo, jer sam uvjeren što je govorio Jona prorok o Nineviji da će propasti, a u Midiji će biti mir do izvjesnog vremena, i da će braća naša u zemlji biti rasijana sa dobre zemlje, i Jerusalim će biti pust, i Dom (Hram) u njemu sagorjeće i biće pust do (određenog) vremena.

5 I opet pomilovaće ih Bog i povratiće ih u zemlju i sagradiće Dom, ne kao (onaj) prvi, dok se ne ispune vremena vijeka. I posle toga vratiće se iz ropstava i sagradiće Jerusalim časno, i Dom Božji u njemu biće sagrađen za sva pokoljenja vijeka, zdanjem slavnim, kao što su govorili o njemu proroci.

6 I svi narodi će se povratiti istinski da se boje Boga, i porušiće idole svoje, i blagosloviće svi narodi Gospoda.

7 I narod Njegov ispovijediće se Gospodu, i uzvisiće Gospod narod svoj, i obradovaće se svi koji ljube Gospoda Boga u pravdi i istini tvoreći milost braći našoj.

8 I sada, čedo, otidi iz Ninevije, jer svakako biće ono što je govorio prorok Jona.

9 A ti drži Zakon i zapovijesti i budi milostivoljubiv i pravedan, da ti dobro bude, i sahrani me dobro i majku tvoju sa mnom; i više ne boravite u Nineviji.

10 Čedo, vidi šta učini Aman Ahiaharu koji ga je othranio, kako od svjetlosti odvede njega u tamu, i šta mu uzvrati; i Ahiahar, pak, spasi se, a onome zauzvrat bi dato, te sam uđe u tamu. Manasije je činio milostinju, i bi spasen iz zamke smrtne koju mu postavi, a Aman upade u zamku i pogibe.

11 I sada, djeco, vidite šta milostinja čini i od čega pravda izbavlja. I dok ovo govoraše ispusti dušu svoju na postelji; a bješe mu godina sto pedeset osam. I sahrani ga svečano.

12 A kad umrije Ana, sahrani je sa ocem njegovim. Otide, pak, Tovija sa ženom svojom i sinovima svojim u Ekvatane k Raguilu, tastu svome.

13 I ostari časno, i sahrani tasta i taštu svoje svečano i naslijedi imanje njihovo i Tovita, oca svoga.

14 I umrije od godina sto dvadeset sedam u Ekvatanama Midijskim.

15 I ču prije no umrije za pogibao Ninevije, koju porobi Navuhodonosor i Asir. I obradova se prije no umrije zbog Ninevije

Analiza
Pretraga