1 I presta s ispovijedi Tovit.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I bijaše (mu) godina pedeset osam kad izgubi vid, a posle osam godina progleda; i činjaše milostinje i pridade da se boji Gospodu i da se ispovijeda Njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I veoma ostari; i pozva sina svoga i šest sinova njegovih i reče mu: Čedo, uzmi sinove svoje; evo, ostario sam i pred odlaskom sam iz života.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Otidi u Midiju, čedo, jer sam uvjeren što je govorio Jona prorok o Nineviji da će propasti, a u Midiji će biti mir do izvjesnog vremena, i da će braća naša u zemlji biti rasijana sa dobre zemlje, i Jerusalim će biti pust, i Dom (Hram) u njemu sagorjeće i biće pust do (određenog) vremena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I opet pomilovaće ih Bog i povratiće ih u zemlju i sagradiće Dom, ne kao (onaj) prvi, dok se ne ispune vremena vijeka. I posle toga vratiće se iz ropstava i sagradiće Jerusalim časno, i Dom Božji u njemu biće sagrađen za sva pokoljenja vijeka, zdanjem slavnim, kao što su govorili o njemu proroci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I svi narodi će se povratiti istinski da se boje Boga, i porušiće idole svoje, i blagosloviće svi narodi Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I narod Njegov ispovijediće se Gospodu, i uzvisiće Gospod narod svoj, i obradovaće se svi koji ljube Gospoda Boga u pravdi i istini tvoreći milost braći našoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I sada, čedo, otidi iz Ninevije, jer svakako biće ono što je govorio prorok Jona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A ti drži Zakon i zapovijesti i budi milostivoljubiv i pravedan, da ti dobro bude, i sahrani me dobro i majku tvoju sa mnom; i više ne boravite u Nineviji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Čedo, vidi šta učini Aman Ahiaharu koji ga je othranio, kako od svjetlosti odvede njega u tamu, i šta mu uzvrati; i Ahiahar, pak, spasi se, a onome zauzvrat bi dato, te sam uđe u tamu. Manasije je činio milostinju, i bi spasen iz zamke smrtne koju mu postavi, a Aman upade u zamku i pogibe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I sada, djeco, vidite šta milostinja čini i od čega pravda izbavlja. I dok ovo govoraše ispusti dušu svoju na postelji; a bješe mu godina sto pedeset osam. I sahrani ga svečano.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A kad umrije Ana, sahrani je sa ocem njegovim. Otide, pak, Tovija sa ženom svojom i sinovima svojim u Ekvatane k Raguilu, tastu svome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I ostari časno, i sahrani tasta i taštu svoje svečano i naslijedi imanje njihovo i Tovita, oca svoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I umrije od godina sto dvadeset sedam u Ekvatanama Midijskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I ču prije no umrije za pogibao Ninevije, koju porobi Navuhodonosor i Asir. I obradova se prije no umrije zbog Ninevije
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga