1 O znacima: Evo, doći će dani, u kojima će mnogi od onih koji žive na zemlji i poseduju znanje, biti uzeti, i put istine biće skriven, i vaseljena će oskudjevati vjerom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I umnožiće se nepravda koju sada vidiš i o kojoj si odavno slušao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I biće ova zemlja, koju ti sada vidiš da gospodari, podvrgnuta opustošenju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A ako Svevišnji dadne tebi da doživiš, videćeš kako će poslije treće trube iznenada zasijati usred noći sunce i mjesec tri puta po danu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I sa drveća će kapati krv, kamen pustiće glas svoj, a narodi će se pokolebati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada će carevati onaj, kojeg oni koji žive na zemlji ne očekuju, i ptice će odletjeti na druga mjesta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 More sodomsko izmetnuće ribe, govoriće noću glas onog koji je nepoznat mnogima; a ipak će svi čuti glas njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Biće pometnja u mnogim mjestima, često će sipati sa neba oganj; divlje zvijeri promjeniće mjesta svoja, i nečiste žene rađaće čudovišta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Slatke vode će postati slane, i svi prijatelji okomiće se jedan na drugoga; tada će se sakriti um, a razum će se povući u svoje mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Mnogi će ga tražiti, ali ga neće naći, i umnožiće se na zemlji nepravda i neuzdržanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jedna oblast pitaće drugu susjednu: Ne prođe li kroz tebe pravda, koja čini pravednim? I ona će reći: Ne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ljudi će se u ta vremena nadati, ali neće dostizati željeno, trudiće se, ali neće upravljati putevima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 O tim znakovima meni je dozvoljeno da kažem tebi, a ako se ponovo pomoliš i zaplačeš kao sada, i ispostiš sedam dana, tada ćeš čuti više od ovoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I ja dođoh sebi, i tijelo moje jako drhtaše, a duša moja iznemože kao da će isčeznuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ali anđeo koji dođe k meni podrža me i okrijepi me, i postavi me na noge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I bi da druge noći dođe ka meni Salatilo, vođa naroda, i upita me: Gdje si bio, i od čega je lice tvoje tako tužno?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Da li ne znaš da je tebi povjeren Izrailj u zemlji izgnanstva njegovog?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Zato ustani i pojedi hljeba, i ne ostavljaj nas, kao pastir svoje stado u rukama lukavih vukova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tada rekoh ja njemu: Idi od mene i ne približavaj se ka meni. I on čuvši to, ode od mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A ja sedam dana postih, stenjah i plakah, kao što mi reče anđel Urilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I poslije sedam dana pomisli srca moga opet bijahu za mene krajnje tegobna;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ali duša moja zadobi duh razumijevanja, i ja opet počeh govoriti pred Svevišnjim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I rekoh: O, Vladiko Gospode! Ti iz svih šuma na zemlji i od svog drveća u njima izabra samo jednu vinogradsku lozu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ti iz sveg kruga zemaljskog izabra Sebi jednu pećinu, i od svih cvjetova u vaseljeni Ti izabra Sebi jedan ljiljan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ti od svih pučina morskih napuni za Sebe jedan izvor, a od svih sagrađenh gradova osveti za Sebe jedan Sion.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Od svih stvorenih ptica Ti nazva Sebi jednu golubicu, a od sve stvorene stoke Ti izabra sebi jednu ovcu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Od svih bezbrojnih naroda Ti uze Sebi jedan narod, i omiljevši ga, dade mu zakon savršeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ali sada, Gospode, zašto Ti predade jednoga mnogim, i na jednom korijenu Ti nasadi druge mnoge i rasija Tvoj jedini narod među mnogima drugim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I pogazi ga protivnicima obećanja Tvojih i koji zavjetima Tvojim ne vjerovaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I ako Ti je još jako omrznuo narod Tvoj, neka bude Tvojim rukama kažnjen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Kada ja izrekoh riječi ove, poslan bi ka meni anđeo, koji dođe ka meni prije noći,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I reče mi: Poslušaj me i ja ću te naučiti; razumi me i ja ću reći tebi još više.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Govori, rekoh ja, gospodine moj. I on reče meni: Ti si suviše daleko zašao pitljivošću uma tvog o Izrailju; eda li ti više voliš njega, nego Onaj koji stvori njega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ne, gospodine moj, odgovorih ja, nego govorih iz velike muke. Unutrašnjost moja muči mene svaki čas, kada ja pokušavam dokučiti puteve Svevišnjega i kada hoću istražiti dio suda Njegovog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 On odgovori: Ne možeš. Zašto to gospodine moj? Upitah ja. Bolje da se nisam ni rodio i bolje da je utroba maternja postala moj grob, nego da vidim muku Jakova i mučenje roda Izrailjevog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A on reče meni: Izbroj mi ono što još nije došlo, i saberi mi rasute kapljice, i oživi isušene cvjetove;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Otvori zaključane riznice i uvedi i zaključaj u njih vjetrove, i pokaži mi sliku glasa: i tada ću ti pokazati to što se ti upinješ da vidiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Vladiko Gospode! Odgovorih ja, ko može znati to, možda samo onaj koji ne živi sa ljudima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Ja sam bezuman, i kako mogu govoriti o tom o čemu Ti upita mene?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Tada On reče meni: Kao što ne možeš uraditi ništa od rečenog, tako ne možeš poznati ni sudove Moje, ni granicu ljubavi koju obećah Ja narodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Ali Gospode, Ti si uz one koji se približavaju kraju, i šta će učiniti oni koji bijahu prije mene, ili mi, ili oni koji poslije mene budu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 On mi reče: Kao vijenac biće sud Moj; tako da neće biti kašnjenja za posljednje, niti žurbe za prve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Odgovorih ja i rekoh: Ne možeš li Ti sačiniti odjednom one koji bijahu stvoreni prije, kao i one koji su sada i koji će biti, kako bi im ranije objavio sud Tvoj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 On odgovori meni: Ne možeš ubrzati stvaranje Tvorca svoga, niti vijek ovaj može smjestiti u sebe sve zajedno, koji bijahu stvoreni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I rekoh ja: Kao što si rekao slugi Tvome, da ćeš Ti oživjeti sazdana stvorenja zajedno, i po tome ako stvoreno može izdržati to, onda bi moglo ponijeti i sada sve zajedno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 On mi reče: Upitaj ženu, i reci joj: Ako rađaš desetoro, zašto rađaš po vremenima?, i upitaj je, zašto ne rodi desetoro odjednom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Ja rekoh Njemu: To nije moguće, nego mora biti po vremenima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Tada On reče meni: I Ja dadoh njedrima zemlje sposobnost da posijano na njoj vraća po vremenima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Kao što dijete ne može proizvesti ništa što je svojstveno starcima, tako sam Ja postavio i sazdani od Mene vijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Tada ja upitah Njega i rekoh: Pošto si Ti otkrio meni puteve, dozvoli mi da Te upitam: Mati naša, o kojoj si Ti govorio meni, mlada li je još, ili se približava ka starosti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Upitaj to onu koja rađa, i ona će ti reći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Reci joj: Zašto oni koje si rodila sada nisu jednaki onima koji bijahu rođeni ranije, nego su manji rastom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 A ona će ti reći: Jedni su rođeni od mene u snazi mladosti i sile, a druge rodih pod starost, kada materica poče gubiti svoju silu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Razmisi sada: Vi ste sada manji stasom, nego oni koji bijahu prije vas;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 I oni koji se poslije vas rode, biće još manji od vas, kao da su od stvorenja već ostarjelog, kod koga je snaga mladosti već minula.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 I rekoh ja: Ako sam našao milost pred očima Tvojim, pokaži slugi Tvome, kroz koga Ti posjećuješ stvorenje Tvoje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga