1 Govori da posluša narod Moj riječi proročke koje stavih Ja u usta tvoja, govori Gospod;

2 I učini da se one zapišu na hartiji, jer su one vjerodostojne i istinite.

3 Ne boj se što smišljaju protiv tebe, i da ne pomete tebe nevjerstvo onih koji će govoriti protiv tebe,

4 Jer svaki koji ne vjeruje u nevjeri svojoj će umrijeti.

5 Evo Ja donosim, govori Gospod, na krug zemaljski nevolje: mač i glad, i smrt i pogibao,

6 Zato što nečastivi ljudi oskvrnaviše svu zemlju i pogibeljnih djela njihovih se prepuniše.

7 Zato govori Gospod:

8 Neću više ćutati o bezakonju koje počiniše oni nečastivo, neću trpjeti kod njih to što oni rade i prestupaju: evo, krv nevina i pravedna vapi ka Meni, i duše pravednih vapiju neprestano.

9 Osvetiću ih, govori Gospod, i uzeću od njih ka Sebi svaku krv nevinu.

10 Evo, narod Moj vode kao stado na klanje; neću trpjeti više da žive u Egiptu,

11 Nego ću izvesti njega rukom silnom i mišicom uzdignutom, i poraziću Egipat kaznom kao prije, i pogubiću svu zemlju njihovu.

12 Zaplakaće Egipat i temelji njegovi poraženi kaznom i osvetom koje će navesti na njega Bog.

13 Zaplakaće zemljoradnici koji rade na zemlji, jer će ponestati u njih sjemena od rđe i od grada i od strašnog nevremena.

14 Nesreća ovom vijeku i onima koji žive u njemu,

15 Jer se približi mač i istrebljenje njihovo, i ustaće narod na narod da ratuje sa mačevima u rukama njihovim.

16 Ljudi će postati nestalni i jedni druge savlađivaće, neće mariti za cara svoga i načelnike – u toku djelova svojih u predjelima svoje vlasti.

17 Poželjeće čovjek da ide u grad ali neće moći,

18 Jer iz razloga njihove gordosti, gradovi će se uzbuniti, domovi će biti razoreni a na ljude će napasti strah.

19 Neće se sažaliti čovjek nad bližnjim svojim, predavaće domove njihove na razaranja oružjem, raznijeće se imovina njihova iz razloga gladi i mnogih nedaća.

20 Evo Ja sazivam, govori Bog, sve careve zemlje od istoka i juga, sa sjevera i Livana, kako bi se bojali Mene i okrenuli ka sebi samim, i kako bi im dao ono što su uradili tamo.

21 Kako su postupali oni do sada sa izabranicima Mojim, tako ću postupiti sa njima i dati im u njedra njihova, govori Gospod Bog.

22 Neće poštedjeti desnica Moja grešnike, i mač neće prestati da poražava one koji prolivaju na zemlju nevinu krv.

23 Izaći će oganj od gnjeva Njegovog i istrijebiće temelje zemlje i grešnika, kao zapaljenu slamu.

24 Propast grešnicima i onima koji se ne pridržavaju zapovijesti Mojih! Govori Gospod.

25 Neću ih poštedjeti. Idite sinovi nevjerni, ne skvrnavite svetinje Moje.

26 Gospod zna sve koji zgriješiše protiv Njega; i zato će ih predati na smrt i pogibao.

27 Na krug zemaljski dođoše već nesreće, i vi ćete biti u njima. Bog vas neće izbaviti jer vi sagriješiste protiv Njega.

28 Evo priviđenja strašnog i lica njegovog sa istoka.

29 Doći će porodi zmajeva arabijskih na mnogim kolima i brzinom vjetra ponijeće se po zemlji, i donijeće strah i trepet na sve koji čuju za njih.

30 Izaći će kao veprovi iz šume Karmonjani u ljutnji i gnjevu, i doći će sa velikom silom, i stupiće u borbu sa njima i opustošiti dio zemlje asirske.

31 Zatim će zmajevi, sjetivši se korijena svojih održati se na vrhu, i ovladavši velikom silom krenuće u potjeru njihovu.

32 Oni će se pomesti i zaćutaće pred silom njihovom i okrenuće noge svoje u bjekstvo.

33 Ali oni koji će se nalaziti u zasjedi sa strane asirske okružiće ih i ubiće jednog od njih; u vojsci njihovoj proizvesti će strah i trepet i roptanje careva njihovih.

34 Evo oblaka od istoka i od sjevera do juga, i izgled njihov je veoma grozan, ispunjen svirepošću i burom.

35 Oni će se sukobiti između sebe i srušiti mnogo zvijezda na zemlju i zvijezde njihove; i biće krvi od mača do stomaka,

36 I balega čovječija – do sedla kamila; strah i trepet veliki biće na zemlji.

37 Užasnuće se svi koji vide tu svirepost i ustreptaće.

38 Poslije toga mnogo puta podizaće se bure sa juga i sjevera a dijelom sa zapada,

39 I vjetrovi silni podignuće se sa istoka i otkriće ga i oblak koji Ja podignuh u gnjevu; a zvijezda postavljena da zastrašuje pri istočnom i zapadnom vjetru biće oštećena.

40 I podignuće se oblaci, veliki i silni puni svireposti, i zvijezda, kako bi ustrašili svu zemlju i stanovnike njene; i proliće na svako mjesto, visoko i uzvišeno, strašnu zvijezdu,

41 Oganj i grad, mačeve leteće i silnu vodu, koja će napuniti sva polja i sve istočnike silnim vodama.

42 I poplaviće grad, i zidove, i gore, i brda, i drveće u šumama, i travu na livadama, i hljebno rastinje njihovo;

43 I proći će bez zaustavljanja do Vavilona i skršiće ga;

44 Sabirući se ka njemu i okružavajući ga; prosuće zvijezdu i gnjev na njega. I podići će se pepeo i dim do samoga neba, i svi izokola će oplakivati njega,

45 A oni koji ostanu u vlasti njegovoj, služiće onima koji donesoše strah.

46 A ti Azijo, koja sudjeluješ u nadi Vavilona i slavi njegovoj:

47 Jao tebi bijedna, jer si nalik njemu i što si ukrasila kćeri svoje za bludničenje, kako bi se svidjele i bile slavljene od ljubavnika tvojih, koji oduvijek želješe da bludniče sa tobom.

48 Ti si radila isto sa mržnjom sva djela i korake njegove.

49 Zato govori Bog, dođe na tebe nevolja: udovištvo, neimaština, glad, mač, živa rana, kako bi opustošili domove tvoje nasiljem i smrću.

50 I slava snage tvoje usahnuće, kao cijvet kada nastane vrućina poslana na tebe.

51 Ti ćeš iznemoći kao prosjakinja, pretučena i ranjena žena, kako ljudi mnogi i ljubavnici ne bi mogli dolaziti tebi.

52 Da li bih Ja tako mrzeo tebe, govori Gospod,

53 Da nisi ubijala izabranike Moje svo vrijeme i podizala ruku kako bi ih porazila i podsmijevala se nad smrću njihovom, kada si bila opijena?

54 Ukrasi svoje lice.

55 Nagrada bludničenja tvoga u njedrima je tvojim; zato ćeš i primiti svoju platu.

56 Kako si postupala ti sa izabranicima Mojim, govori Gospod, tako će sa tobom postupiti Bog, i podvrgnuti te nevoljama.

57 Djeca tvoja poginuće od gladi, ti ćeš pasti od mača, gradovi tvoji biće razrušeni, i svi tvoji će pasti na poljima od mača.

58 A koji su na gorama, ti će poginuti od gladi, i ješće tijelo svoje u nedostatku hljeba i piti krv u nedostatku vode.

59 U besčasti poći ćeš morima, - i tamo ćeš sresti nevolje.

60 U vrijeme odsustva tvoga oni će se baciti na opustošeni grad, i istrijebiće dio zemlje tvoje, i dio slave tvoje uništiće.

61 Razorena, ti ćeš poslužiti njima kao slama, a oni će za tebe biti oganj;

62 I istrijebiće te, i gradove tvoje, zemlju tvoju, gore tvoje, sve šume tvoje i drva plodonosna sažeće ognjem.

63 Sinove tvoje odvešće u ropstvo, imovinu tvoju raznijeće sebi u dobit, i slavu tvoju uništiće.

Analiza
Pretraga