1 I ustavši Jezdra od dvorišta hrama ode u kuću Jonana, sina Jeliasivova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 i ostade tamo, ne jedući ni hleba i ne pivši vode, tugujući zbog velikog bezakonja naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I behu pozvani po svoj Judeji i Jerusalimu svi, povratnici iz progonstva, da se okupe u Jerusalimu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 a koji se ne jave a proteknu dva ili tri dana, tima po presudi predsedavajućih starešina da se oduzme imovina, a sami oni biće izgnani od onih koji behu u izgnanstvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I za tri dana okupiše se u Jerusalimu svi stanovnici od kolena Judina i Veniaminova, - to bi u devetom mesecu, u dvadesetom danu tog meseca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I seđaše sav narod u dvorištu hrama, drhtavši od nastale zime.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jezdra ustade i reče im: Vi počiniste bezakonje i živite sa ženama drugih plemena, dodajući grehe Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zato, dajte sada ispovest i slavu Gospodu Bogu otaca naših
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 i ispunite volju Njegovu, i odvojite se od naroda zemlje i od žena iz drugih plemena!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I progovori sav skup i povika: Kako si rekao, tako ćemo i uraditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ali skup je veoma brojan i vreme je zimsko, i mi nemamo snage da stojimo pod otvorenim nebom, a posao je to ne od jednog ili dva dana, jer veoma mnogo mi sagrešismo u tome:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 zato neka postavljeni budu načelnici nad skupom, i svi oni, koji iz naselja naših imaju žene iz drugih plemena, neka u određeno vreme dođu ka njima
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 starešinama i sudijama svakog mesta, dok se ne odvrati od nas gnev Božji zbog tog dela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I uzeše na sebe to Jonafan, sin Asaila, i Ezekija, sin Feokanija, a Mesulam i Levis i Savatije učestvovaše sa njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I ispuniše po svemu tome povratnici iz progonstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I sabra kod sebe Jezdra sveštenike glavne i vođe porodica svih po imenu, i siđoše oni u vreme novog meseca desetog meseca da ispitaju delo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I privedena bi ka kraju istraga o muževima, koji imadoše žene iz drugih plemena, do novog meseca prvog meseca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I nađoše među okupljenim sveštenicima, koji imadoše žene iz drugih plemena:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 od sinova Isusa, sina Josedekova, i iz braće njegove – Mafilas i Eleazar i Joriv i Joadan,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 koji dadoše obećanje da će oterati žene svoje i prinesoše ovnove za umilošćenje za grehe svoje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 i od sinova Emira – Ananija i Zavdeja, i Manis i Samej, i Jereil i Azarija;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 i od sinova Fesura – Elionais, Masija, Ismail i Natanailo, i Okodija i Saloja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I od levita – Jozavad i Semeis i Kolij, Kalita, i Patej, i Juda i Jona;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 od sveštenika – Eliasav, Vakhur;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 od vratara – Salum i Tolvan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Od naroda Izrailjskog, od sinova Forosa – Jerma i Jezija, i Melhija i Mailo, i Eleazar i Asevija i Vanej;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 od sinova Ila – Matfanija, Zahrija i Jezrilo, i Joavdija i Jeremof i Aidija;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 od sinova Zamofa – Eliada, Eleasim, Ofonija, Jarimof i Savat i Zeralija;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 od sinova Vivaja – Joan i Ananija i Jozavad i Amafija;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 od sinova Mani Olam, Mamuh, Jedej, Jasuv i Jasailo i Jeremof;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 i od sinova Adije – Naf i Mosija, Lakun i Naid, Matfanije i Sesfilo, i Valnuj i Manasija;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 i od sinova Anana – Eliona i Asaija, i Melhija i Savej, i Simon Hosamej;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 i od sinova Asoma – Altanej i Matafija, i Savanej i Elifalat, i Manasija i Semej;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 i od sinova Vanija – Jeremija, Momdija, Ismair, Juil, Mafdaj i Pedija i Anos, Ravasion i Enasiv i Mamnitanem, Eliasis, Vanus, Eliali, Somej Selemija, Natanija; i od sinova Ezora – Sesis, Ezrilo, Azailo, Samat, Zamri, Josif;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 i od sinova Efma – Mazitija, Zavadej, Jedej, Juilo, Vanej.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Svi oni živeše sa ženama iz drugih plemena i oteraše ih sa decom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I naseliše se za novog meseca sedmog meseca sveštenici i leviti i Izrailjci, koji živeše u Jerusalimu i u njegovoj oblasti, i sinovi Izrailja u mestima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I okupi se jednodušno sav narod na prostranstvu ispred istočnih vrata hrama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 i rekoše Jezdri, svešteniku i čitaču, da donese zakon Mojsija, dat od Gospoda Boga Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I donese prvosveštenik Jezdra zakon ka svom narodu – od muškaraca do žena, i ka svim sveštenicima, da poslušaju zakon, za novoga meseca sedmoga meseca,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 i čitaše im ga na prostranstvu ispred vrata hrama od jutra po podneva pred muškarcima i ženama, i sav narod dade pažnju zakonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I stade Jezdra, sveštenik i čitač, na pripremljeno drveno uzvišenje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 a sa njim stajaše sa desne strane Matafija, Samus, Ananija, Azarija, Urija, Ezekija i Valsam,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 a sa leve – Faldej i Misailo, Melhija, Aofasuv, Navarija, Zaharija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I uzevši Jezdra knjigu zakona pred narodom, sa slavom sede pred svima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 i kada on objašnjavaše zakon, svi stajaše pravo; i blagoslovi Jezdra Gospoda Boga Svevišnjega, Boga Savaota, Svedržitelja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 I sav narod reče: Amin! I prinevši vrh ruke i dodirnuvši zemlju, pokloni se Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Tako isto i Isus i Ainuf, i Saravija i Jadin i Jakuv, Savatija, Avteja, Meana i Kalita, Azarija i Jozavad, i Ananija i Falija, leviti, poučavaše zakonu Gospoda i čitaše pred narodom zakon Gospoda, objašnjavajući pri tome pročitano.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I reče Atfarat Jezdri, prvosvešteniku i čitaču, i levitima, koji podučavaše narod, i svima:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Ovaj dan je svet Gospodu, jer svi plakaše za vreme slušanja zakona;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 idite i jedite salo, i pijte slatko, i pošaljite deo koji nemaju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 jer je ovaj dan svet Gospodu, i zato ne tugujte, jer vas Gospod proslavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Takođe i leviti upozoriše sav narod govoreći: Ovaj je dan svet, ne tugujte.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 I odoše svi da jedu i piju i vesele se, i dadoše deo onima koji nemaju, i veseliše se mnogo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 jer oni pokrenuti behu rečima, kojim behu podučeni na saboru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga