1 Posle svega behu izabrani da idu načelnici plemena po kolenima njihovim, i žene njihove i sinovi njihovi, i kćeri njihove, i robovi njihovi, i rabini njihovi sa stokom njihovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Darije posla sa njima tisuću konjanika, da ih oni uvedu u Jerusalim u miru, sa muzikom, sa timpanima i trubama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I sva se braća veseliše, i car dozvoli im da odmah idu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I evo imena ljudi, koji odoše po plemenstvu i u kolenima po starešinstvu njihovom:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 sveštenici, sinovi Finesa, sinovi Aarona, Isus, sin Josedeka, sina Sarejeva, i Joakim, sin Zorovavelja, sina Salafilija iz doma Davidova, iz roda Finesa, kolena Judinog,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 koji govoraše pred Darijem, carem Persijskim, mudre reči u drugoj godini carevanja njegova, u mesecu Nisanu, mesecu prvom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tako Judejci, izašavši iz ropstva i preselenja, jer ih preseli u Vavilon Navuhodonosor, car Vavilonski,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 i koji se vratiše u Jerusalim i okolna mesta Judeje, svaki u svoj grad, - izašavši sa Zorovaveljem i Isusom, Nemijom, Zarijem, Risejem, Eninejem, Mardohijem, Velsarom, Asfarasom, Relijem, Rojmom, Vanijem, načelnicima njihovim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Broj naroda sa načelnicima njihovim: sinova Forosa dve tisuće sto sedamdeset dva; sinova Safata četristo sedamdeset dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 sinova Aresa sedamsto pedeset šest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 sinova Faf-Moava sa sinovima Isusa i Joava dve tisuće osamsto dvadeset;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 sinova Ilama tisuća dvesto pedeset četiri; sinova Zafuna devesta sedamdeset pet; sinova Horve sedamsto pet; sinova Vanija šesto četrdeset osam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 sinova Vivaja šesto trideset tri; sinova Arge tisuću tristo dvadeset dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 sinova Adonikama šesto trideset sedam; sinova Vagoja dve tisuće šesto šest; sinova Adina čestristo pedeset četiri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 sinova Atira od Ezakije devesto dva; sinova Kilana i Azinana šezdeset sedam; sinova Azara četristo trideset dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 sinova Anica sto jedan; sinova Aroma trideset dva; sinova Vasaja trista dvadeset tri; sinova Arsifurifa sto dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 sinove Vetirusa tri tisuće pet; sinova Veflomonskih sto dvadeset tri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 od Netofasa pedeset pet; od Anafofa sto pedeset osam; od Vefasmona četrdeset dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 od Kariafira dvadeset pet; od Kafira i Viroga sedamsto četrdeset tri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Hadijasejevih i Amidejevih četristo dvadeset dva; od Kirama i Gavisa šesto dvadeset jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 od Makalona sto dvadeset dva; od Vetolija pedeset dva; sinova Nafisa sto pedeset šest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 sinova Kalamolala i Onusa sedamsto dvadeset pet; sinova Jereha dvesta četrdeset pet;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 sinova Sanasa tri tisuće trista jedan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Sveštenika, sinova Jeda, sina Isusova, sa sinovima Sanasiva, devesta sedamdeset dva; sinova Emirufa tisuća pedeset dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 sinova Fasura tisuća četrdeset sedam; sinova Harama tisuća sedamdeset.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Levita, sinova Isusa i Kadmila i Vana i Sadija, sedamdeset četiri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Sveštenopevača, sinova Asafa, sto četrdeset.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Vratara, sinova Saluma, sinova Atara, sinova Tolmana, sinova Dakuva, sinova Atita, sinova Tovisa, svih zajedno sto trideset devet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Služitelja u hramu, sinova Isava, sinova Asifa, sinova Tavaofa, sinova Kirasa, sinova Suda, sinova Faleja, sinova Lavana, sinova Agrava,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 sinova Akuda, sinova Uta, sinova Kitava, sinova Akava, sinova Sivaja, sinova Anana, sinova Kafua, sinova Gedura,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 sinova Jaira, sinova Desana, sinova Noeva, sinova Haseva, sinova Kazira, sinova Ozije, sinova Finoja, sinova Asara, sinova Vasfaja, sinova Asana, sinova Manija, sinova Nafisa, sinova Akufa, sinova Ahiva, sinova Asuva, sinova Farakema, sinova Vasalema,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 sinova Meda, sinova Kufa, sinova Harea, sinova Varhuja, sinova Serara, sinova Fomoja, sinova Nasija, sinova Atefa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Sinova robova Solomonovih, sinova Asapfiofa, sinova Farira, sinova Jeila, sinova Lozona, sinova Jesdaila, sinova Safije,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 sinova Agije, sinova Faharefa, sinova Savije, sinova Sarofija, sinova Maseja, sinova Gasa, sinova Adusa, sinova Suva, sinova Afera, sinova Varodisa, sinova Safaga, sinova Aloma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Svih služitelja u hramu i sinova robova Solomonovih trista sedamdeset dva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Oni izađoše iz Fermelefa i Felersa: načelnici njihovi su Harafalan i Alar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Ali ovi ne mogoše dokazati očinstvo svoje i rodoslov, da su oni od Izrailja: sinovi Dalana, sinovi Venanovi, sinovi Nekodana, šest stotina pedeset dva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I od sveštenika behu ispravni sveštenoslužitelji, ali se ne nađoše na spisku: sinovi Ovdije, sinovi Akvosa, sinovi Jadije, koji uze za ženu Avgiju, od kćeri Verzelija, i nazva se njenim imenom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I pošto rodoslovski zapis posle pretrage nije nađen u spisku, oni behu otpušteni iz sveštenstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I reče im Nemija Atfarija, da ne učestvuju u svetinjama, dok se ne pojavi prvosveštenik, obučen u Urim i Tumim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Svi Izrailjci od dvanaest godina naviše, osim robova i robinja, beše četrdeset dve tisuće trista šezdeset; robova i robinja sedam tisuća trista četrdeset sedam; pevača i psalmopevača dvesta četrdeset pet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Kamila četristo trideset pet, konja sedam tisuća trideset šest, mazgi dvesta četrdeset pet, stoke pod jarmom pet tisuća petsto dvadeset pet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Neki od vođa porodica, kada dođoše u hram Boga u Jerusalimu, dadoše obećanje da će podignuti dom na mestu njegovom po sili svojoj
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 i dati u riznicu hrama i za izgradnju tisuću mina zlata i pet tisuća mina srebra i sto svešteničkih odela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I naseliše se sveštenici i leviti i neki od naroda u Jerusalimu i oblasti oko njega, a sveštenopevači i vratari i sav Izrailj u naselja svoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Kada nastade sedmi mesec, a sinovi Izrailja behu već svaki u kući svojoj, okupiše se svi zajedno na otvoreno mesto kod prvih vrata prema istoku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 I ustade Isus, sin Josedeka, i braća njegova sveštenici, i Zorovavelj, sin Salafije, i braća njegova, i postaviše žrtvenik Bogu Izrailja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 kako bi prineli na njemu paljenice, kako je i napisano u knjizi Mojsija, čoveka Božjeg.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I dođoše ka njima i od drugih naroda, koji behu u toj zemlji, i postaviše žrtvenik u svom mestu, jer behu u neprijateljstvu sa njima, i jači od njih, koji živeše u toj zemlji; i oni prinosiše žrtve kada treba i paljenice Gospodu, jutarnje i večernje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 I proslaviše praznik senica, kako je propisano zakonom, prinoseći svakodnevne žrtve, kako i pripada,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 a zatim i stalna prinošenja i žrtve subotama i mladinama i svim svetim praznicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 I svi oni, koji dadoše zavet Bogu, od novomesečja sedmoga meseca počeše prinositi žrtve Bogu, iako hram ne beše još sagrađen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 I davaše srebro kamenorescima i tesarima i hranu i piće, i kolica Sidonijcima i Trijanima, kako bi oni dovozili sa Livana kedrovo drveće, i dostavljali ih tesarima u Jopijskom pristaništu, po ukazu, datom njima od Kira, cara Persijskog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 I druge godine u drugom mesecu, po dolasku ka hramu Božjem u Jerusalimu, Zorovavelj, sin Salafije, i Isus, sin Josedeka, i braća njihova i sveštenici, leviti i svi, koji se vratiše u Jerusalim iz progonstva,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 položiše temelje hramu Božjem na novi mesec, drugog meseca, druge godine po dolasku njihovom u Judeju i Jerusalim
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 i postaviše levite starije od dvadeset godina da rade Gospodu: i podiže se Isus i sinovi njegovi i braća, i Kadmil brat i sinovi Imadavuna i sinovi Joda, sina Ilijadudova, sa sinovima i braćom, sve leviti, jednodušno i sa istom pobudom da rade na domu Gospodnjem. I sagradiše graditelji hram Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 I stadoše sveštenici u odeći sa muzičkim instrumentima i trubama i leviti, sinovi Asafa, sa cimbalima, uzhvališe Gospoda i proslavljaše ga po ustavu Davida, cara Izrailjskog,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 i hvališe ga u pesmama, proslavljajući Gospoda, jer je blagost Njegova i slava vavek nad svim Izrailjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 I sav narod trubiše i prizivaše glasno, poslavljajući Gospoda zbog uspostavljanja doma Gospodnjeg.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 A starešine sveštenika i levita i vođe porodica, koji su videli prijašnji hram, dođoše sada ka sagrađenom plačući i glasnim ridanjem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
61 a mnogi sa trubama i radosnim i glasnim klicanjima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 tako da narod nije mogao čuti trube od jačine narodnih vapaja; jer je sabor jako trubio, tako da se to daleko čulo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
63 I čuvši neprijatelji kolena Judinog i Venijaminovog dođoše da saznaju, šta znače ti zvuci truba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
64 I saznaše, da povratnici iz ropstva gradiše hram Gospodu Bogu Izrailjevu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
65 I došavši ka Zorovavelju i Isusu i ka rodonačelnicima, govoraše im: Gradićemo i mi zajedno sa vama;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
66 jer i mi poput vas slušamo Gospoda vašeg i prinosimo Njemu žrtve od dana Asvakafasa, cara Asirskog, koji nas preseli ovamo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
67 Tada im rekoše Zorovavelj i Isus i vođe plemena Izrailjskih: Nećemo sa vama graditi dom Gospodu Bogu našemu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
68 mi ćemo sami sagraditi njega Gospodu Bogu Izrailja, saglasno tome, kako je rekao nama Kir, car Persijski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
69 Tada narodi te zemlje, napadaše na stanovnike Judeje i opsedaše ih, ometajući gradnju
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
70 i, podmuklo odvlačivši narod i proizvodivši smutnju, ometaše završenje gradnje za života cara Kira i sprečavaše gradnju dve godine po carevanju Darija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga