1 Prve godine carevanja Kira Persijskog, za ispunjenje reči Gospoda iz usta Jeremije,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Gospod uskomeša duh Kira, cara Persijskog, i on objavi po svem carstvu svojemu rečima i pisano:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ovako govori Kir, car Persijski: Gospod Izrailja, Gospod Svevišnji postavi mene carem vaseljene
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 i naredi mi da napravim dom njemu u Jerusalimu, koji je u Judeji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I da, koji su od vas, iz naroda Njegovog, da bude Gospod njegov sa njim, i neka on ode u Jerusalim, koji je u Judeji, da gradi dom Gospoda Izrailjeva: On jeste Gospod, koji živi u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Zatim, koliko ih živi u mestima, stanovnici tog mesta neka im pomognu zlatom i srebrom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 darovima u konjima i stokom i drugim zavetnim prinosima hramu Gospoda u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I podigoše se starešine plemena kolena Judina i Venijaminova i sveštenici i leviti i svi, čiji duh uskomeša Gospod da idu i sagrade dom Gospodu u Jerusalimu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 a koji živeše u susedstvu sa njima u svemu im pomagaše: srebrom i zlatom, i konjima i stokom i mnogim zavetnim prinosima mnogih, čiji duh uskomešan bi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I car Kir donese svete sasude Gospoda, koje Navuhodonosor odnese iz Jerusalima i postavi u svojemu hramu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Donese ih Kir, car Persijski, i predade Mifridatu, svojemu čuvaru blaga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 a preko njega oni behu predani Samanasaru, knezu Judeje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Brojem ih je bilo: čaša zlatnih tisuća, čaša srebrnih tisuća, srebrnih kadionica dvadeset devet, zdela zlatnih trideset, srebrnih dve tisuće četristo deset, i drugih sasuda tisuća.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Svih sasuda zlatnih i srebrnih donešenih je pet tisuća četri stotine šezdeset devet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I predati su oni Samanasaru i vraćeni zajedno sa njim iz ropstva Vavilonskog u Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 U vreme carevanja Artakserksa, cara Persijskog, Vilem i Mifridat, i Tavelij i Rafim, i Veltefim i Samelij pisac i drugi, dogovorivši se među sobom, koji živeše u Samariji i drugim mestima, napisaše mu sledeće pismo:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 “Caru Artakserksu, gospodinu, rabovi tvoji Rafim, opisivač događaja, i Samelij pisac, i ostali iz saveta, i sudije, koji se nalaze u Kele-Siriji i Feniciji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Da bude sada dato na znanje gospodinu caru, da dođoše od vas ka nama Judejci, odoše u Jerusalim, u taj otpadnički i pokvareni grad, popravljaju trgove njegove, obnavljaju zidine i polažu temelje hrama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I tako, ako taj grad bude obnovljen i zidine njegove završene, oni ne samo da neće plaćati poreze, nego će i ustati protiv careva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I pošto je već započeta gradnja hrama, mi nađosmo da to nije za zanemarivanje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 i obaveštavamo gospodina cara, ako nađe za potrebno da pogleda u knjige otaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Naći će zapise o tome u svedočanstvima knjiga, i saznaće da je taj grad bio odmetnički i pravio pometnju među carevima i gradovima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 a Judejci – odmetnici, oduvek gradiše u njemu prepreke, zbog kojeg razloga i bi opustošen taj grad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I tako, sada obaveštavamo tebe, gospodina cara, da ako se popravi taj grad i uspostave zidine njegove, neće više biti prolaza u Kele-Siriju i Feniciju.”
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tada car napisa odgovor Rafimu, opisivaču događaja, i Veletefimu i Sameliju piscu i drugima, koji se dogovoriše među sobom, a živeše u Samariji i Siriji i Feniciji, sledeće:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 “Pročitao sam pismo koje ste poslali meni i naredio istragu; i nađeno je da taj grad od davnina ustaje protiv careva,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 i ljudi njegovi podizaše u njemu meteže i ratove, i behu carevi u Jerusalimu silni i moćni, vladaše i ubiraše danak i iz Kele-Sirije i Fenicije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I tako, sada sam ja naredio i zapretio tim ljudima da ne grade svoj grad, i gledaću da se ništa više ne radi
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 kako ne bi imali daljeg uspeha u zlonamernim poduhvatima i obespokojavali careve.”
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Po čitanju pisma od cara Artakserksa, Rafim i Samelij pisac i koji se saglasiše sa njima odoše u Jerusalim sa konjicom i narodnom vojskom
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 i počeše rasterivati graditelje. I zaustavi se gradnja Jerusalimskog hrama do druge godine carevanja Darija, cara Persijskog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga