1 I Avimeleh sin Jerovalov otide u Sihem k braći matere svoje i reče njima i svemu rodu otačkoga doma matere svoje govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kažite svijem Sihemljanima: šta vam je bolje, da su vam gospodari sedamdeset ljudi, svi sinovi Jerovalovi, ili da vam je gospodar jedan čovjek? I opominjite se da sam ja kost vaša i tijelo vaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tada rekoše braća matere njegove za nj svijem Sihemljanima sve te riječi, i srce njihovo privi se k Avimelehu, jer rekoše: naš je brat.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I dadoše mu sedamdeset sikala srebra iz doma Val-Veritova, za koje najmi Avimeleh ljudi praznova i skitnica, te iđahu za njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I dođe u kuću oca svojega u Ofru, i pobi braću svoju, sinove Jerovalove, sedamdeset ljudi, na jednom kamenu; ali osta Jotam najmlađi sin Jerovalov, jer se sakri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada se skupiše svi Sihemljani i sav dom Milov, i otidoše i postaviše Avimeleha carem kod hrasta koji stoji u Sihemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A kad to javiše Jotamu, otide i stade navrh gore Garizina, i podigavši glas svoj povika i reče im: čujte me, Sihemljani, tako vas Bog čuo!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Išla drveta da pomažu sebi cara, pa rekoše maslini: budi nam car.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A maslina im reče: zar ja da ostavim pretilinu svoju, kojom se čast čini Bogu i ljudima, pa da idem da tumaram za druga drveta?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Potom rekoše drveta smokvi: hodi ti, budi nam car.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A smokva im reče: zar ja da ostavim slast svoju i krasni rod svoj, pa da idem da tumaram za druga drveta?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada rekoše drveta vinovoj lozi: hodi ti, budi nam car.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A loza im reče: zar ja da ostavim vino svoje, koje veseli Boga i ljude, pa da idem da tumaram za druga drveta?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada sva drveta rekoše trnu: hodi ti, budi nam car.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A trn odgovori drvetima: ako doista hoćete mene da pomažete sebi za cara, hodite sklonite se u hlad moj; ako li nećete, neka izide oganj iz trna i spali kedre Livanske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tako sada, jeste li pravo i pošteno radili postavivši Avimeleha carem? i jeste li dobro učinili Jerovalu i domu njegovu? i jeste li mu učinili kako vas je zadužio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer je otac moj vojevao za vas i nije mario za život svoj, i izbavio vas je iz ruku Madijanskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A vi danas ustaste na dom oca mojega, i pobiste sinove njegove, sedamdeset ljudi, na jednom kamenu, i postaviste carem Avimeleha, sina sluškinje njegove, nad Sihemljanima zato što je brat vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ako ste pravo i pošteno radili danas prema Jerovalu i njegovu domu, veselite se s Avimeleha i on neka se veseli s vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ako li nijeste, neka izide oganj od Avimeleha i spali Sihemljane i dom Milov, i neka izide oganj od Sihemljana i od doma Milova i spali Avimeleha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada pobježe Jotam, i pobjegav dođe u Vir, i ondje osta bojeći se Avimeleha brata svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I vlada Avimeleh Izrailjem tri godine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ali Bog pusti zlu volju među Avimeleha i među Sihemljane; i Sihemljani iznevjeriše Avimeleha,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Da bi se osvetila nepravda učinjena na sedamdeset sinova Jerovalovijeh, i krv njihova da bi došla na Avimeleha brata njihova, koji ih ubi, i na Sihemljane, koji ukrijepiše ruku njegovu da ubije braću svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I Sihemljani pometaše mu zasjede po vrhovima gorskim, pa plijenjahu sve koji prolažahu mimo njih onijem putem. I bi javljeno Avimelehu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Potom dođe Gal sin Evedov sa svojom braćom, i uljezoše u Sihem, i Sihemljani se pouzdaše u nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I izašavši u polje braše vinograde svoje i gaziše grožđe, i veseliše se; i uđoše u kuću boga svojega, i jedoše i piše, i psovaše Avimeleha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I Gal sin Evedov reče: ko je Avimeleh i šta je Sihem, da mu služimo? Nije li sin Jerovalov? a Zevul nije li njegov pristav? Služite sinovima Emora oca Sihemova. A što bismo služili tomu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 O kad bi taj narod bio pod mojom rukom, da smetnem Avimeleha! I reče Avimelehu: prikupi vojsku svoju, i izidi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A kad ču Zevul, upravitelj gradski, riječi Gala sina Evedova, razgnjevi se vrlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I posla tajno poslanike k Avimelehu i poruči mu: evo Gal sin Evedov i braća mu dođoše u Sihem, i evo pobuniše grad na te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Nego ustani noću ti i narod što je s tobom, i zasjedi u polju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A ujutru kad sunce ograne, digni se i udari na grad; i evo on i narod koji je s njim izaći će preda te, pa učini s njim što ti može ruka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I Avimeleh usta noću i sav narod što bješe s njim; i zasjedoše Sihemu u četiri čete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A Gal sin Evedov izide i stade pred vratima gradskim; a Avimeleh i narod što bješe s njim izide iz zasjede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A Gal vidjev narod reče Zevulu: eno narod slazi svrh gore. A Zevul mu odgovori: od sjena gorskoga čine ti se ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Opet progovori Gal i reče: eno narod slazi s visa, i četa jedna ide putem k šumi Meonenimskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A Zevul mu reče: gdje su ti sada usta, kojima si govorio: ko je Avimeleh da mu služimo? Nije li to onaj narod koji si prezirao? Izidi sada, i bij se s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I izide Gal pred Sihemljanima, i pobi se s Avimelehom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Ali Avimeleh ga potjera, i on pobježe od njega; i padoše mnogi pobijeni do samijeh vrata gradskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I Avimeleh osta u Arumi; a Zevul istjera Gala i braću njegovu, te ne mogahu sjedeti u Sihemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A sjutradan izide narod u polje, i bi javljeno Avimelehu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 A on uze narod svoj i razdijeli ga u tri čete, i namjesti ih u zasjedu u polju; i kad vidje gdje narod izlazi iz grada, skoči na njih i pobi ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Jer Avimeleh i četa koja bijaše s njim udariše i stadoše kod vrata gradskih; a druge dvije čete udariše na sve one koji bijahu u polju, i pobiše ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I Avimeleh bijaše grad vas onaj dan, i uze ga, i pobi narod koji bješe u njemu, i raskopa grad, i posija so po njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 A kad to čuše koji bijahu u kuli Sihemskoj, uđoše u kulu kuće boga Verita.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 I bi javljeno Avimelehu da su se ondje skupili svi koji bijahu u kuli Sihemskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Tada Avimeleh izide na goru Salmon, on i sav narod što bješe s njim; i uzev Avimeleh sjekiru u ruku otsiječe granu od drveta i podiže je i metnu je na rame, i reče narodu koji bijaše s njim: što vidjeste da sam ja učinio, brzo činite kao ja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I svaki iz naroda otsiječe sebi granu, i pođoše za Avimelehom i pometaše grane oko kule, i zapališe njima grad; i izgiboše svi koji bijahu u kuli Sihemskoj, oko tisuću ljudi i žena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Potom otide Avimeleh na Teves, i stade u oko kod Tevesa, i uze ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 A bijaše tvrda kula usred grada, i u nju pobjegoše svi ljudi i žene i svi građani, i zatvorivši se popeše se na krov od kule.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 A Avimeleh dođe do kule i udari na nju, i dođe do vrata od kule da je zapali ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Ali jedna žena baci komad žrvnja na glavu Avimelehu i razbi mu glavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 A on brže viknu momka koji mu nošaše oružje, i reče mu: izvadi mač svoj i ubij me, da ne reku za me: žena ga je ubila. I probode ga sluga njegov, te umrije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 A kad vidješe Izrailjci gdje pogibe Avimeleh, otidoše svaki u svoje mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Tako plati Bog Avimelehu za zlo koje je učinio ocu svojemu ubivši sedamdeset braće svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 I sve zlo ljudi Sihemljana povrati Bog na njihove glave, i steče im se kletva Jotama sina Jerovalova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga