1 A ljudi od plemena Jefremova rekoše mu: šta nam to učini te nas ne pozva kad pođe u boj na Madijane? I vikahu na nj žestoko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A on im reče: pa šta sam učinio tako kao vi? nije li pabirčenje Jefremovo bolje nego berba Avijezerova?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Vama je u ruke dao Gospod knezove Madijanske, Oriva i Ziva; pa što ja mogoh učiniti tako kao vi? Tada se utiša duh njihov prema njemu kad tako govori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A kad Gedeon dođe na Jordan, prijeđe preko njega s trista ljudi koji bjehu s njim, a bjehu umorni goneći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Pa reče ljudima Sokoćanima: dajte nekoliko hljebova narodu koji ide za mnom, jer su umorni, a ja gonim Zeveja i Salmana careve Madijanske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A glavari Sokotski rekoše mu: je li pesnica Zevejeva i Salmanova već u tvojoj ruci da damo hljeba tvojoj vojsci?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Gedeon im reče: kad mi Bog preda Zeveja i Salmana u ruku, tada ću pomlatiti tjelesa vaša trnjem iz ove pustinje i dračom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I otide odande u Fanuil, i reče Fanuiljanima isto onako, a oni mu odgovoriše kao što odgovoriše ljudi u Sokotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zato i ljudima Fanuiljanima reče: kad se vratim zdravo, razvaliću tu kulu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Zevej i Salman bijahu u Karkoru, i vojska njihova s njima, oko petnaest tisuća, što ih god osta od sve vojske istočne; a pobijenijeh bijaše sto i dvadeset tisuća ljudi koji mahahu mačem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I otide Gedeon preko onijeh što žive pod šatorima, s istoka Novi i Jogveji, i udari na vojsku kad vojska stajaše bezbrižna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Zevej i Salman pobjegoše, a on ih potjera, i uhvati dva cara Madijanska, Zeveja i Salmana, i raspudi svu vojsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I vrati se Gedeon sin Joasov iz boja prije sunčanoga rođaja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I uhvati momka iz Sokota, i ispitiva ga; a on mu popisa knezove Sokotske i starješine, sedamdeset i sedam ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Pa kad dođe k Sokoćanima, reče: evo Zeveja i Salmana, za koje mi se rugaste govoreći: je li pesnica Zevejeva i Salmanova već u tvojoj ruci, da damo hljeba umornijem ljudima tvojim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I uzevši starješine onoga mjesta i trnja iz pustinje i drače dade na njima ugled Sokoćanima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I kulu Fanuilsku razvali i pobi ljude tamošnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Potom reče Zeveju i Salmanu: kaki bjehu ljudi koje pobiste na Tavoru? A oni rekoše: taki kao ti; svaki bješe na očima kao carski sin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A on reče: to bjehu moja braća, sinovi moje matere. Tako Gospod bio živ! da ste ih ostavili u životu, ne bih vas pogubio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Tada reče Jeteru prvencu svojemu: ustani, pogubi ih. Ali dijete ne izvuče mača svojega, jer se bojaše, jer bješe još dijete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada reče Zevej i Salman: ustani ti, uloži na nas; jer kakav je čovjek onaka mu je i snaga. I ustavši Gedeon pogubi Zeveja i Salmana, i uze mjesečiće koji bijahu o vratovima kamila njihovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Potom rekoše Izrailjci Gedeonu: budi nam gospodar ti i sin tvoj i sin sina tvojega, jer si nas izbavio iz ruke Madijanske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A Gedeon im reče: neću vam ja biti gospodar, niti će vam sin moj biti gospodar; Gospod će vam biti Gospodar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Još im reče Gedeon: jedno ću iskati od vas: da mi date svaki grivnu od plijena svojega. A grivne imahu zlatne, jer bjehu Ismailjci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I odgovoriše: daćemo drage volje. I razastrvši haljinu bacaše na nju grivne, svaki od plijena svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I bješe na mjeru zlatnijeh grivana što iziska tisuća i sedam stotina sikala zlata, osim mjesečića i lančića i haljina skerletnijeh, što nošahu carevi Madijanski, i osim litarova, što bijahu oko vrata kamila njihovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I Gedeon načini od toga oplećak, i ostavi ga u svojem gradu Ofri; i ondje sav Izrailj stade činiti preljubu za njim, i bi Gedeonu i domu njegovu zamka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Tako biše pokoreni Madijani pred sinovima Izrailjevijem, i više ne digoše glave. I zemlja bi mirna četrdeset godina za vijeka Gedeonova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I otišav Jeroval sin Joasov osta u svojoj kući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A imaše Gedeon sedamdeset sinova, koji izidoše od bedara njegovijeh, jer imaše mnogo žena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A inoča njegova, koja bijaše u Sihemu, i ona mu rodi sina, i nadje mu ime Avimeleh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Potom umrije Gedeon sin Joasov u dobroj starosti, i bi pogreben u grobu Joasa oca svojega Avijezerita u Ofri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A kad umrije Gedeon, opet sinovi Izrailjevi činiše preljubu za Valima, i postaviše sebi Val-Verita za boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I ne sjećaše se sinovi Izrailjevi Gospoda Boga svojega, koji ih je izbavio iz ruku svijeh neprijatelja njihovijeh unaokolo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I ne učiniše milosti domu Jerovala Gedeona prema svemu dobru što je on učinio Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga