1 A sinovi Izrailjevi činiše što je zlo pred Gospodom, i Gospod ih dade u ruke Madijanima za sedam godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I osili ruka Madijanska nad Izrailjem, te od straha Madijanskoga načiniše sebi sinovi Izrailjevi jame koje su po gorama, i pećine i ograde.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I kad bi Izrailjci posijali, dolažahu Madijani i Amalici i istočni narod, dolažahu na njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I stavši u oko protiv njih, potirahu rod zemaljski dori do Gaze, i ne ostavljahu hrane u Izrailju, ni ovce ni vola ni magarca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer se podizahu sa stadima svojim i sa šatorima svojim, i dolažahu kao skakavci, tako mnogo, i ne bješe broja njima ni kamilama njihovijem, i dolazeći u zemlju pustošahu je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada osiromaši Izrailj veoma od Madijana, i povikaše ka Gospodu sinovi Izrailjevi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A kad povikaše sinovi Izrailjevi ka Gospodu od Madijana,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Gospod posla proroka k sinovima Izrailjevijem, a on im reče: ovako veli Gospod Bog Izrailjev: ja sam vas izveo iz Misira, i izveo sam vas iz doma ropskoga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I izbavio sam vas iz ruke Misirske i iz ruke svijeh onijeh koji vas mučahu; i odagnao sam ih ispred vas, i dao sam vama zemlju njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Pak vam rekoh: ja sam Gospod Bog vaš, na bojte se bogova Amoreja u kojih zemlji živite. Ali ne poslušaste glasa mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Potom dođe anđeo Gospodnji i sjede pod hrastom u Ofri koji bijaše Joasa Avijezerita; a sin njegov Gedeon vrsijaše pšenicu na gumnu, da bi pobjegao s njom od Madijana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I javi mu se anđeo Gospodnji, i reče mu: Gospod je s tobom, hrabri junače!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Gedeon mu reče: o gospodaru moj! kad je Gospod s nama, zašto nas snađe sve ovo? i gdje su sva čudesa njegova, koja nam pripovijedaše oci naši govoreći: nije li nas Gospod izveo iz Misira? a sada nas je ostavio Gospod i predao u ruke Madijanima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Gospod ga pogleda i reče mu: idi u toj sili svojoj, i izbavićeš Izrailja iz ruku Madijanskih. Ne poslah li te?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A on mu reče: o Gospode, čim ću izbaviti Izrailja? eto, rod je moj najsiromašniji u plemenu Manasijinu, a ja sam najmanji u domu oca svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tada mu reče Gospod: ja ću biti s tobom, te ćeš pobiti Madijance kao jednoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A Gedeon mu reče: ako sam našao milost pred tobom, daj mi znak da ti govoriš sa mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Nemoj otići odavde dokle se ja ne vratim k tebi i donesem dar svoj i stavim preda te. A on reče: čekaću dokle se vratiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tada otide Gedeon, i zgotovi jare i od efe brašna hljebove prijesne, i metnu meso u kotaricu a juhu u lonac, i donese mu pod hrast, i postavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A anđeo Božji reče mu: uzmi to meso i te hljebove prijesne, i metni na onu stijenu, a juhu prolij. I on učini tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada anđeo Gospodnji pruži kraj od štapa koji mu bješe u ruci i dotače se mesa i hljebova prijesnijeh; i podiže se oganj sa stijene i spali meso i hljebove prijesne. I anđeo Gospodnji otide ispred očiju njegovih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Gedeon vidjeći da bješe anđeo Gospodnji, reče: ah Gospode Bože! zato li vidjeh anđela Gospodnjega licem k licu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A Gospod mu reče: budi miran, ne boj se, nećeš umrijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I Gedeon načini ondje oltar Gospodu, i nazva ga mir Gospodnji. Stoji i danas u Ofri Avijezeritskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I istu noć reče mu Gospod: uzmi junca, koji je oca tvojega, junca drugoga od sedam godina; i raskopaj oltar Valov koji ima otac tvoj, i isijeci lug koji je kod njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I načini oltar Gospodu Bogu svojemu navrh ove stijene, na zgodnu mjestu; pa onda uzmi drugoga junca, i prinesi žrtvu paljenicu na drvima onoga luga koji isiječeš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Tada uze Gedeon deset ljudi između sluga svojih, i učini kako mu zapovjedi Gospod; ali se bojaše doma oca svojega i mještana, te ne učini danju nego učini noću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A kad ujutru ustaše mještani, a to raskopan oltar Valov i lug kod njega isječen; a junac drugi prinesen na žrtvu paljenicu na oltaru načinjenom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I rekoše jedan drugomu: ko to učini? I traživši i raspitavši rekoše: Gedeon sin Joasov učini to.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Pa rekoše mještani Joasu: izvedi sina svojega da se pogubi, što raskopa oltar Valov i što isiječe lug kod njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A Joas reče svjema koji stajahu oko njega: vi li hoćete da branite Vala? vi li hoćete da ga izbavite? ko ga brani, poginuće jutros. Ako je bog, neka sam raspravi s njim što mu je raskopao oltar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I prozva ga onoga dana Jeroval govoreći: neka raspravi s njim Val što mu raskopa oltar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A svi Madijani i Amalici i istočni narod bijahu se skupili i prešavši preko Jordana bijahu stali u oko u dolini Jezraelu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A duh Gospodnji naoruža Gedeona, i on zatrubi u trubu, i skupi oko sebe porodicu Avijezerovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I posla glasnike po svemu plemenu Manasijinu, i skupiše se oko njega; posla glasnike i u pleme Asirovo i Zavulonovo i Neftalimovo, te i oni izidoše pred njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Tada reče Gedeon Bogu: ako ćeš ti izbaviti mojom rukom Izrailja, kao što si rekao,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Evo, ja ću metnuti runo na gumnu: ako rosa bude samo na runu a po svoj zemlji suho, onda ću znati da ćeš mojom rukom izbaviti Izrailja, kao što si rekao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I bi tako; jer kad usta sjutradan, iscijedi runo, i isteče rose iz runa puna zdjela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Opet reče Gedeon Bogu: nemoj se gnjeviti na me, da progovorim još jednom; da obidem runom još jednom, neka bude samo runo suho, a po svoj zemlji neka bude rosa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I Bog učini tako onu noć; i bi samo runo suho a po svoj zemlji bi rosa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga