1 A po smrti Aodovoj opet sinovi Izrailjevi činiše što je zlo pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I Gospod ih dade u ruke Javinu caru Hananskom, koji vladaše u Asoru, a vojsci njegovoj bješe vojvoda Sisara, koji življaše u Arosetu neznabožačkom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I sinovi Izrailjevi vapiše ka Gospodu; jer on imaše devet stotina gvozdenijeh kola, i veoma pritješnjavaše sinove Izrailjeve dvadeset godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 U to vrijeme Devora proročica, žena Lafidotova, suđaše Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I Devora stanovaše pod palmom između Rame i Vetilja u gori Jefremovoj, i dolažahu k njoj sinovi Izrailjevi na sud.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A ona poslavši dozva Varaka sina Avinejemova iz Kedesa Neftalimova, i reče mu: nije li zapovjedio Gospod Bog Izrailjev: idi, skupi narod na goru Tavor, i uzmi sa sobom deset tisuća ljudi između sinova Neftalimovijeh i sinova Zavulonovijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer ću dovesti k tebi na potok Kison Sisaru vojvodu Javinova i kola njegova i ljudstvo njegovo, i predaću ga tebi u ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A Varak joj reče: ako ćeš ti ići sa mnom, ići ću; ako li nećeš ići sa mnom, neću ići.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A ona reče: ja ću ići s tobom, ali nećeš imati slave na putu kojim ćeš ići; jer će ženi u ruku dati Gospod Sisaru. I ustavši Devora otide s Varakom u Kedes.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I Varak sazvavši sinove Zavulonove i Neftalimove u Kedes, povede za sobom deset tisuća ljudi; i Devora iđaše s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Ever Kenejin bješe se odvojio od Keneja, od sinova Ovava tasta Mojsijeva, i bješe razapeo svoj šator kod hrastova Zanajimskih, a to je kod Kedesa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I javiše Sisari da je izašao Varak sin Avinejemov na goru Tavor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I Sisara skupi sva kola svoja, devet stotina kola gvozdenijeh, i sav narod koji bijaše s njim od Aroseta neznabožačkoga do potoka Kisona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada reče Devora Varaku: ustani, jer je ovo dan, u koji ti dade Gospod Sisaru u ruke. Ne ide li Gospod pred tobom? I Varak siđe s gore Tavora, i deset tisuća ljudi za njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I Gospod smete Sisaru i sva kola njegova i svu vojsku oštrim mačem pred Varakom; i Sisara siđe s kola svojih i pobježe pješice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Varak potjera kola i vojsku do Aroseta neznabožačkoga; i pade sva vojska Sisarina od oštroga mača, ne osta nijedan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A Sisara uteče pješice do šatora Jailje žene Evera Kenejina; jer bijaše mir među Javinom carem Asorskim i domom Evera Kenejina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I izide Jailja na susret Sisari, i reče mu: skloni se, gospodaru, skloni se kod mene; ne boj se. I on se skloni kod nje u šator, i ona ga pokri pokrivačem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A on joj reče: daj mi malo vode da se napijem, jer sam žedan. A ona otvori mijeh mlijeka i napoji ga, pa ga pokri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A on joj reče: stoj na vratima od šatora, i ako ko dođe i zapita te i reče: ima li tu ko? reci: nema.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada Jailja žena Everova uze kolac od šatora, i uze malj u ruku, i pristupi k njemu polako, i satjera mu kolac kroz slijepe oči, te prođe u zemlju, kad spavaše tvrdo umoran, i umrije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I gle, Varak tjeraše Sisaru, i Jailja mu izide na susret, i reče mu: hodi da ti pokažem čovjeka kojega tražiš. I uđe k njoj, i gle, Sisara ležaše mrtav, i kolac mu u slijepijem očima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Tako pokori Bog u onaj dan Javina cara Hananskoga pred sinovima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I ruka sinova Izrailjevijeh bivaše sve teža Javinu caru Hananskom, dokle ne istrijebiše Javina cara Hananskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga