1 A ovo su narodi koje ostavi Gospod da njima kuša Izrailja, sve one koji ne znahu za ratove Hananske,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Da bi barem natražje sinova Izrailjevijeh znalo i razumjelo što je rat, barem oni koji od prije nijesu znali:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pet kneževina Filistejskih, i svi Hananeji i Sidonci i Jeveji, koji življahu na gori Livanu od gore Val-Ermona do Emata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ti narodi ostaše da se Izrailj njima kuša, da se vidi hoće li slušati zapovijesti Gospodnje, koje je zapovjedio ocima njihovijem preko Mojsija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I življahu sinovi Izrailjevi usred Hananeja i Heteja i Amoreja i Ferezeja i Jeveja i Jevuseja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I ženjahu se kćerima njihovijem i udavahu kćeri svoje za sinove njihove, i služahu bogovima njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I činjahu sinovi Izrailjevi što je zlo pred Gospodom, i zaboraviše Gospoda Boga svojega i služahu Valima i lugovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zato se razgnjevi Gospod na Izrailja, i dade ih u ruke Husan-Risatajimu caru Mesopotamskom; i služiše sinovi Izrailjevi Husan-Risatajimu osam godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Potom vapiše sinovi Izrailjevi ka Gospodu, i podiže Gospod izbavitelja sinovima Izrailjevijem da ih izbavi, Gotonila sina Kenezova, mlađega brata Halevova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I bijaše na njemu duh Gospodnji, i suđaše Izrailju; i izide na vojsku, i predade mu Gospod u ruke Husan-Risatajima cara Mesopotamskoga; i ruka njegova nadjača Husan-Risatajima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I zemlja bi mirna četrdeset godina. Potom umrije Gotonilo sin Kenezov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A sinovi Izrailjevi stadoše opet činiti što je zlo pred Gospodom; a Gospod ukrijepi Eglona cara Moavskoga na Izrailja, jer činjahu što je zlo pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer skupi k sebi sinove Amonove i Amalike, i izašavši pobi Izrailja, i osvojiše grad palmov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I sinovi Izrailjevi služiše Eglonu caru Moavskom osamnaest godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Potom vapiše sinovi Izrailjevi ka Gospodu; i Gospod im podiže izbavitelja Aoda sina Gire sina Venijaminova, čovjeka koji bijaše ljevak. I poslaše sinovi Izrailjevi po njemu dar Eglonu caru Moavskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Aod načini sebi mač s obje strane oštar, od lakta u dužinu; i pripasa ga pod haljine svoje uz desnu bedricu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I odnese dar Eglonu caru Moavskom; a Eglon bješe čovjek vrlo debeo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I kad predade dar, otpusti ljude koji su nosili dar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Pa sam vrativ se od likova kamenijeh, koji bijahu kod Galgala, reče: imam, care, neku tajnu da ti kažem. A on reče: muči! I otidoše od njega svi koji stajahu pred njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Aod pristupi k njemu; a on sjeđaše sam u ljetnoj sobi; pa reče Aod: riječ Božiju imam da ti kažem. Tada on usta s prijestola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A Aod poteže lijevom rukom svojom i uze mač od desne bedrice, i satjera mu ga u trbuh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I držak uđe za mačem, i salo se sklopi za mačem, te ne može izvući mača iz trbuha; i izide nečist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Potom izide Aod iz sobe, i zatvori vrata za sobom i zaključa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A kad on otide, dođoše sluge, i pogledaše, a to vrata od sobe zaključana, pa rekoše: valjada ide napolje u klijeti do ljetne sobe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I već im se dosadi čekati a vrata se od sobe ne otvoraju, te uzeše ključ i otvoriše, a gle, gospodar im leži na zemlji mrtav.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A Aod dokle se oni zabaviše pobježe i prođe likove kamene, i uteče u Seirot.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I kad dođe, zatrubi u trubu u gori Jefremovoj; i sidoše s njim sinovi Izrailjevi s gore, a on naprijed.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Pa im reče: hajdete za mnom, jer Gospod predade vam u ruke neprijatelje vaše Moavce. I sidoše za njim, i uzeše Moavcima brodove Jordanske, i ne dadijahu nikome prijeći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I tada pobiše Moavce, oko deset tisuća ljudi, sve bogate i hrabre, i nijedan ne uteče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Tako u taj dan potpadoše Moavci pod ruku Izrailjevu; i zemlja bi mirna osamdeset godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A poslije njega nasta Samegar sin Anatov, i pobi šest stotina Filisteja ostanom volujskim, i izbavi i on Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga