1 I dođe anđeo Gospodnji od Galgala u Vokim i reče: izveo sam vas iz Misira i doveo vas u zemlju za koju sam se zakleo ocima vašim; i rekoh: neću pokvariti zavjeta svojega s vama dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A vi ne hvatajte vjere sa stanovnicima te zemlje, oltare njihove raskopajte. Ali ne poslušaste glasa mojega. Šta ste to učinili?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zato i ja rekoh: neću ih odagnati ispred vas, nego će vam biti kao trnje, i bogovi njihovi biće vam zamka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A kad izgovori anđeo Gospodnji ove riječi svijem sinovima Izrailjevijem, narod podiže glas svoj i plaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Zato prozvaše ono mjesto Vokim; i ondje prinesoše žrtve Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A Isus raspusti narod, i razidoše se sinovi Izrailjevi svaki na svoje našljedstvo, da naslijede zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I služi narod Gospodu svega vijeka Isusova i svega vijeka starješina koje živješe dugo iza Isusa i koje bijahu vidjele sva velika djela Gospodnja što učini Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ali umrije Isus sin Navin sluga Gospodnji, kad mu bješe sto i deset godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I pogreboše ga u međama našljedstva njegova u Tamnat-Aresu u gori Jefremovoj sa sjevera gori Gasu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I sav onaj naraštaj pribra se k ocima svojim, i nasta drugi naraštaj iza njih, koji ne poznavaše Gospoda ni djela koja je učinio Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I sinovi Izrailjevi činiše što je zlo pred Gospodom, i služiše Valima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I ostaviše Gospoda Boga otaca svojih, koji ih je izveo iz zemlje Misirske, i pođoše za drugim bogovima između bogova onijeh naroda koji bijahu oko njih, i klanjaše im se, i razgnjeviše Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I ostaviše Gospoda, i služiše Valu i Astarotama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I razgnjevi se Gospod na Izrailja, i dade ih u ruke ljudima koji ih plijenjahu, i prodade ih u ruke neprijateljima njihovijem unaokolo, i ne mogaše se više držati pred neprijateljima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Kuda god polažahu, ruka Gospodnja bješe protiv njih na zlo, kao što bješe rekao Gospod i kao što im se bješe zakleo Gospod; i bijahu u velikoj nevolji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tada im Gospod podizaše sudije, koji ih izbavljahu iz ruku onijeh što ih plijenjahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ali ni sudija svojih ne slušaše, nego činiše preljubu za drugim bogovima, i klanjaše im se; brzo zađoše s puta kojim idoše oci njihovi slušajući zapovijesti Gospodnje; oni ne činiše tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I kad im Gospod podizaše sudije, bijaše Gospod sa svakim sudijom, i izbavljaše ih iz ruku neprijatelja njihovijeh svega vijeka sudijina; jer se sažali Gospodu radi njihova uzdisanja na one koji im krivo činjahu i koji ih cvijeljahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A kad sudija umrije, oni se vraćahu opet i bivahu gori od otaca svojih idući za bogovima drugim i služeći im i klanjajući im se; ne ostavljahu se djela svojih niti putova svojih opakih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Zato se raspali gnjev Gospodnji na Izrailja, i reče: kad je taj narod prestupio moj zavjet koji sam zapovjedio ocima njihovijem, i ne poslušaše glasa mojega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ni ja neću više nijednoga goniti ispred njih između naroda koje ostavi Isus kad umrije,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Da njima kušam Izrailja hoće li se držati puta Gospodnjega hodeći po njemu, kao što su se držali oci njihovi, ili neće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I Gospod ostavi te narode i ne izagna ih odmah ne predavši ih u ruke Isusu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga