1 I siđe Samson u Tamnat, i vidje ondje jednu djevojku između kćeri Filistejskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I vrativši se kaza ocu svojemu i materi svojoj govoreći: vidjeh djevojku u Tamnatu između kćeri Filistejskih; oženite me njom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A otac i mati rekoše mu: zar nema djevojke među kćerima tvoje braće u svem narodu mom, da ideš da se oženiš između Filisteja neobrezanijeh? A Samson odgovori ocu svojemu: njom me oženi, jer mi je ona omiljela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A otac i mati njegova ne znadijahu da je to od Gospoda, i da traži zadjevicu s Filistejima; jer u ono vrijeme Filisteji vladahu sinovima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I tako side Samson s ocem svojim i s materom svojom u Tamnat, i kad dođoše do vinograda Tamnatskih, gle, mlad lav ričući sukobi ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I duh Gospodnji side na nj, te rastrže lava kao jare nemajući ništa u ruci: i ne kaza ocu ni materi šta je učinio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I tako došavši govori s djevojkom, i ona omilje Samsonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A poslije nekoliko dana idući opet da je odvede, svrne da vidi mrtvoga lava; a gle, u mrtvom lavu roj pčela i med.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I izvadi ga u ruku, i pođe putem jedući; i kad dođe k ocu i materi, dade im te jedoše; ali im ne reče da je iz mrtvoga lava izvadio med.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I tako dođe otac njegov k onoj djevojci, i Samson učini ondje veselje, jer tako činjahu momci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I kad ga vidješe Filisteji, izabraše trideset druga da budu s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I reče im Samson: ja ću vam zagonenuti zagonetku, pa ako mi je odgonenete za sedam dana dok je veselje i pogodite, daću vam trideset košulja i tridesetore svečane haljine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ako li ne odgonenete, vi ćete dati meni trideset košulja i tridesetore svečane haljine. A oni mu rekoše: zagoneni zagonetku svoju, da čujemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada im reče: od onoga koji jede izide jelo, i od ljutoga izide slatko. I ne mogoše odgonenuti zagonetke tri dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I sedmi dan rekoše ženi Samsonovoj: nagovori muža svojega da nam kaže zagonetku, ili ćemo spaliti ognjem tebe i dom oca tvojega. Jeste li nas zato pozvali da nam uzmete imanje? je li tako?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I stade plakati žena Samsonova pred njim govoreći: ti mrziš na me, i ti me ne ljubiš; zagonenuo si zagonetku sinovima naroda mojega, a nećeš meni da je kažeš. A on joj reče: gle, ni ocu svojemu ni materi svojoj nijesam je kazao, a tebi da je kažem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I ona plaka pred njim za sedam dana dokle trajaše veselje. A sedmi dan kaza joj, jer bješe navalila na nj; a ona kaza zagonetku sinovima naroda svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tada mu rekoše ljudi grada onoga sedmi dan dok sunce ne zađe: šta je slađe od meda, i šta je ljuće od lava? A on im reče: da nijeste orali na mojoj junici, ne biste pogodili moje zagonetke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I dođe na nj duh Gospodnji, te siđe u Askalon, i pobi ondje trideset ljudi, i uze odijelo s njih i dade svečane haljine onima koji odgonenuše zagonetku; i rasrdi se vrlo i otide kući oca svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A žena Samsonova udade se za druga njegova, s kojim se bijaše udružio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga