1 A sinovi Izrailjevi opet činiše što je zlo pred Gospodom, i Gospod ih dade u ruke Filistejima za četrdeset godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A bijaše jedan čovjek od Saraje od plemena sinova Danovijeh, po imenu Manoje, i žena mu bješe nerotkinja, i ne rađaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Toj ženi javi se anđeo Gospodnji i reče joj: gle, ti si sad nerotkinja, i nijesi rađala; ali ćeš zatrudnjeti i rodićeš sina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Nego sada čuvaj se da ne piješ vina ni silovita pića, i da ne jedeš ništa nečisto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer gle, zatrudnjećeš, i rodićeš sina, i britva da ne prijeđe po njegovoj glavi, jer će dijete biti nazirej Božji od utrobe materine, i on će početi izbavljati Izrailja iz ruku Filistejskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I žena dođe i reče mužu svojemu govoreći: čovjek Božji dođe k meni, i lice mu bijaše kao lice anđela Božijega, vrlo strašno; ali ga ne zapitah odakle je, niti mi on kaza svojega imena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nego mi reče: gle, ti ćeš zatrudnjeti, i rodićeš sina; zato sada ne pij vina ni silovita pića i ne jedi ništa nečisto; jer će dijete biti nazirej Božji od utrobe materine pa do smrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada se Manoje pomoli Gospodu i reče: o Gospode! neka opet dođe k nama čovjek Božji, kojega si slao, da nas nauči šta ćemo činiti s djetetom, kad se rodi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I usliši Gospod glas Manojev; i dođe opet anđeo Gospodnji k ženi kad sjeđaše u polju; a Manoje muž njezin ne bješe kod nje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tada žena brže otrča i javi mužu svojemu govoreći mu: evo, javi mi se onaj čovjek, koji mi je prije dolazio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Manoje ustavši pođe sa ženom svojom; i kad dođe k čovjeku, reče mu: jesi li ti onaj čovjek što je govorio ovoj ženi? On odgovori: jesam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Manoje reče: kad bude što si kazao, kako će biti pravilo za dijete i šta će činiti s njim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A anđeo Gospodnji reče Manoju: žena neka se čuva od svega što sam joj kazao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Neka ne jede ništa što dolazi s vinove loze, i vina ni silovita pića neka ne pije, i ništa nečisto neka ne jede. Što sam joj zapovjedio sve neka drži.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tada reče Manoje anđelu Gospodnjemu: radi bismo te ustaviti da ti zgotovimo jare.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A anđeo Gospodnji odgovori Manoju: da me i ustaviš, neću jesti tvojega jela; nego ako hoćeš zgotoviti žrtvu paljenicu, prinesi je Gospodu. Jer Manoje nije znao da je anđeo Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Opet reče Manoje anđelu Gospodnjemu: kako ti je ime? da ti zahvalimo kad se zbude što si rekao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A anđeo Gospodnji odgovori mu: što pitaš za ime moje? Čudno je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tada Manoje uze jare i dar, i prinese Gospodu na stijeni; a anđeo učini čudo pred Manojem i ženom njegovom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer kad se podiže plamen s oltara k nebu, anđeo Gospodnji podiže se u plamenu s oltara; a Manoje i žena njegova videći to padoše ničice na zemlju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I anđeo se Gospodnji ne javi više Manoju ni ženi njegovoj. Tada Manoje razumje da je anđeo Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I reče Manoje ženi svojoj: zacijelo ćemo umrijeti, jer vidjesmo Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A žena mu reče: kad bi htio Bog da nas ubije, ne bi primio iz naših ruku žrtve paljenice ni dara, niti bi nam pokazao svega ovoga, niti bi nam sad objavio takih stvari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I tako ta žena rodi sina, i nadje mu ime Samson; i dete odraste, i Gospod ga blagoslovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I duh Gospodnji poče hoditi s njim po okolu Danovu, između Saraje i Estaola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga