1 A poslije Avimeleha usta da izbavi Izrailja Tola sin Fuve sina Dodova, čovjek plemena Isaharova, koji sjeđaše u Samiru u gori Jefremovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I bi sudija Izrailju dvadeset i tri godine, pa umrije i bi pogreben u Samiru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Poslije njega usta Jair od plemena Galadova, i bi sudija Izrailju dvadeset i dvije godine;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I imaše trideset sinova, koji jahahu na tridesetoro magaradi, i imahu trideset gradova, koji se zovu sela Jairova do danas i jesu u zemlji Galadovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I umrije Jair, i bi pogreben u Kamonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A sinovi Izrailjevi opet činiše što je zlo pred Gospodom, i služiše Valima i Astarotama, i bogovima Sirskim, i bogovima Sidonskim, i bogovima Moavskim, i bogovima sinova Amonovijeh i bogovima Filistejskim; i ostaviše Gospoda i ne služiše mu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zato se razgnjevi Gospod na Izrailja, te ih dade u ruke Filistejima i u ruke sinovima Amonovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A oni gaziše i satiraše sinove Izrailjeve od one godine osamnaest godina, sve sinove Izrailjeve koji bijahu s onu stranu Jordana, u zemlji Amorejskoj, koja je u Galadu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I prijeđoše sinovi Amonovi preko Jordana da se biju i s Judom i s Venijaminom i s domom Jefremovijem; i bi Izrailj u velikoj nevolji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tada vapiše sinovi Izrailjevi ka Gospodu govoreći: sagriješismo ti što ostavismo Boga svojega i služismo Valima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Gospod reče sinovima Izrailjevijem: od Misiraca i od Amoreja i od sinova Amonovijeh i od Filisteja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I od Sidonjana i od Amalika i od Maonaca, koji vas mučiše, nijesam li vas izbavljao kad vapijaste k meni?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ali vi ostaviste mene i služiste drugim bogovima; zato vas više neću izbavljati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Idite i vičite one bogove koje ste izabrali, neka vas oni izbave u nevolji vašoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A sinovi Izrailjevi rekoše Gospodu: sagriješismo; čini s nama što ti je drago, samo nas sada izbavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I pobacaše između sebe bogove tuđe, i stadoše služiti Gospodu; i sažali mu se radi muke sinova Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A sinovi Amonovi skupiše se i stadoše u oko u Galadu; skupiše se i sinovi Izrailjevi i stadoše u oko u Mispi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A narod i knezovi Galadski rekoše jedan drugomu: ko će početi boj sa sinovima Amonovijem? on neka bude poglavar svjema koji žive u Galadu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga