1 A neki Eleazar, muž znamenit, od sveštenika iz unutrašnjosti zemlje, već dostigao u starački uzrast i ukrašen svakom vrlinom u životu, zaustavivši starije oko sebe da prizivaju Svetoga Boga, pomoli se ovako:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 "Care Velikomoćni (Μεγαλοκράτωρ Velikodržni), Svevišnji, Svedržitelju Bože, Koji svu tvar upravljaš milosrđem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pogledaj na seme Avramovo, na decu osvećenoga Jakova, na narod osvećenoga udela Tvoga, tuđinca u tuđoj zemlji, nepravedno pogubljavanog, Oče!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ti si faraona, ranijeg gospodara ovoga Egipta, koji imađaše mnoga borna kola, koji se pogordio bezakonom drskošću i velikorečivim jezikom, pogubio sa gordom vojskom potopivši ga u more, projavivši svetlost milosti rodu Izrailjevom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ti si pogorđenoga bezbrojnom vojskom Senaherima, tiranskog cara Asirskog, koji je kopljem bio već podčinio svu zemlju i pogordio se protiv Svetoga Grada Tvoga, govoreći nadmenošću i drskošću teške (hule), Ti si ga, Vladiko, skršio, javno pokazavši mnogim neznabošcima Tvoju moć
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ti si tri prijatelja (mladića) u Vavilonu, koji su dobrovoljno ognju predali svoj život (την ψυχήν) da ne bi služili ispraznim (idolima), orosivši užarenu peć izbavio nepovređene čak i do kose, poslavši plamen na sve protivnike.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ti si Danila, oklevetanoga zavišću i bačenoga u rov lavovima za hranu zverovima, izveo na svetlost nepovređenoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I Jonu, u utrobi dubinomorskoga kita nemilosrdno topljenoga, pokazao si nepovređenoga svima svojima, Oče!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I sada, Ti koji mrziš gordost, Mnogomilostivi, Zaštitniče svega (των όλων σκεπαστά), brzo se pojavi (έπιφάνητι) ovima od roda Izrailjeva, vređanima od mrskih i bezakonih neznabožaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I, ako je u odseljenju (τη ν αποικία ν - u raseljenju van otadžbine) bezboštvima bio obuzet život naš, onda, izbavivši nas iz ruke neprijatelja, kako izvoliš, Vladiko, pogubi nas Ti smrću;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Da se ne bi sujetnomudri (ljudi) pohvalili sujetnim (idolima) za propast ljubljenih (των ήγαπομένων) Tvojih, govoreći: Ni Bog njihov ne izbavi ih!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Ti, Večni, Koji imaš svaku snagu i svecelu vlast (δνναστείαν άπασαν) pogledaj sada: Pomiluj nas, bezumnom uvredom bezakonika lišavane života na način zločinaca!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Neka se danas ustraše neznabošci Tvoje nepobedive sile, Prečasni (Έντιμε) Koji imaš silu za spasenje roda Jakovljeva!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Moli Te usrdno svo mnoštvo male dece i roditele njihovih sa suzama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Neka se pokaže svima neznabošcima da si sa nama, Gospode, i da nisi odvratio lice Tvoje od nas, nego, kao što si rekao, da: "kad su u zemlji neprijatelja njihovih, nisam ih prezreo", tako i učini, Gospode!"
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I kad Eleazar već završavaše molitvu, car sa zverima i svom gordošću vojne sile stiže do Hipodroma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I videći to Judejci povikaše veoma jako prema Nebu, tako da i okolne doline zajedno odjeknuše, te izazvaše neizdrživ strah u čitavoj vojsci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tada Velikoslavni Svedržitelj i Istiniti Bog javivši (έπιφάνας) Svoje Sveto Lice, otvori nebeske dveri, iz kojih dva slavna, strašnog izgleda Anđela siđoše, vidljivi svima, osim Judejcima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I stadoše nasuprot vojnoj sili neprijatelja, i ispuniše je metežom i strahom, i svezaše je nepokretnim svezama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I samo carevo telo bi zahvaćeno užasnutošću, i zaborav obuze njegovu mnogognevljivu drskost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I zveri se povratiše nazad na naoružane vojne snare ko je su ih pratile, i gaziše ih i satiraše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I izmeni se carev gnjev na sažaljenje i suze, zbog onoga što je sam ranije namislio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer čuvši krik, i videći sve (Judejce), pale ničice za pogubljenje, zaplaka (car) i sa gnjevom zapreti prijateljima, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 "Zloupotrebljavate carstvo, i tirane prevaziđoste svirepošću, i mene samoga, dobrotvora vašeg, pokušavate već da lišite vlasti i duha (života), tajno smišljajući ono što je štetno carstvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ko je taj ko ove, što verno držaše naša utvrđenja u zemlji, odvede od kuće svakoga i bezrazložno okupi ovde?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ko je ove, koji od početka naklonošću prema nama po svemu prevazilaze sve narode, i koji više puta gore od (svih) ljudi doživete nevolje, podvrgnuo ovako bezakonim mukama?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Razrešite, raskinite nepravedne okove! Pošaljite ih s mirom svojim kućama! Opozovite sve što ranije učiniste (protiv njih)!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Oslobodite sinove Svedržitelja Nebeskog, Boga Živoga, Koji od naših predaka do sada sa slavom daje neometanu postojanost našim (državnim) stvarima."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Car, dakle, ovo izgovori, a oni (Judejci), u kratkom vremenu oslobođeni, blagosiljahu Svetoga Spasitelja, Boga svoga, toga časa smrt izbegnuvši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Zatim car, vrativši se u grad, pozva načalnika nad prihodima i naredi da vina i ostalog potrebnog za gozbu daje Judejcima u toku sedam dana, presudivši da u onom mestu u kojem izgledaše da će doživeti pogibiju, da na tom istom mestu u svakom veselju proslave spasenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Tada oni, ranije porugani i blizu pakla, bolje reći već u njega ušli, umesto gorke i plačevne smrti, učiniše gozbu spasiteljnu; pa mesto spremljeno za njihovo zatiranje i grob, puni radosti razdeliše na sedališta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I okončavši sveplačnu pesmu ridanja, započeše pesmu otačku, hvaleći Spasitelja i Čudotvorca (τεροίτοποιόν) Boga. Odbacivši svaku kuknjavu i jadikovku, sastaviše horove (kola) - znak mirne radosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A tako isto i car, sabravši tim povodom veliku gozbu, stalno se Nebu velelepno zahvaljivaše za čudesno spasenje koje mu se dogodilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Oni pak koji su njih (Judejce) ranije smatrali određenima za pogibao i hranu za ptice grabljivice, i s radošću ih (za to) popisivali, (sada) zastenjaše, navukavši na sebe sramotu i stidno ugasiše goruću drskost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Α Judejci, kao što napred rekosmo, sastavivši već pomenuti hor (kolo) slavljahu sa gozbom u radosnim hvalama (Bogu) i u psalmima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I odrediše zajednički o tome zakon (θεσμόν odluku) za svaku njihovu zajednicu (παροικίαν parokiju) kroz naraštaje: urediše da praznuju ove rečene dane kao radosne (praznične), ne radi pića i prejedanja, nego zbog spasenja koje im je došlo od Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A dođoše i caru moleći da ih otpusti svojim kućama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A popisivahu ih od dvadeset petog (dana) meseca Pahona (april/maj) do četvrtoga (dana) meseca Epifa (jun/jul), tokom četrdeset dana. A činiše njihovu pogibao od petog do sedmog (dana) meseca Epifa, tokom tri dana,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 U kojima i velikoslovno projavi milost Svoju Gospodar sviju, izbavivši ih sve, zajedno nepovređene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I gošćahu se, snabdeveni od cara svim potrebnim, do dana četrnaestoga (meseca Epifa), u koji dan i molbu učiniše za svoje otpuštanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I car, odobrivši im, napisa im nižepotpisanu poslanicu (upućenu) vojnim zapovednicima po gradovima, koja velikodušno imađaše preporuku (za njih).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga