1 A napred rečeni Simon, postavši izdajnik (sveštenih) novaca i otadžbine, zlo govoraše o Oniju, da je on taj koji je podstaknuo Iliodora i postao činilac zlodela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I (tako) se usudio da dobrotvora Grada i zaštitnika sunarodnika i revnitelja Zakona, nazove neprijateljem (opštih) stvari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I pošto je neprijateljstvo dotle napredovalo, da su neki od Simonovih poverljivih ljudi izvršili ubistva,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Videći Onija zlo od te svađe, i da Apolonije, sin Menestejev, vojni zapovednik Celesirije i Fenikije, povećava zlo Simonove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Otide kod cara, ne da bi tužio sugrađane, nego gledajući na dobro zajedničko i pojedinačno svemu mnoštvu (naroda).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jep je video da bez carske pomoći (προνοίας) nemoguće je da narodne stvari dobiju mir, pošto Simon još nije prestao sa svojim bezumljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A kada Selevk (IV Filopator) promeni životom i carstvo preuze Antioh (IV), nazvan Epifan, namisli Jason, brat Onijin, da (nezakonito) prigrabi prvosveštenstvo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Obećavši caru u razgovoru trista šezdeset talanata srebra (od Hrama) i još osamdeset od nekog drugog prihoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Uz to još obeća da će pismeno dati i drugih sto pedeset ako mu se dozvoli da svojom vlašću osnuje gimnasion i efivion (stadion i centar omladine) i da žitelje Jerusalima upiše za građane Antiohije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A kada mu to car odobri i on osvoji vlast, odmah svoje sunarodnike prevede na grčke običaje (επί τον έλληνικόν χαρακτήρα).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I ukinu ono što su carevi iz čovekoljublja dali Judejcima preko Jovana, oca Evpolemovog, koji je išao kao poslanik Rimljanima radi prijateljstva i savezništva u ratu. I ukidao je način života po Zakonu (τάς νομίμους . πολιτείας), novačeći (tuđe) bezakone običaje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer namerno ustanovi gimnasion pod samim vrhom Grada (την άκρόπολην), i vođaše najistaknutije mladiće potčinjene pod (paganskim) šeširom (υπό πέτασο ν).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tako bi neki velik porast Jelinizma (ακμή τις Ελληνισμού vrhunac jelinizacije) i prilazak tuđinštini (άλλοφνλισμοΰ) zbog prekomerne nečastivosti bezbožnika a ne prvosveštenika Jasona,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tako da sveštenici ne behu više voljni da vrše službe oko Žrtvenika već prezrevši Hram i ne mareći za žrtve, hitahu čim se čujaše pozivni zvuk diska, da učestvuju u protivnim Zakonu priredbama na stadionu (εν παλέστρα u borilšitu).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I nizašta ne smatrahu otačke časne običaje, a jelinska shvatanja držahu za najbolja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I zbog toga snađe ih strašna nevolja; jer one čijim ponašanjima zaviđahu i željahu da ih u svemu podražavaju, njih imađahu za neprijatelje i kaznitelje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer, nije lako bezbožničiti (άσεβεΐν) prema božanskim Zakonima! No to će sledeće vreme pokazati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A kada se održavahu petogodišnje (olimpijske) igre u Tiru i car beše prisutan,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Posla nečastivi Jason gledaoce koji behu kao iz Jerusalima (građani) Antiohijci, koji donesoše trista srebrenih drahmi za žrtvu Iraklijevu, za koje donosioci zatražiše da se ne upotrebe za žrtvu, jer ne priliči, nego da se daju za drugi trošak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Tako je, dakle, to srebro, od pošiljaoca dato za žrtvu Iraklijevu, zbog donosioca (dato caru) dopalo za pravljenje ratnih lađa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Kad pak Apolonije, sin Menestejev, bi poslan u Egipat za ustoličenje cara (Ptolomeja VI) Filomitora, doznade Antioh (IV Epifan) da je ovaj (car) protivan njegovim stvarima (oblastima), pa se pobrinu za svoju bezbednost. Tako, došavši u Jopu, stiže u Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I velelepno primljen od Jasona i od Grada ulažaše (u Jerusalim) sa upaljenim bakljama i klicanjima, i tako onda otide s vojskom u Fenikiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A posle tri godine* posla Jason Menelaja, brata napred pomenutog Simona, koji donese novce caru i iznese mu podsetnike o neophodnim stvarima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ovaj se preporuči caru, i proslavi ga, (predstavivši se) kao lice vlasti, i za sebe zadobi (od cara) prvosveštenstvo, prevazišavši Jasona sa trista talanata srebra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Dobivši pak Careve naredbe, dođe ne donoseći ništa dostojno prvosveštenstva, a imajući (samo) gnjev grubog tiranina i jarost varvarske zveri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I (taj) Jason, koji je sopstvenog brata potkopao, potkopan bi od drugoga, i kao begunac pobeže u zemlju Amanitsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A Menelaj držaše vlast, no od obećanog novca caru ništa uredno ne davaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A činjaše potraživanje Sostrat, upravitelj vrhograda (tvrđave Jerusalima), jer njemu pripadaše naplata poreza, zbog čega obojica biše pozvani od cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Menelaj ostavi kao zamenika prvosveštenstva Lisimaha, svoga brata, a Sostrat Kratita, upravnika Kiprana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Dok se ovo događaše, desi se pobuna građana Tarsa i Malote (u Kilikiji) zato što ti gradovi behu dati kao dar Antiohidi, carevoj naložnici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Car, zato, brzo otide da smiri stvari, ostavivši za zamenika Andronika, jednoga od velikaša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A Menelaj, misleći da mu dođe pogodno vreme, prisvojivši od zlatnih sasuda Hrama, dade neke Androniku, a druge prodade u Tir i okolne gradove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Kada to tačno doznade Onija, izobliči ga, udaljivši se (prethodno) u mesto azila u Dafnu blizu Antiohije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Zato Menelaj, uzevši nasamo Andronika, moljaše ga da ubije Oniju. A ovaj dođe kod Onije i, prevarno ga uverivši, pa pozdravljen budući pruži desnicu sa zakletvom, mada beše pod podozreniem, ubedi Oniju da izađe iz azila; pa ga odmah ubi (παρέκλεισεν) ne postidevši se pravde (pravednika).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 S ovoga razloga ne samo Judejci (iz Antiohije), nego i mnogi iz drugih naroda negodovahu i protestovahu zbog nepravednog ubistva ovoga čoveka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A kada se car vrati iz Kilikijskih mesta, požališe mu se Judejci iz grada (Antiohije), i zajedno (s njima) i Jelini koji mržahu zlo, zbog bezrazložnog ubistva Onijinog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A Antioh se ožalosti u duši i smilova se i zaplaka za onim koji imađaše celomudrenost i vrlinu mirnoće (ε ύταξίαν staloženost).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I planuvši gnjevom, odmah sa Andronika skide porfiru i odelo mu pocepa, te ga (tako) vođahu kroz ceo grad do mesta na kome nečastivo postupi sa Onijem; tu ovog zločinca smaknu, te mu Gospod uzvrati dostojnom kaznom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A beše u Gradu (Jerusalimu) učinjena krađa mnogih sveštenih stvari, od strane Lisimaha, uz saglasnost Menelaja; i kad se taj glas pronese napolju, okupi se mnoštvo naroda kod Lisimaha, jer mnogi zlatni sasudi već behu prodani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Pošto se mnoštvo naroda podiže i ispuni gnjevom, Lisimah naoruža oko tri hiljade ljudi i poče pružati prljave ruke (nasilja), a prednjačaše neki Avran, uznapredovao uzrastom, a ništa manje ludošću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A kada videše Lisimahov napad, neki (Judejci) zgrabiše kamenje, a neki debele motke, drugi pak zgrabiše tu ležeći pepeo, sve skupa baciše na Lisimahove ljude,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Zbog čega mnogima naneše rane, a neke i ubiše, i sve nateraše u bekstvo, a samoga oskvrnitelja Svetinje ubiše blizu riznice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 O ovome pak otpoče sud protiv Menelaja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Kada car dođe u Tir, pred njega izložite pravednu stvar (την δικαιολογίαν) trojica ljudi poslanih od gerusije (skupštine staraca).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 A Menelaj već uhvaćen (u bezizlazu), obećavaše mnogo novaca Ptolemeju, sinu Dorimenovom, da ubedi cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Zato Ptolemej, uzevši cara (nasamo) pod neki svod (atrijum) kao da ga malo osveži, preubedi ga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 I (tako) Menelaja, uzročnika svega zla, oslobodi od optužbi, a nesrećnike, koji da su i pred Skite izneli tu stvar bili bi pušteni nevini, osudi na smrt.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Tako, odmah podneše nepravednu kaznu ljudi koji su pre toga branili Grad i narod i sveštene stvari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Zbog toga i građani Tira, omrznuvši zlodelo, dadoše da se njihova sahrana obavi velelepno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 A Menelaj, zbog gramzivosti moćnika, ostade na vlasti; napredujući u zlu postade veliki zlobnik (επίβουλος podmukli Protivnik) građana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga