1 A nalazi se u zapisima (εν ταΐς άπογραφαΐς) da je Jeremija prorok zapovedno da odvođeni (u ropstvo) uzmu oganj, kao što je zabeleženo.

2 I kako je Prorok zapovedio odvođenima (u ropstvo), davši im Zakon, da ne zaborave zapovesti Gospodnje, i da ne zablude umom gledajući idole zlatne i srebrne i ukrase na njima.

3 I druge takve reči govoreći moljaše ih da ne udalje Zakon od srca svoga.

4 A beše još u tom pismu (εν gγραφή u knjizi) kako je Prorok, pošto mu bi otkriveno, zapovedno da Skiniju i Kovčeg ponesu za njim. I kada iziđe na goru gde je Mojsije popevši se video Božije nasleđe (3emlju Obećanu),

5 I došavši Jeremija (tamo) nađe odaju kao pećinu, i unese onde Skiniju i Kovčeg i žrtvenik kadioni, i zazida vrata.

6 I priđoše neki od njegovih pratilaca da obeleže put, i ne mogahu naći (pećinu).

7 A kada dozna Jeremija, pokara ih i reče: "Mesto će biti nepoznato dokle Bog ne okupi sabranje (έπισυναγωγήν) naroda, i ne pomiluje ih;

8 I tada će Gospod ovo pokazati, i javiće se slava Gospodnja i oblak, kao što se pokazivala u vreme Mojsija, kao što je i Solomon molio da se Mesto (Hram) osveti veoma."

9 A objašnjeno je i da je (Solomon), kao imaoc mudrosti, prineo žrtvu obnovljenja i završenja (έγκαινισμοϋ κα τελειώσεως) Hrama.

10 Kao što se i Mojsije pomolio Gospodu, i siđe oganj s neba i spali žrtve, tako se i Solomon pomolio, i oganj sišavši spali žrtve svespaljenice.

11 I reče Mojsije: "Zato što se žrtva za grehe ne jede, ona se spali."

12 Tako i Solomon praznovaše osam dana (obnovljenje).

13 A objašnjava se i u zapisima i u podsetnicima (knjigama) Nemijinim to isto, i kako je on (Nemija) osnovavši biblioteku sabrao knjige o Carevima i o Prorocima i o Davidu, i pisma careva (persijskih) o darovima (Hramu).

14 A tako isto i Juda (Makavej) sabra sve (knjige) što behu rasturene zbog rata koji nam je bio, i nalaze se kod nas;

15 Koje (knjige), dakle, ako trebate, pošaljite ljude koji će vam ih doneti.

16 Hoteći, dakle, praznovati očišćenje (Hrama), napisasmo vam, zato ćete dobro učiniti praznujući te dane.

17 A Bog, Koji je spasao sav narod Svoj i svima dao nasleđe (3emlju Obećanu), i carstvo, i sveštenstvo, i osvećenje;

18 Kao što je obećao preko Zakona. Jep se uzdamo u Boga da će nas brzo pomilovati i sabrati iz sveg podneblja (vaseljene) u Sveto Mesto. Jep nas je izbavio od velikih zala i Mesto (Hram) je očistio.

19 A sve (tj. istorija) o Judi Makaveju i njegovoj braći i o očišćenju Najvećega Hrama i obnovljenju Žrtvenika,

20 I još o ratovima protiv Antioha (IV) Epifana i sina njegovog (Antioha V) Evpatora,

21 I o bivalim javljanjima (επιφανείας božanskim pojavama) s Neba onima koji su za Judaizam časno i junački se borili (φιλοτίμως ανδραγάθησα σι ν), tako da su, iako behu malobrojni, plenili celu zemlju i varvarska mnoštva protopili;

22 I da su Slavni u celoj vaseljeni Hram ponovo povratili, i Grad oslobodili, i Zakone, koji su imali biti pogaženi, vaspostavili, jer im je Gospod sa svakom blagonaklonošću (επιεικείας krotošću) bivao milostiv -

23 To (sve) što je izneo (opisao) Jason Kirinejac u pet knjiga, pokušaćemo da skratimo u jedan zbornik (δι ενός συ ντάγματος επί τεμεΐν).

24 Jer videći mnoštvo brojki i teškoće koje imaju oni koji žele da se upuste u kazivanja istorije, zbog mnoštva materije (podataka),

25 Mi smo se pobrinuli da onima koji žele čitati bude zadovoljstvo, a onima koji bi rado hteli da zadrže u pamćenju bude lakoća, svima pak koji se ovome budu obraćali bude korist.

26 I nama koji smo uzeli na sebe trud skraćivanja (της επιτομής) nije lako, jer je to stvar mukotrpna i noćobdijna;

27 Kao što onome koji priprema gozbu i nastoji da ugodi drugima, to nije lako. Ipak, mi ćemo, radi zadovoljstva mnogih, rado podneti ovaj teški napor,

28 Ostavljajući piscu pitanje tačnosti izlaganja o svakome, a starajući se da sledujemo pravilima skraćivanja.

29 Jer kao što arhitekta (graditelj) nove kuće treba da brine o čitavoj izgradnji, dok onaj koji uzima na se da uživanjem izrezbari i ukrasi (kuću) treba da nađe pogodnosti za ukrašavanje, tako smatram i za nas.

30 Udubljivati se (u stvar) i kazivati tečno i pomno bavljenje detaljima - to pripada onome koji prvi piše istoriju;

31 A da nastoji da rečenica bude kratka i izlaganje teme sažeto obrađeno - to ostaje onome koji vrši prepričavanje.

32 Zato ćemo sada započeti kazivanjem (povesti), dodavši ovome napred samo ovoliko. Jep je loše vaspitano (εϋηθες) biti opširan u uvodu u istoriju, a samu istoriju skraćivati.

Analiza
Pretraga