1 Kada su, pak, sklopljeni ti dogovori, Lisije ode caru, a Judejci se bavljahu zemljoradnjom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Međutim, vojni zapovednici po mestima, Timotej i Apolonije, sin Genejev, i još Jeronim i Demofon, uz njih još i Nikanor, Kipriarh, nisu ih ostavljali bezbedne i na miru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A stanovnici Jope učiniše jedno veliko nečašće (το δυσσέβημα bezbožno delo), zamoliše Judeje koji s njima žive da sa ženama i decom uđu u pripremljene od njih lađe, (da pokažu) da prema njima ne postoji nikakvo neraspoloženje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Pošto je to bila zajednička odluka (κοινόν ψήφισμα) grada, i pošto ovi to prihvatite, jer htedoše da žive u miru i ništa sumnjivo ne imađahu, kada se popeše (na lađe), oni ih potopite, njih ne manje od dve stotine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Α Juda doznavši za to zlodelo učinjeno njegovim sunarodnicima, pozva svoje ljude,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I prizvavši pravednog Sudiju Boga, pođe protiv zlih ubica braće svoje, i noću zapali pristanište i spali lađe, a one koji tamo behu pobegli probode (mačem).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A pošto grad bi zatvoren, on se vrati, ali s namerom da će opet doći i iskoreniti svo građanstvo Jopljana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Doznavši pak da i građani Jamnije nameravaju da postupe na isti način s Judejima koji s njima žive,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Napade noću i na Jamnijce, potpali pristanište s brodovima, tako da se odbljesak plamenova video u Jerusalimu, udaljenom dvesta četrdeset stadija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I kad odatle otidoše devet stadija, idući u pohod protiv Timoteja, napadoše ga Arapi ne manje njih od pet hiljada i konjanika petsto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I bi surova bitka; i kad oni oko Jude, blagodareći pomoći od Boga, uspevahu (u pobedi), nomadi (Arapi) tražahu da im Juda pruži desnicu (mira), obećavajući da će im dati stada, i pašu za stada, i da će im i u ostalome biti od koristi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Α Juda, shvativši da oni zaista mogu biti u mnogome korisni, prihvati da sklopi mir sa njima; i oni dobivši desnicu (mira) otidoše u svoje šatore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A napade (Juda) i na neki grad po imenu Kaspim, utvrđen mostovima (jendecima) i ograđen zidovima i nastanjen vrlo izmešanim narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A oni unutra, popadavši se na odbranbenost zidova i izobilje hrane, drsko se ponašahu prema Judinim ljudima vređajući ih i još huleći i govoreći nedopustive reči.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ljudi oko Jude, prizvavši Velikoga Vladara sveta, koji je bez ovnova i (drugih) sprava za opsadu srušio Jerihon u vreme Isusa (Navina), navališe zverski na zid (tvrđave).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I zauzevši grad voljom Božijom, učiniše neizbrojivi pokolj, tako da je susedno jezero, dugačko dva stadija, izgledalo puno od istekle krvi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Odande, pak, otišavši sedamsto pedeset stadija, dođoše u Haraka ka Judejcima zvanim Tuvijani (Tovijani).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ali Timoteja u tim mestima ne nađoše, jer beše bez uspeha otišao iz tih mesta, a ostavio u nekom mestu stražu vrlo utvrđenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Dositej pak i Sosipatar, dvojica od vojskovođa Makavejevih, izišavši napred pogubiše ostavljene od Timoteja u tvrđavi, njih više od deset hiljada ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Makavej pak, rasporedivši svoju vojsku po četama, postavi ovu dvojicu nad četama, i napade na Timoteja, koji imađaše oko sebe sto dvadeset hiljada pešadije i hiljadu i pet stotina konjanika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A Timotej kada doznade za napad Judin, odasla žene i decu i ostalu komoru u mesto zvano Karnion, jer to mesto beše teško opkoljivo i nepristupno zbog uskosti (klanaca) svih tih mesta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Kada se pojavi prva četa Judina, nasta bojazan među neprijateljima i strah napade na njih od pojave Svevidećeg (της τον τα πάντα έφορώντος επιφανείας - od javljanja Onoga Koji cve nadgleda), i oni nagrnuše u bekstvo, bežeći svaki na drugu stranu, tako da bivahu često od svojih ranjavani i oštricama svojih mačeva osakaćivani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A Juda preduze snažnije gonjenje probadajući zlikovce, i pobi ih oko trideset hiljada ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Timotej pak, upavši (u ruke) ljudima oko Dositeja i Sosipatra, tražaše s velikom lukavošću da ga puste čitavog, (govoreći) da on ima pod vlašću roditelje većine od ovih, a od nekih braću, pa će se (ako njega ubiju) njima desiti poništenje (άλογηθήνοίΐ biće zbrisani).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Pošto svoje obećanje potvrdi mnogim (rečima) da će ih vratiti nepovređene, otpustiše ga radi spasenja braće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A Juda, izišavši protiv Karniona i protiv Atargationa, poseče dvadeset pet hiljada tela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A posle njihovog poraza i pogibelji, Juda zavojšti na Efron, tvrdi grad, u kojem življaše Lisije i mnoštvo raznih naroda, a mladići hrabri behu stali ispred zidina i borahu se junački, unutra pak behu velike zalihe ratnih sprava i strela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Prizivajući Moćnoga (τον δννάστην vladara), Koji moćno ruši neprijateljsku odbranu, uzeše (Judejci) grad u svoje ruke i oboriše na zemlju dvadeset pet hiljada onih unutra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I otišavši odande napadoše na grad Skita (Skitopolj), udaljen od Jerusalima šesto stadija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 No pošto Judejci koji tamo življahu posvedočiše da su Skitopoljci imali prema njima naklonost i u vremenima nesreće izlazili su im prijateljski u susret,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Zahvalivši im se i zamolivši ih da i nadalje budu naklonjeni rodu (Judejskom), dođoše u Jerusalim, a blizu beše Praznik sedmina (Pedesetnica).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A posle imenovane Pedesetnice, napadoše na Gorgiju, vojnog zapovednika Idumeje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 On pak iziđe (na njih) sa tri hiljade pešaka i četiristo konjanika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I kad se sukobiše, desi se da pade nešto malo Judeja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Neki pak Dositej, od Vakinorovih, čovek konjanik i junačan, gonjaše Gorgiju i uhvativši za ogrtač vođaše ga snažno i htede prokletnika da zarobi živa, kad neki od konjanika Trakijaca napade ovoga (Dositeja) i odseče mu rame, te Gorgija pobeže u Marisu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A kad se ljudi oko Ezdrina, dugo se boreći, umoriše, prizva Juda Gospoda da se pojavi kao saborac (σύμμαχον) i predvodnik (προοδηγόν) rata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Započevši prvi jezikom otaca poklič s pesmama (psalmima), i udarivši iznenadno na Gorgijinu vojsku, natera ih u bekstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Potom Juda uze vojsku i odvede u grad Odolam; pa pošto stiže i subota, očistivši se po običaju, tamo provedoše subotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Sledećeg pak dana dođoše Judini ljudi, kao što beše potreba (sahrane), da prenesu tela prethodno palih (ratnika) i sa srodnicima da ih polože u grobove otaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I nađoše kod svakoga od mrtvih pod odećom posvećene stvari (ίερώματά) od idola iz Jamnije, što Zakon zabranjuje Judejima, pa svima postade jasno da su zbog toga razloga poginuli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Svi pak, blagoslovivši sud Pravednog Sudije Gospoda, Koji tajne stvari čini javnima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Obratiše se na molitvu moleći (Boga za njih) da učinjeni greh sasvim izbriše. A plemeniti Juda moljaše narod da čuvaju sebe i budu bez greha (άναμαρτήτους είναι) imajući pred očima ono što se desilo zbog greha onih koji su pre toga poginuli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I učini sabiranje novčanih priloga po (svakom) čoveku, dve hiljade drahmi, i posla u Jerusalim da se prinese žrtva za greh, čineći to veoma dobro i mudro, misleći na vaskrsenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Jer kad ne bi očekivao da će i ovi poginuli vaskrsnuti, bilo bi suvišno i nerazumno moliti se za mrtve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Ali sagledajući da je onima koji s pobožnošću preminu (κοιμωμένοις), pripremljena najbolja nagrada, beše (mu) namisao sveta i pobožna, zato i učini žrtvu umilostivljenja za umrle da bi se oslobodili greha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga