1 A Makavej i oni s njime, pošto Gospod iđaše pred njima, zauzeše (έκομίσαντο povratiše) Hram i Grad (Jerusalim).

2 A oltare (idolske) po trgu, načinjene od tuđinaca, a tako isto i hramove (τεμένη) porušiše.

3 I Hram očistivši načiniše drugi žrtvenik, i krešući kamen o kamen zapališe vatru i uzevši od njih vatru uznesoše žrtvu (Bogu) posle dvogodišnjeg vremena, i tamjan (kadioni žrtvenik) i svećnjake i (trpezu) hlebova predložena načiniše.

4 A kada to učiniše, padnuvši potrbuške (επί κοιλίαν na stomak) moljahu Gospoda da više ne dopadnu takvih zala, nego ako nekad i sagreše, da ih On s krotošću kara i ne predaje ih hulnim i varvarskim narodima (neznabošcima).

5 I u koji dan Hram bi oskrnavljen od inoplemenika, dogodi se da u isti dan bude i očišćenje Hrama: dvadeset i petog istog meseca, koji je Haselev*.

6 I sa radošću proslavljahu osam dana na način praznika Sjenica, sećajući se kako su pre kratkog vremena praznik Sjenica u gorama i pećinama poput zveri provodili.

7 Zato, noseći ukrašene štapove i lepe grančice, a još i palme, uznošahu pesme Onome koji je uspešno omogućio (τω εύοδόσαντι dobro putevodio) da se očisti Mesto Njegovo.

8 A odrediše (έδογμάτισαν) opštom zapovešću i glasanjem svemu Judejskom narodu: da svake godine praznuje ove dane.

9 Tako, dakle, bi sa smrću Antioha (IV) zvanog Epifana.

10 A sada ćemo izložiti ono što je bilo (istoriju) u vreme Evpatora Antioha (V), koji beše sin onog bezbožnika, skraćujući (ovde) nastala od ratova zla.

11 Ovaj, dakle, preuzevši carstvo postavi nad poslovima (državnim) nekog Lisija, prvog (πρώταρχον) vojnog zapovednika Celesirije i Fenikije.

12 Ptolemej pak, zvani Makron, beše prvi koji držaše pravdu Judejcima zbog učinjene im (ranije) nepravde, i staraše se da se prema njima odnosi miroljubivo.

13 Zbog toga beše optužen od prijatelja (carevih) pred Evpatorom (Antiohom V) i često nazivan izdajnikom, zato što je napustio povereni mu od Filomitora (cara Egipatskog) Kipar i prešao Antiohu (IV) Epifanu, te ne čineći plemenitu čast dostojanstvu vlasti, otrova se i napusti život.

14 A kada Gorgija postade vojni zapovednik onih krajeva, sakupi strane plaćenike i svakom prilikom vođaše rat protiv Judejaca.

15 A zajedno s njime i Idumejci, držeći značajna (vojna) utvrđenja, uznemiravahu Judejce, i primajući one koji pobegoše iz Jerusalima, nastojahu da podržavaju rat.

16 A ljudi oko Makavejaca, učinivši molepstvije i moleći Boga da im bude pomoćnik u borbi (σύμμαχον), udariše na utvrđenja Idumejaca,

17 Sa kojima se hrabro sudariše i zauzeše (njihova) mesta, i sve koji se na zidovima boriše pobeđivahu, i ubijahu one koji im dopadahu ruku, te pobiše ne manje od dvadeset hiljada (ljudi).

18 A kada pobeže (njih) ne manje od devet hiljada u dve dobro utvrđene kule, i imađahu sve što trebaše u slučaju opsade,

19 Makavejac ostavi na ključnim mestima Simona i Josifa i još Zakheja i dovoljan broj njegovih ljudi radi opsade ovih (tvrđava), i on se izdvoji (na drugi položaj).

20 No oni oko Simona, polakomljeni na novac, pristaše na (ponuđeni) novac nekih koji behu u kulama, i primivši sedamdeset hiljada drahmi, pustiše neke da izađu (iz opsade).

21 A kada Makavej bi obavešten o tom događaju, sabra narodne vođe i optuži (ih) da su za srebro prodali braću, pustivši (da pobegnu) oni koji ratovahu protiv njih.

22 I ove, pošto postaše izdajnici, pobi, i odmah zauze te dve kule.

23 Uspevajući u svemu sa oružjem u rukama, pogubi u dvema tvrđavama više od dvadeset hiljada (ljudi).

24 A Timotej, koji ranije beše pobeđen od Judejaca, sabravši mnogobrojne strane snage i sakupivši iz Azije ne mali broj konjice, dođe sa oružjem da uzme Judeju.

25 A ljudi oko Makavejca, kad se on približi, okretoše se molitvi Bogu posuvši glave pepelom i opasavši se kostretom,

26 I kleknuvši na stenu naspram Žrtvenika (kod Hrama), moljahu (Boga) da im bude milostiv i da "neprijateljuje neprijateljima njihovim i protivnikuje protivnicima", kao što Zakon jasno govori.

27 A kad dođoše sa molitve, uzeše oružje i iziđoše izvan Grada (Jerusalima) podaleko, pa kad se približiše neprijateljima, zaystaviše se nasamo.

28 Tek što se pojavi jutro napadoše obe (vojske), jedni (Judejci) imajući zalog uspeha i pobede, uz (svoju) vrlost, oslanjanje na Gospoda, a drugi (mnogobošci) istakoše gnjev za vođu svojih borbi.

29 Dok bivaše jaka bitka, pojaviše se protivnicima s neba pet sjajnih muževa na konjima zlatnih uzda, koji predvođahu Judejce.

30 Oni uzeše Makavejca između sebe i pokrivajući ga svojim sveoružjem čuvahu ga nepovredivog, a na protivnike izbacivahu strele i munje; zbog čega oni, zbunjeni obnevidelošću, behu ispunjeni pometnjom i pogubljivani (od Judeja).

31 Pobijeno bi dvadeset hiljada i petsto (ljudi), i šesto konjanika.

32 A sam Timotej pobeže u utvrđenje zvano Gazara, jaku tvrđavu, gde beše vojskovođa Herej.

33 Ljudi oko Makavejca s revnošću držahu opkoljenu tvrđavu četiri dana.

34 A oni unutra, nadajući se na utvrđenost mesta, prekomerno huljahu i govorahu nedopustive reči.

35 A kada svitaše peti dan, dvadeset mladića Makavejevih, raspalivši se gnjevom zbog hula, navališe na zid muški i s gnjevom zveri sekoše kogod im dopadaše (ruku).

36 A i drugi tako isto, uspevši se za njima, zatekavši iznenađene one unutra, potpaljivahu kule i raspalivši vatre, žive spaljivahu bogohulnike. Drugi pak razvališe vrata i (kroz njih) prihvativši ostalu vojsku, zauzeše grad.

37 I Timoteja, koji beše skriven u nekoj jami (cisterni), posekoše, i njegovog brata Hereja i Apolofana.

38 A kada to završiše, sa himnama i pohvalama blagosiljahu Gospoda, Koji je veliko dobročinstvo učinio Izrailju i pobedu im darovao.

Analiza
Pretraga