1 Koji god vjeruje da je Isus Hristos, od Boga je rođen; i koji god ljubi onoga koji je rodio, ljubi i onoga koji je rođen od njega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Po tom znamo da ljubimo djecu Božiju kad Boga ljubimo i njegove zapovijesti držimo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Jer je ovo ljubav Božija da zapovijesti njegove držimo; i zapovijesti njegove nijesu teške.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Jer svaki koji je rođen od Boga pobjeđuje svijet; i vjera je naša ova pobjeda koja pobijedi svijet.
Kopiraj
Kopirano
3
Komentari
5 Ko je koji svijet pobjeđuje osim onoga koji vjeruje da je Isus sin Božij?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ovo je Isus Hristos što dođe vodom i krvlju i Duhom, ne samo vodom nego vodom i krvlju; i Duh je koji svjedoči, jer je Duh istina.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Jer je troje što svjedoči na nebu: Otac, Riječ, i sveti Duh; i ovo je troje jedno.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
8 I troje je što svjedoči na zemlji: duh, i voda, i krv; i troje je zajedno.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Kad primamo svjedočanstvo čovječije, svjedočanstvo je Božije veće; jer je ovo svjedočanstvo Božije što svjedoči za sina svojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Koji vjeruje sina Božijega ima svjedočanstvo u sebi; koji ne vjeruje Bogu načinio ga je lažom, jer ne vjerova svjedočanstvu koje svjedoči Bog za sina svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I ovo je svjedočanstvo da nam je Bog dao život vječni; i ovaj život vječni u sinu je njegovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ko ima sina Božijega ima život; ko nema sina Božijega nema života.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ovo pisah vama koji vjerujete u ime sina Božijega, da znate da imate život vječni i da vjerujete u ime sina Božijega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 I ovo je sloboda koju imamo k njemu da ako što molimo po volji njegovoj posluša nas.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 I kad znamo da nas sluša što god molimo, znamo da će nam dati što ištemo u njega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Ako ko vidi brata svojega gdje griješi grijeh ne k smrti, neka moli, i daće mu život, onima koji griješe ne k smrti. Ima grijeh k smrti: za taj ne govorim da moli.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Svaka je nepravda grijeh; i ima grijeh ne k smrti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Znamo da nijedan koji je rođen od Boga, ne griješi, nego koji je rođen od Boga čuva se, i nečastivi ne dohvata se do njega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Znamo da smo od Boga i sav svijet leži u zlu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 A znamo da sin Božij dođe, i dao nam je razum da poznamo Boga istinoga, i da budemo u istinome sinu njegovom Isusu Hristu. Ovo je istini Bog i život vječni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Dječice! čuvajte se od neznaboštva. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga