1 Ljubazni! ne vjerujte svakome duhu, nego kušajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
2 Po ovome poznajte Duha Božijega, i duha lažnoga; svaki duh koji priznaje da je Isus Hristos u tijelu došao, od Boga je;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
3 A svaki duh koji ne priznaje da je Isus Hristos u tijelu došao, nije od Boga: i ovaj je antihristov, za kojega čuste da će doći, i sad je već na svijetu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Vi ste od Boga, dječice, i nadvladaste ih, jer je veći koji je u vama negoli koji je na svijetu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Oni su od svijeta, zato govore od svijeta, i svijet ih sluša.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Mi smo od Boga; koji poznaje Boga sluša nas, a koji nije od Boga ne sluša nas. Po ovom poznajemo duha istine i duha prijevare.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Ljubazni! da ljubimo jedan drugoga; jer je ljubav od Boga, i svaki koji ima ljubav od Boga je rođen, i poznaje Boga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 A koji nema ljubavi ne pozna Boga; jer je Bog ljubav.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Po tom se pokaza ljubav Božija k nama što Bog sina svojega jedinorodnoga posla na svijet da živimo kroza nj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 U ovom je ljubav ne da mi pokazasmo ljubav k Bogu, nego da on pokaza ljubav k nama, i posla sina svojega da očisti grijehe naše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Ljubazni! kad je ovako Bog pokazao ljubav k nama, i mi smo dužni ljubiti jedan drugoga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Boga niko ne vidje nikad: ako imamo ljubav među sobom, Bog u nama stoji, i ljubav je njegova savršena u nama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Po tom doznajemo da u njemu stojimo, i on u nama, što nam je dao od Duha svojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 I mi vidjesmo i svjedočimo da otac posla sina da se spase svijet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Koji prizna da je Isus sin Božij, Bog u njemu stoji i on u Bogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I mi poznasmo i vjerovasmo ljubav koju Bog ima k nama. Bog je ljubav, i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Tijem se ljubav u nama savršuje da imamo slobodu na dan sudni; jer kao što je on i mi smo na svijetu ovom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje; jer strah ima muku. A ko se boji nije savršen u ljubavi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Da imamo mi ljubav k njemu, jer on najprije pokaza ljubav k nama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Ako ko reče: ja ljubim Boga, a mrzi na brata svojega, laža je; jer koji ne ljubi brata svojega, koga vidi, kako može ljubiti Boga, koga ne vidi?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 I ovu zapovijest imamo od njega: koji ljubi Boga da ljubi i brata svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga