1 Vidite kakvu nam je ljubav dao otac, da se djeca Božija nazovemo i budemo; zato svijet ne poznaje nas, jer njega ne pozna.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Ljubazni! sad smo djeca Božija, i još se ne pokaza šta ćemo biti; nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i on, jer ćemo ga vidjeti kao što jest.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I svaki koji ovaj nad ima na njega, čisti se, kao i on što je čist.
Kopiraj
Kopirano
3
Komentari
4 Svaki koji čini grijeh i bezakonje čini: i grijeh je bezakonje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I znate da se on javi da grijehe naše uzme; i grijeha u njemu nema.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Koji god u njemu stoji ne griješi; koji god griješi ne vidje ga niti ga pozna.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Dječice! niko da vas ne vara: koji pravdu tvori pravednik je, kao što je on pravedan;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Koji tvori grijeh od đavola je, jer đavo griješi od početka. Zato se javi sin Božij da raskopa djela đavolja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Koji je god rođen od Boga ne čini grijeha, jer njegovo sjeme stoji u njemu, i ne može griješiti, jer je rođen od Boga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Po tom se poznaju djeca Božija i djeca đavolja: koji god ne tvori pravde, nije od Boga, i koji ne ljubi brata svojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Jer je ovo zapovijest, koju čuste ispočetka, da ljubimo jedan drugoga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Ne kao što Kain bješe od nečastivoga i zakla brata svojega. I za koji ga uzrok zakla? Jer djela njegova bijahu zla, a brata mu pravedna.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Ne čudite se, braćo moja, ako svijet mrzi na vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Mi znamo da prijeđosmo iz smrti u život, jer ljubimo braću; jer ko ne ljubi brata ostaje u smrti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Svaki koji mrzi na brata svojega krvnik je ljudski; i znate da nijedan krvnik ljudski nema u sebi vječnoga života.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Po tom poznasmo ljubav što on za nas dušu svoju položi: mi smo dužni polagati duše za braću.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Koji dakle ima bogatstvo ovoga svijeta, i vidi brata svojega u nevolji i zatvori srce svoje od njega, kako ljubav Božija stoji u njemu?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Dječice moja! da se ne ljubimo riječju ni jezikom, nego djelom i istinom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 I po tom doznajemo da smo od istine, i pred njim tješimo srca svoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer ako nam zazire srce naše, Bog je veći od srca našega i zna sve.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Ljubazni! ako nam srce naše ne zazre, slobodu imamo pred Bogom;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 I što god zaištemo, primićemo od njega, jer zapovijesti njegove držimo i činimo što je njemu ugodno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I ovo je zapovijest njegova da vjerujemo u ime sina njegova Isusa Hrista, i da ljubimo jedan drugoga kao što nam je dao zapovijest.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 I koji drži zapovijesti njegove u njemu stoji, i on u njemu. I po tom poznajemo da stoji u nama, po Duhu koga nam je dao.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga