1 Dječice moja! ovo vam pišem da ne griješite; i ako ko sagriješi, imamo zastupnika kod oca, Isusa Hrista pravednika,

2 I on očišća grijehe naše, i ne samo naše nego i svega svijeta.

3 I po tom razumijemo da ga poznasmo, ako zapovijesti njegove držimo.

4 Koji govori: poznajem ga, a zapovijesti njegovijeh ne drži, laža je, i u njemu istine nema;

5 A koji drži riječ njegovu, u njemu je zaista ljubav Božija savršena; po tom poznajemo da smo u njemu.

6 Koji govori da u njemu stoji, i taj treba tako da hodi kao što je on hodio.

7 Ljubazni! ne pišem vam nove zapovijesti, nego zapovijest staru koju imaste ispočetka. Zapovijest stara jest riječ koju čuste ispočetka.

8 Opet vam pišem novu zapovijest, koja je zaista u njemu i u vama; jer tama prolazi, i vidjelo pravo već svijetli.

9 Koji govori da je u vidjelu, a mrzi na svojega brata, još je u tami.

10 Koji ljubi brata svojega, u vidjelu živi, i sablazni u njemu nema.

11 A koji mrzi na svojega brata, u tami je, i u tami hodi, i ne zna kuda ide, jer mu tama zaslijepi oči.

12 Pišem vam, dječice, da vam se opraštaju grijesi imena njegova radi.

13 Pišem vam, oci, jer poznaste onoga koji nema početka. Pišem vam, mladići, jer nadvladaste nečastivoga. Pišem vam, djeco, jer poznaste oca.

14 Pisah vam, oci, jer poznaste onoga koji je od početka. Pisah vam, mladići, jer ste jaki, i riječ Božija u vama stoji, i nadvladaste nečastivoga.

15 Ne ljubite svijeta ni što je na svijetu. Ako ko ljubi svijet, nema ljubavi očine u njemu.

16 Jer sve što je na svijetu, tjelesna želja, i želja očiju, i ponos života, nije od oca, nego je od ovoga svijeta.

17 I svijet prolazi i želja njegova; a koji tvori volju Božiju ostaje dovijeka.

18 Djeco! pošljednje je vrijeme, i kao što čuste da će doći antihrist, i sad mnogi antihristi postaše; po tom poznajemo da je pošljednji čas.

19 Od nas iziđoše, ali ne biše od nas: kad bi bili od nas onda bi ostali s nama; ali da se jave da nijesu svi od nas.

20 I vi imate pomazanje od svetoga, i znate sve.

21 Ne pisah vam kao da ne znate istine, nego što je znate, i znate da nikakva laž nije od istine.

22 Ko je lažljivac osim onoga koji odriče da Isus nije Hristos? Ovo je antihrist, koji se odriče oca i sina.

23 Koji se god odriče sina ni oca nema; a koji priznaje sina, i oca ima.

24 Vi dakle što čuste ispočetka u vama neka stoji; ako u vama ostane što čuste ispočetka, i vi ćete ostati u sinu i u ocu.

25 I ovo je obećanje koje nam on obeća, život vječni.

26 Ovo vam pisah za one koji vas varaju.

27 I vi pomazanje što primiste od njega, u vama stoji, i ne trebujete da vas ko uči; nego kako vas to samo pomazanje uči u svemu, i istinito je, i nije laž, i kao što vas nauči ostanite u njemu.

28 I sad, dječice, ostanite u njemu da imamo slobodu kad se javi, i da se ne osramotimo pred njim o njegovu dolasku.

29 Ako znate da je pravednik, poznajte da je svaki koji tvori pravdu od njega rođen.

Analiza
Pretraga