1 Kad dakle Hristos postrada za nas tijelom, i vi se tom misli naoružajte: jer koji postrada tijelom, prestaje od grijeha,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Da ostalo vrijeme života u tijelu ne živi više željama čovječijim, nego volji Božijoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer je dosta što smo prošavše vrijeme života proveli po volji neznabožačkoj, živeći u nečistotama, u slastima, u pijanstvu, u žderanju, u pijenju i bogomrskijem neznaboštvima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Zato se čude što vi ne trčite s njima u to isto neuredno življenje, i hule na vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Oni će dati odgovor onome koji je gotov da sudi živima i mrtvima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Zato se i mrtvima propovjedi jevanđelje, da prime sud po čovjeku tijelom a po Bogu da žive duhom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A svemu se kraj približi. Budite dakle mudri i trijezni u molitvama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A prije svega imajte neprestanu ljubav među sobom; jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Budite gostoljubivi među sobom bez mrmljanja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I služite se među sobom, svaki darom koji je primio, kao dobri pristavi različne blagodati Božije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ako ko govori, neka govori kao riječi Božije; ako ko služi neka služi kao po moći koju Bog daje: da se u svačemu slavi Bog kroz Isusa Hrista, kome je slava i država va vijek vijeka. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ljubazni! ne čudite se vrućini koja vam se događa za kušanje vaše, kao da vam se što novo događa;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Nego se radujte što stradate s Hristom, da biste, i kad se javi slava njegova, imali radost i veselje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ako bivate ukoreni za ime Hristovo, blago vama! jer Duh slave i Boga počiva na vama: oni dakle hule na nj, a vi ga proslavljate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Samo da ne postrada koji od vas kao krvnik, ili kao lupež, ili kao zločinac, ili kao onaj koji se miješa u tuđe poslove;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A ako li kao hrišćanin, neka se ne stidi, već neka slavi Boga u ovom događaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer je vrijeme da se počne sud od kuće Božije; ako li se najprije od vas počne, kakav će biti pošljedak onima što se protive Božijemu jevanđelju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I kad se pravednik jedva spase, bezbožnik i grješnik gdje će se javiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Zato i koji stradaju po volji Božijoj neka mu kao vjernome tvorcu predadu duše svoje u dobrijem djelima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga