1 A tako i vi žene budite pokorne svojijem muževima, da ako koji i ne vjeruju riječi ženskijem življenjem bez riječi da se dobiju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kad vide čisto življenje vaše sa strahom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Vaša ljepota da ne bude spolja u pletenju kose, i u udaranju zlata, i oblačenju haljina;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Nego u tajnome čovjeku srca, u jednakosti krotkoga i tihoga duha, što je pred Bogom mnogocjeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer se tako nekad ukrašavahu i svete žene, koje se uzdahu u Boga i pokoravahu se svojijem muževima,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Kao što Sara slušaše Avraama, i zvaše ga gospodarom; koje ste vi kćeri postale, ako činite dobro, i ne bojite se nikakvoga straha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tako i vi muževi živite sa svojijem ženama po razumu, i poštujte ih kao slabiji ženski sud, i kao sunašljednice blagodati života, da se ne smetu molitve vaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A najposlije budite svi složni, žalostivi, bratoljubivi, milostivi, ponizni;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ne vraćajte zla za zlo, ni psovke za psovku; nego nasuprot blagosiljajte, znajući da ste na to pozvani da naslijedite blagoslov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer koji je rad da živi i da vidi dane dobre, neka zadrži jezik svoj od zla, i usne svoje, da ne govore prijevare;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Neka se ukloni od zla, i neka učini dobro; neka traži mira i neka se drži njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer oči Gospodnje gledaju na pravednike, i uši njegove na molitvu njihovu; a lice Gospodnje na one koji zlo čine da ih istrijebi sa zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I ko može vama nauditi ako uzidete za dobrom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Nego ako i stradate pravde radi, blaženi ste. Ali straha njihova ne bojte se, niti se plašite;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Nego Gospoda Boga svetite u srcima svojijem. A budite svagda gotovi na odgovor svakome koji vas zapita za vaše nadanje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 S krotošću i strahom imajte dobru savjest; da ako vas opadaju za što kao zločince da se postide oni što kude vaše dobro življenje po Hristu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer je bolje, ako hoće volja Božija, da stradate dobro čineći, negoli zlo čineći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer i Hristos jedanput za grijehe naše postrada, pravednik za nepravednike, da nas privede k Bogu, ubijen, istina, bivši tijelom, no oživljevši Duhom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Kojijem sišavši propovijeda i duhovima koji su u tamnici,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Koji nekad ne htješe da slušaju kad ih očekivaše Božije trpljenje u vrijeme Nojevo, kad se građaše kovčeg, u kome malo, to jest osam duša, ostade od vode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Za spomen toga i nas sad spasava krštenje, ali ne pranje tjelesne nečistote, nego obećanje dobre savjesti Bogu, vaskrsenijem Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Koji je s desne strane Bogu, otišavši na nebo, i slušaju ga anđeli i vlasti i sile.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga