1 Odbacite dakle svaku pakost i svaku prijevaru i licemjerje i zavist i sva opadanja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I budite željni razumnoga i pravoga mlijeka, kao novorođena djeca, da o njemu uzrastete za spasenije;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer okusiste da je blag Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Kad dođete k njemu, kao kamenu živu, koji je, istina, od ljudi odbačen, ali od Boga izabran i pribran:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu i sveštenstvo sveto, da se prinose prinosi duhovni, koji su Bogu povoljni, kroz Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer u pismu stoji napisano: evo mećem u Sionu kamen krajeugalan izbrani i skupocjeni; i ko njega vjeruje neće se postidjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Vama dakle koji vjerujete čast je; a onima koji se protive kamen koji odbaciše zidari on posta glava od ugla, i kamen spoticanja i stijena sablazni:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Na koji se i spotiču koji se protive riječi, na što su i određeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A vi ste izbrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod dobitka, da objavite dobrodjetelji onoga koji vas dozva iz tame k čudnome vidjelu svome;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Koji nekad ne bijaste narod, a sad ste narod Božij; koji ne bijaste pomilovani, a sad ste pomilovani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ljubazni! molim vas, kao došljake i goste, da se čuvate od tjelesnijeh želja, koje vojuju na dušu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A vladajte se dobro među neznabošcima, da bi za ono za što vas opadaju kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, hvalili Boga u dan pohođenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Budite dakle pokorni svakoj vlasti čovječijoj, Gospoda radi: ako caru, kao gospodaru;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ako li knezovima, kao njegovijem poslanicima za osvetu zločincima, a za hvalu dobrotvorima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer je tako volja Božija da dobrijem djelima zadržavate neznanje bezumnijeh ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Kao slobodni, a ne kao da biste imali slobodu za pokrivač pakosti, nego kao sluge Božije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Poštujte svakoga: braću ljubite, Boga se bojte, cara poštujte.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Sluge! budite pokorni sa svakijem strahom gospodarima ne samo dobrima i krotkima nego i zlima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer je ovo ugodno pred Bogom ako Boga radi podnese ko žalosti, stradajući na pravdi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer kakva je hvala ako za krivicu muke trpite? Nego ako dobro čineći muke trpite, ovo je ugodno pred Bogom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer ste na to i pozvani, jer i Hristos postrada za nas, i nama ostavi ugled da idemo njegovijem tragom;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Koji grijeha ne učini, niti se nađe prijevara u ustima njegovijem;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Koji ne psova kad ga psovaše; ne prijeti kad strada; nego se oslanjaše na onoga koji pravo sudi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Koji grijehe naše sam iznese na tijelu svojemu na drvo, da za grijehe umremo, i za pravdu živimo; kojega se ranom iscijeliste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Jer bijaste kao izgubljene ovce, koje nemaju pastira; no sad se obratiste k pastiru i vladici duša svojijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga