1 Iza toga reče Gospod Isusu: ne boj se i ne plaši se; uzmi sa sobom sav narod što je za boj, pa ustani i idi na Gaj; evo predadoh ti u ruke cara Gajskoga i narod njegov i grad njegov i zemlju njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I učini s Gajem i carem njegovijem kako si učinio s Jerihonom i njegovijem carem; ali plijen iz njega i stoku njegovu razgrabite za se. Namjesti zasjedu iza grada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I usta Isus i sav narod što bješe za boj, da idu na Gaj; i izabra Isus trideset tisuća junaka, i posla ih noću;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I zapovjedi im govoreći: gledajte vi koji ćete biti u zasjedi iza grada, da ne budete vrlo daleko od grada, nego budite svi gotovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A ja i sav narod što je sa mnom primaknućemo se ka gradu; pa kad oni izidu pred nas, mi ćemo kao i prije pobjeći ispred njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Te će oni poći za nama dokle ih ne odvojimo od grada, jer će reći: bježe ispred nas kao i prije. I mi ćemo bježati ispred njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tada vi izidite iz zasjede i istjerajte iz grada što bude ostalo. Jer će vam ga dati Gospod Bog vaš u ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A kad uzmete grad, zapalite ga ognjem; po riječi Gospodnjoj učinite. Eto, zapovjedio sam vam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tako ih posla Isus, i oni otidoše u zasjedu, i stadoše između Vetilja i Gaja, sa zapada Gaju; a Isus prenoći onu noć među narodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A ujutru usta Isus rano i prebroji narod, pa pođe sa starješinama Izrailjevijem pred narodom na Gaj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I sva vojska što bješe s njim pođe i primakavši se dođoše prema gradu i stadoše u oko sa sjevera Gaju; a bijaše dolina između njih i Gaja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I uze oko pet tisuća ljudi, i namjesti ih u zasjedu između Vetilja i Gaja, sa zapada gradu Gaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I kad se namjesti sav narod, sva vojska, što bijaše sa sjevera gradu i što bijaše u zasjedi sa zapada gradu, izide Isus onu noć usred doline.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I kad to vidje car Gajski, ljudi u gradu pohitješe i uraniše; i izidoše onaj čas u polje pred Izrailja u boj, car i sav narod njegov. A ne znađaše da ima zasjeda za njim iza grada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tada Isus i sav Izrailj, kao da ih pobiše, nagoše bježati k pustinji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A oni sazvaše sav narod što bješe u gradu da ih tjeraju. I tjeraše Isusa, i odvojiše se od svoga grada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I ne osta niko u Gaju ni u Vetilju da ne pođe za Izrailjem; i ostaviše grad otvoren, i tjerahu Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tada reče Gospod Isusu: digni zastavu što ti je u ruci prema Gaju, jer ću ti ga dati u ruke. I podiže Isus zastavu što mu bješe u ruci prema gradu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A oni što bijahu u zasjedi odmah ustaše sa svojega mjesta, i potrčaše čim on podiže ruku svoju, i uđoše u grad i uzeše ga, i brzo zapališe grad ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A kad se Gajani obazreše, a to dim od grada dizaše se do neba, i ne imahu kuda bježati ni tamo ni amo; a narod koji bježaše u pustinju povrati se na one koji ga tjerahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I Isus i sav Izrailj vidjevši da je zasjeda njihova uzela grad i gdje se diže dim od grada, vratiše se i udariše na Gajane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A oni iz grada izidoše pred njih, te bijahu među Izrailjcima odovud i odonud, i pobiše ih tako da nijedan ne osta živ niti uteče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A cara Gajskoga uhvatiše živa i dovedoše k Isusu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A kad pobiše Izrailjci sve Gajane u polju, u pustinji, kuda ih goniše, i padoše svi od oštroga mača, te se istrijebiše, onda se vratiše svi Izrailjci u Gaj, i isjekoše što još bješe u njemu oštrijem mačem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A svijeh što izgiboše onaj dan, i ljudi i žena, bješe dvanaest tisuća, samijeh Gajana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I Isus ne spusti ruke svoje, koju bješe podigao sa zastavom, dokle ne pobiše sve stanovnike Gajske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Samo stoku i plijen iz grada onoga razgrabiše Izrailjci za se, kao što bješe Gospod zapovjedio Isusu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I Isus spali Gaj, i obrati ga u gomilu vječnu, i u pustoš do današnjega dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A cara Gajskoga objesi na drvo i ostavi do večera; a o zahodu sunčanom zapovijedi Isus te skidoše tijelo njegovo s drveta i baciše pred vrata gradska, i nabacaše na nj veliku gomilu kamenja, koja stoji i danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Tada Isus načini oltar Gospodu Bogu Izrailjevu na gori Evalu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Kao što bješe zapovjedio Mojsije sluga Gospodnji sinovima Izrailjevim, kao što piše u knjizi zakona Mojsijeva, oltar od cijeloga kamenja, preko kojega nije prevučeno gvožđe; i prinesoše na njemu žrtve paljenice Gospodu, i prinesoše žrtve zahvalne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I prepisa ondje na kamenju zakon Mojsijev, koji je napisao sinovima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I sav Izrailj i starješine njegove i upravitelji i sudije njegove stadoše s obje strane kovčega, prema sveštenicima Levitima, koji nošahu kovčeg zavjeta Gospodnjega, i stranac i domorodac; polovina prema gori Garizinu a polovina prema gori Evalu, kao što bješe zapovjedio Mojsije sluga Gospodnji da blagoslovi narod Izrailjev najprije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I potom pročita sve riječi zakona, blagoslov i prokletstvo, sve kako je napisano u knjizi zakona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Ne bi ni jedne riječi od svega što je Mojsije napisao, koje ne pročita Isus pred svijem zborom Izrailjevim, i ženama i djecom i strancima koji iđahu među njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga