1 A kad sav narod prijeđe preko Jordana, reče Gospod Isusu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Izberite iz naroda dvanaest ljudi, po jednoga čovjeka iz svakoga plemena,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I zapovjedite im i recite: uzmite odavde, isred Jordana, s mjesta gdje stoje nogama svojim sveštenici, dvanaest kamena, i odnesite ih sa sobom, i metnite ih ondje gdje ćete noćas noćiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tada dozva Isus dvanaest ljudi, koje bješe odredio između sinova Izrailjevih, po jednoga čovjeka iz svakoga plemena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I reče im Isus: idite pred kovčeg Gospoda Boga svojega usred Jordana, i uzmite svaki po jedan kamen na rame svoje, prema broju plemena sinova Izrailjevijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Da bude znak među vama. Kad vas poslije zapitaju sinovi vaši govoreći: šta će vam to kamenje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Recite im: jer se voda u Jordanu rastupi pred kovčegom zavjeta Gospodnjega, kad prelažaše preko Jordana, rastupi se voda u Jordanu, i ovo je kamenje spomen sinovima Izrailjevim dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I učiniše sinovi Izrailjevi kako zapovjedi Isus; i uzeše dvanaest kamena isred Jordana, kako bješe rekao Gospod Isusu, prema broju plemena sinova Izrailjevih; i odnesoše ih sa sobom na noćište, i metnuše ih ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A i usred Jordana postavi Isus dvanaest kamena na mjestu gdje stajahu nogama svojim sveštenici noseći kovčeg zavjetni, i ondje ostaše do danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Sveštenici pak koji nošahu kovčeg stajahu usred Jordana dokle se ne svrši sve što bješe Gospod zapovjedio Isusu da kaže narodu, sasvijem kako bješe Mojsije zapovjedio Isusu. I narod pohitje i prijeđe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A kad prijeđe sav narod, onda prijeđe i kovčeg Gospodnji i sveštenici, a narod gledaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Prijeđoše i sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasijina pod oružjem pred sinovima Izrailjevim, kao što im bješe kazao Mojsije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Oko četrdeset tisuća naoružanijeh prijeđoše pred Gospodom preko Jordana na boj u polje Jerihonsko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Taj dan uzvisi Gospod Isusa pred svijem Izrailjem; i bojahu ga se, kao što su se bojali Mojsija, svega vijeka njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I reče Gospod Isusu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Zapovjedi sveštenicima koji nose kovčeg od svedočanstva neka izidu iz Jordana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I zapovjedi Isus sveštenicima govoreći: izidite iz Jordana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A čim sveštenici koji nošahu kovčeg zavjeta Gospodnjega izidoše isred Jordana, i stadoše na suho nogom svojom sveštenici, odmah se povrati voda u Jordanu na mjesto svoje, i poteče kao i prije povrh svijeh bregova svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A izide narod iz Jordana desetoga dana prvoga mjeseca, i stadoše u oko u Galgalu, s istoka Jerihonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A onijeh dvanaest kamena, što iznesoše iz Jordana, postavi Isus u Galgalu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I reče sinovima Izrailjevim govoreći: kad unapredak zapitaju sinovi vaši oce svoje govoreći: šta će to kamenje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada obavijestite sinove svoje, i recite im: suhim prijeđe Izrailj preko ovoga Jordana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer Gospod Bog vaš osuši Jordan pred vama dokle prijeđoste, kao što je učinio Gospod Bog vaš od Crvenoga Mora osušivši ga pred nama dokle prijeđosmo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Da bi poznali svi narodi na zemlji da je ruka Gospodnja krjepka, da biste se svagda bojali Gospoda Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga