1 Potom sabra Isus sva plemena Izrailjeva u Sihem, i sazva starješine Izrailjeve i poglavare njegove i sudije njegove i upravitelje njegove, i stadoše pred Bogom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I reče Isus svemu narodu: ovako veli Gospod Bog Izrailjev: s onu stranu rijeke živješe negda oci vaši, Tara otac Avramov i otac Nahorov, i služiše drugim bogovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ali uzeh oca vašega Avrama ispreko rijeke i provedoh ga kroz svu zemlju Hanansku i umnožih sjeme njegovo davši mu Isaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Isaku dadoh Jakova i Isava, i dadoh Isavu goru Sir da je njegova; a Jakov i sinovi njegovi sidoše u Misir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I poslah Mojsija i Arona, i mučih Misir, kako učinih usred njega, potom vas izvedoh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A kad izvedoh iz Misira oce vaše, dođoše na more, a Misirci gnaše oce vaše s kolima i s konjicima do Crvenoga Mora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tada zavapiše ka Gospodu, i postavih tamu između vas i Misiraca, i navedoh na njih more koje ih zatrpa, i oči vaše vidješe šta učinih od Misiraca; potom ostaste u pustinji dugo vremena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Iza toga dovedoh vas u zemlju Amoreja koji življahu s onu stranu Jordana; i oni se pobiše s vama, ali ih dadoh vama u ruke, te naslijediste zemlju njihovu, i istrijebih ih ispred vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Valak sin Seforov car Moavski podiže se da se bije s Izrailjem, i posla te dozva Valama sina Veorova da vas prokune.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ali ne htjeh poslušati Valama, te vas on još blagoslovi, i izbavih vas iz ruke njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Potom prijeđoste preko Jordana, i dođoste pod Jerihon, i biše se s vama Jerihonjani, Amoreji i Ferezeji i Hananeji i Heteji i Gergeseji i Jeveji i Jevuseji; i dadoh ih vama u ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I poslah pred vama stršljene, koji ih izagnaše ispred vas, dva cara Amorejska; ne mačem tvojim ni lukom tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I dadoh vam zemlju, koje ne radiste, i gradove, kojih ne gradiste, i u njima živite; iz vinograda i iz maslinika, kojih nijeste sadili, jedete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Zato sada bojte se Gospoda i služite mu vjerno i istinito; i povrzite bogove, kojima su služili oci vaši s onu stranu rijeke i u Misiru, pa služite Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ako li vam nije drago služiti Gospodu, izberite sebi danas kome ćete služiti: ili bogove kojima su služili oci vaši s onu stranu rijeke, ili bogove Amoreja u kojih zemlji živite; a ja i dom moj služićemo Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A narod odgovori i reče: ne daj Bože da ostavimo Gospoda da služimo drugim bogovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer Gospod Bog naš, on je izveo nas i oce naše iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga, i on je učinio pred našim očima one znake velike, i čuvao nas cijelijem putem kojim idosmo, i po svijem narodima kroz koje prođosmo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I Gospod je istjerao ispred nas sve narode i Amoreje, koji življahu u ovoj zemlji; i mi ćemo služiti Gospodu, jer je Bog naš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A Isus reče narodu: ne možete služiti Gospodu, jer je svet Bog, Bog revnitelj, neće podnositi vaše nevjere i vaših grijeha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Kad ostavite Gospoda i stanete služiti tuđim bogovima, okrenuće se i zlo će vam učiniti, i istrijebiće vas, pošto vam je dobro činio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A narod reče Isusu: ne, nego ćemo Gospodu služiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Isus reče narodu: sami ste sebi svjedoci da ste izabrali sebi Gospoda da mu služite. I oni rekoše: svjedoci smo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Povrzite dakle bogove tuđe što su među vama, i privijte srce svoje ka Gospodu Bogu Izrailjevu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A narod reče Isusu: Gospodu Bogu svojemu služićemo i glas njegov slušaćemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tako učini Isus zavjet s narodom onaj dan i postavi im uredbe i zakone u Sihemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I zapisa Isus ove riječi u knjigu zakona Božijega; i uzevši kamen velik podiže ga ondje pod hrastom koji bijaše kod svetinje Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I reče Isus svemu narodu: evo, kamen ovaj neka vam bude svjedočanstvo; jer je čuo sve riječi Gospodnje, koje nam je govorio; i neka vam bude svjedočanstvo da ne biste slagali Bogu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Potom raspusti Isus narod, svakoga na njegovo našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A poslije ovijeh stvari umrije Isus sin Navin sluga Gospodnji, kad mu bijaše sto i deset godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I pogreboše ga u međama našljedstva njegova u Tamnat-Sarahu, koji je u gori Jefremovoj sa sjevera gori Gasu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I služi Izrailj Gospodu svega vijeka Isusova i svega vijeka starješina, koje dugo živješe iza Isusa i koje znahu sva djela Gospodnja, koja učini Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I kosti Josifove, koje donesoše sinovi Izrailjevi iz Misira, pogreboše u Sihemu, u dijelu polja koje je kupio Jakov od sinova Emora oca Sihemova za sto novaca; i biše u sinova Josifovijeh u našljedstvu njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I Eleazar sin Aronov umrije, i pogreboše ga na brdu Finesa sina njegova, koje mu bješe dano u gori Jefremovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga