1 A poslije mnogo vremena, pošto Gospod umiri Izrailja od svijeh neprijatelja njegovijeh unaokolo, i Isus bi star i vremenit,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Dozva Isus sve sinove Izrailjeve, starješine njihove i poglavare njihove i sudije i upravitelje njihove, i reče im: ja sam star i vremenit;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A vi ste vidjeli sve što je učinio Gospod Bog vaš svijem ovijem narodima vas radi, jer je Gospod Bog vaš sam vojevao za vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Vidite, razdijelio sam vam ždrijebom ove narode, koji ostaše, u našljedstvo po plemenima vašim od Jordana, sve narode koje istrijebih do velikoga mora na zapad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I Gospod Bog vaš razagnaće ih ispred vas i istrijebiće ih ispred vas, i naslijedićete zemlju njihovu, kao što vam je rekao Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Zato ukrijepite se dobro da držite i tvorite sve što je napisano u knjizi zakona Mojsijeva, da ne otstupate od njega ni nadesno ni nalijevo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Da se ne pomješate s tijem narodima što su ostali među vama, i da ne pominjete imena bogova njihovijeh, i da se ne kunete njima niti da im služite niti im se klanjate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Nego se držite Gospoda Boga svojega, kao što ste činili do danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zato je Gospod odagnao ispred vas narode velike i jake, i niko se nije održao pred vama do danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jedan čovjek između vas goniće tisuću, jer Gospod Bog vaš vojuje za vas, kao što vam je rekao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Pazite dakle dobro da ljubite Gospoda Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer ako se odvratite i pristanete za ostatkom tijeh naroda što su još ostali među vama, i s njima se oprijateljite i pomiješate se s njima i oni s vama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Znajte zaista da Gospod Bog vaš neće više izgoniti tijeh naroda ispred vas, nego će vam oni postati zamka i mreža, i bič bokovima vašim, i trnje očima vašim, dokle ne izginete na ovoj dobroj zemlji koju vam je dao Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I evo, ja idem sada kuda ide sve na zemlji; poznajte dakle svijem srcem svojim i svom dušom svojom da nije izostalo ništa od svega dobra što vam je obrekao Gospod Bog vaš, sve vam se navršilo, nije izostalo ništa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A kako vam se navršilo svako dobro što vam je obrekao Gospod Bog vaš, tako će Gospod pustiti na vas sva zla, dokle vas ne istrijebi s ove dobre zemlje, koju vam je dao Gospod Bog vaš,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ako prestupite zavjet Gospoda Boga svojega koji vam je zapovjedio, i otidete da služite drugim bogovima, i stanete im se klanjati; i raspaliće se gnjev Gospodnji na vas, i nestaće vas brzo s te dobre zemlje, koju vam je dao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga