1 Tada dođoše glavari otačkih porodica Levitskih k Eleazaru svešteniku i k Isusu sinu Navinu i glavarima porodica otačkih i plemenima sinova Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I rekoše im u Silomu u zemlji Hananskoj govoreći: Gospod je zapovjedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi gdje ćemo živjeti i podgrađa njihova za stoku našu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I dadoše sinovi Izrailjevi Levitima od našljedstva svojega po zapovijesti Gospodnjoj ove gradove i podgrađa njihova:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Izide ždrijeb za porodice Katove; i dopade sinovima Arona sveštenika između Levita ždrijebom trinaest gradova od plemena Judina i od plemena Simeunova i od plemena Venijaminova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A ostalijem sinovima Katovijem dopade ždrijebom deset gradova od porodica plemena Jefremova i od plemena Danova i od polovine plemena Manasijina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A sinovima Girsonovijem dopade ždrijebom od porodica plemena Isaharova i od plemena Asirova i od plemena Neftalimova i od polovine plemena Manasijina u Vasanu trinaest gradova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Sinovima Merarijevim po porodicama njihovijem od plemena Ruvimova i od plemena Gadova i od plemena Zavulonova dvanaest gradova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Dadoše dakle sinovi Izrailjevi Levitima te gradove i podgrađa njihova ždrijebom, kao što bješe zapovjedio Gospod preko Mojsija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I dadoše od plemena sinova Judinijeh i od plemena sinova Simeunovijeh ove gradove koji se kazuju po imenima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I dopade sinovima Aronovijem od porodica Katovijeh između sinova Levijevih, za koje pade prvi ždrijeb,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Njima dopade: Kirijat-Arva, a Arva je otac Anakov, a taj je grad Hevron u gori Judinoj, s podgrađem svojim unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A polje oko toga grada i sela njegova dadoše Halevu sinu Jefonijinu u našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Dadoše dakle sinovima Arona sveštenika grad za utočište krvniku Hevron s podgrađem, i Livnu s podgrađem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I Jatir s podgrađem, i Estemoju s podgrađem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I Olon s podgrađem, i Davir s podgrađem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I Ajin s podgrađem, i Jutu s podgrađem, i Vet-Semes s podgrađem: devet gradova od ta dva plemena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A od plemena Venijaminova Gavaon s podgrađem, i Gavaju s podgrađem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Anatot s podgrađem, i Almon s podgrađem: četiri grada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Svega gradova sinova Arona sveštenika trinaest gradova s podgrađima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A porodicama sinova Katovijeh, Levitima, što ih još bješe od sinova Katovijeh, dopadoše na njihov ždrijeb gradovi od plemena Jefremova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Dopade im grad za utočište krvniku Sihem s podgrađem u gori Jefremovoj, i Gezer s podgrađem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I Kivsajim s podgrađem, i Vet-Oron s podgrađem: četiri grada;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A od plemena Danova: Eltekon s podgrađem, Giveton s podgrađem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ajalon s podgrađem, Gat-Rimon s podgrađem: četiri grada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A od polovine plemena Manasijina: Tanah s podgrađem i Gat-Rimon s podgrađem: dva grada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Svega deset gradova s podgrađima dadoše porodicama sinova Katovijeh ostalijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A sinovima Girsonovijem između porodica Levitskih dadoše od polovine plemena Manasijina grad za utočište krvniku Golan u Vasanu s podgrađem, i Vesteru s podgrađem: dva grada;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A od plemena Isaharova: Kison s podgrađem, Davrot s podgrađem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jarmut s podgrađem, En-Ganim s podgrađem: četiri grada;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A od plemena Asirova: Misal s podgrađem, Avdon s podgrađem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Helkat s podgrađem, i Reov s podgrađem: četiri grada;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A od plemena Neftalimova grad za utočište krvniku Kedes u Galileji s podgrađem, i Amot-Dor s podgrađem, i Kartan s podgrađem: tri grada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Svega gradova sinova Girsonovijeh po porodicama njihovijem trinaest gradova s podgrađima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A porodicama sinova Merarijevih, ostalijem Levitima, dadoše od plemena Zavulonova Jokneam s podgrađem, Kartu s podgrađem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Dimnu s podgrađem, Nalol s podgrađem: četiri grada;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A od plemena Ruvimova: Vosor s podgrađem, i Jazu s podgrađem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Kedimot s podgrađem, i Mifat s podgrađem: četiri grada;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A od plemena Gadova: grad za utočište krvniku Ramot u Galadu s podgrađem, i Mahanajim s podgrađem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Esevon s podgrađem, Jazir s podgrađem; svega četiri grada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Sve ove gradove dadoše sinovima Merarijevim po porodicama njihovijem, što još bijahu između porodica Levitskih; i dođe na ždrijeb njihov dvanaest gradova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Svega gradova Levitskih u našljedstvu sinova Izrailjevijeh bješe četrdeset i osam gradova s podgrađima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A svi gradovi imaju svoja podgrađa unaokolo; tako je u svakoga grada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Tako dade Gospod Izrailju svu zemlju, za koju se zakle ocima njihovijem da će im je dati, i naslijediše je i naseliše se u njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I umiri ih Gospod otsvuda unaokolo, kao što se zakleo ocima njihovijem; i niko se ne održa pred njima od svijeh neprijatelja njihovijeh; sve neprijatelje njihove predade im Gospod u ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Ništa ne izosta od svega dobra što bješe obrekao Gospod domu Izrailjevu; sve se zbi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga