1 Potom izide drugi ždrijeb za Simeuna, pleme sinova Simeunovijeh po porodicama njihovijem, i bi našljedstvo njihovo usred našljedstva sinova Judinijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I dopade im u našljedstvo Vir-Saveja i Saveja i Molada,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I Asar-Sual i Vala i Asem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I Eltolad i Vetul i Orma,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I Siklag i Vet-Markavot i Asar-Susa,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I Vet-Levaot i Saruen; trinaest gradova sa selima svojim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ajin, Remon i Eter i Asan, četiri grada sa selima svojim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I sva sela što bijahu oko tijeh gradova dori do Valat-Vira, a to je Ramat južni. To je našljedstvo plemena sinova Simeunovijeh po porodicama njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Od dijela sinova Judinijeh dopade našljedstvo sinovima Simeunovijem, jer dio sinova Judinijeh bijaše velik za njih, zato sinovi Simeunovi dobiše našljedstvo na njihovu našljedstvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Potom izide treći ždrijeb za sinove Zavulonove po porodicama njihovijem; i međa našljedstvu njihovu bi do Sarida.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A odatle ide međa njihova pokraj mora na Maralu, i dopire do Davaseta, i ide na potok koji je prema Jokneamu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Pa se okreće od Sarida na istok do međe Kislot-Tavorske, i ide na Davrat i izlazi do Jafe;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Otuda ide opet k istoku do Gita-Efera, a to je Ita-Kasin, i izlazi na Remon-Metoar, a to je Neja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Otuda se savija međa k sjeveru na Anaton, i izlazi u dolinu Jeftail,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 S Katatom i s Nalalom i Simronom i Idalom i Vitlejemom, dvanaest gradova sa selima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 To je našljedstvo sinova Zavulonovijeh po porodicama njihovijem, to su gradovi i sela njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Za Isahara izide ždrijeb četvrti, za sinove Isaharove po porodicama njihovijem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A međa im bi: Jezrael i Kesulot i Sunim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I Aferajim i Seon i Anaharat,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I Ravit i Kision i Aves,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I Remet i En-Ganim i En-Ada i Vet-Fasis,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A otuda ide međa na Tavor i na Sahasimu i Vet-Semes, i udara u Jordan; šesnaest gradova sa selima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 To je našljedstvo plemena sinova Isaharovijeh po porodicama njihovijem; to su gradovi i sela njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Potom izide ždrijeb peti za pleme sinova Asirovijeh po porodicama njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I međa im bi: Helkat i Alija i Veten, i Ahsaf,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I Alameleh i Amad i Misal, i pruža se do Karmela k moru i do Sihor-Livnata,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I odatle se savija k istoku na Vet-Dagon, i dopire do Zavulona i do doline Jeftaila k sjeveru, i do Vetemeka i Naila, i ide do Havula nalijevo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I Hevron i Reov i Amon i Kana dori do Sidona velikoga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Otuda se savija međa na Ramu i do tvrdoga grada Tira, a otuda se savija na Osu i izlazi na more pokraj dijela Ahsivskoga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I Ama i Afek i Reov; dvadeset i dva grada sa selima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 To je našljedstvo plemena sinova Asirovijeh po porodicama njihovijem, to su gradovi i sela njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Za sinove Neftalimove izide ždrijeb šesti, za sinove Neftalimove po porodicama njihovijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I međa im bi od Elafa i od Alona do Sananima, i od Adami-Nekeva i Javnila do Lakuma, i izlazi na Jordan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Potom se obrće međa na zapad k Aznot-Tavoru, i ide na Ukok, i dopire do Zavulona s juga i do Asira sa zapada i do Jude na Jordanu s istoka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A tvrdi su gradovi: Sidim, Ser i Amat, Rakat i Hinerot,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I Adama i Rama i Asor,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I Kedes i Edrej i En-Asor,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I Iron Migdalil, Orem i Vet-Anat i Vet-Semes; devetnaest gradova sa selima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 To je našljedstvo plemena sinova Neftalimovijeh po porodicama njihovijem, to su gradovi sa selima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Sedmi ždrijeb izide za pleme sinova Danovijeh po porodicama njihovijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I međa našljedstvu njihovu bi Sara i Estaol i Ir-Semes,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I Salavin i Ajalon i Jetla,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I Elon i Tamnata i Akaron,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I Eltekon i Giveton i Valat,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I Jud i Vani-Varak i Gat-Rimon,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 I Me-Jarkon i Rakon s međama svojim prema Jopi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Ali međe sinova Danovijeh izidoše male za njih; zato izidoše sinovi Danovi i udariše na Lesem i uzeše ga i pobiše oštrijem mačem i osvojiše ga, i naseliše se u njemu, i Lesem prozvaše Dan po imenu Dana oca svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 To je našljedstvo plemena sinova Danovijeh po porodicama njihovijem; to su gradovi i sela njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 A kad podijeliše zemlju po međama njezinijem, dadoše sinovi Izrailjevi našljedstvo Isusu sinu Navinu među sobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Po zapovijesti Gospodnjoj dadoše mu grad koji zaiska, Tamnat-Sarah u gori Jefremovoj, a on sagradi grad i naseli se u njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 To su našljedstva koja Eleazar sveštenik i Isus sin Navin i glavari porodica otačkih u plemenima sinova Izrailjevijeh podijeliše ždrijebom u Silomu pred Gospodom na vratima šatora od sastanka, i tako podijeliše zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga