1 I sabra se sav zbor sinova Izrailjevijeh u Silom i ondje namjestiše šator od sastanka, pošto pokoriše zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ali još bijaše sinova Izrailjevijeh sedam plemena, kojima ne bi dato našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I Isus reče sinovima Izrailjevijem: dokle ćete oklijevati, te ne idete i uzmete zemlju koju vam je dao Gospod Bog otaca vaših?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Izberite između sebe po tri čovjeka iz svakoga plemena, pa neka se dignu i prođu zemlju, i neka je prepišu na našljedstva svoja, pa onda neka dođu k meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I neka je razdijele na sedam dijelova; Juda će ostati u svojim međama s juga, i dom će Josifov ostati u međama svojim sa sjevera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A vi prepišite zemlju na sedam dijelova, i donesite amo k meni, da bacim ždrijeb za plemena vaša ovdje pred Gospodom Bogom našim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer Leviti nemaju dijela među vama, jer je sveštenstvo Gospodnje njihovo našljedstvo; a Gad i Ruvim i polovina plemena Manasijina primiše našljedstvo svoje s onu stranu Jordana na istoku, koje im dade Mojsije sluga Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada ustaše ljudi i pođoše; a Isus zapovjedi ljudima koji otidoše da prepišu zemlju govoreći: idite i prođite zemlju i prepišite je, pa onda dođite k meni, te ću baciti ždrijeb za vas ovdje pred Gospodom u Silomu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I otidoše ljudi i prođoše zemlju i prepisaše je u knjigu selo po selo na sedam dijelova; potom se vratiše k Isusu u oko u Silom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I Isus baci ždrijeb za njih u Silomu pred Gospodom, i ondje podijeli Isus zemlju među sinove Izrailjeve po dijelovima njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I izide ždrijeb za pleme sinova Venijaminovijeh po porodicama njihovijem, i dođe međa dijela njihova među sinove Judine i sinove Josifove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I bi im međa sa sjevera do Jordana, i ona ide pokraj Jerihona sa sjevera i pruža se na goru k zapadu, i izlazi u pustinju Vet-Aven;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A odatle ide ta međa do Luza, s južne strane Luzu, a to je Vetilj, i slazi do Atarot-Adara pokraj gore koja je s juga Vet-Oronu donjemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Otuda izlazi međa i savija se pokraj mora k jugu od gore, koja je prema Vet-Oronu na jug, i izlazi na Kirijat-Val, a to je Kirijat-Jarim, grad sinova Judinijeh. To je zapadna strana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A južna strana od kraja Kirijat-Jarima, i izlazi ta međa k zapadu, pa ide na izvor vode Neftoje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I slazi ta međa nakraj gore koja je prema dolini sina Enomova a u dolini Rafajskoj k zapadu, i ide preko doline Enomove pokraj Jevuseja k jugu, i slazi na izvor Rogil;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Potom se obrće od sjevera i ide na En-Semes, a otuda ide na Galilot, koji je prema gori Adumimskoj, i slazi na kamen Voana sina Ruvimova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Otuda ide stranom koja je prema Aravi k sjeveru i slazi u Aravu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Potom ide pokraj Vet-Ogle k sjeveru i udara u zaliv slanoga mora sa sjeverne strane do kraja Jordana na jugu. To je južna međa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Jordan je međa s istočne strane. To je našljedstvo sinova Venijaminovijeh s međama njihovijem unaokolo po porodicama njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A gradovi plemena sinova Venijaminovijeh po porodicama njihovijem jesu: Jerihon i Vet-Ogla i Emek-Kesis,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I Vet-Arava i Semarajim i Vetilj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I Avin i Fara i Ofra,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I Hefar-Amona i Ofnija i Gava; dvanaest gradova sa selima svojim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Gavaon i Rama i Virot,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I Mispa i Hefira i Mosa,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I Rekem i Jerfail i Tarala,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I Sila, Elef i Jevus, a to je Jerusalim, Gavat, Kirijat; četrnaest gradova sa selima svojim. To je našljedstvo sinova Venijaminovijeh po porodicama njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga