1 I dopade dio sinovima Josifovijem od Jordana kod Jerihona, od vode Jerihonske k istoku, na pustinju koja ide od Jerihona na goru Vetiljsku,
Kopirano
+
2 A od Vetilja ide na Luz i dolazi do međe Arhijske do Atarota,
Kopirano
+
3 Potom ide na zapad do međe Jafletske pa do međe donjega Vet-Orona i do Gezera, i izlazi na more.
Kopirano
+
4 Tako dobiše našljedstvo sinovi Josifovi, Manasija i Jefrem.
Kopirano
+
5 A bješe međa sinovima Jefremovijem po porodicama njihovijem, bješe međa našljedstva njihova k istoku Atarot-Adar do gornjega Vet-Orona,
Kopirano
+
6 I izlazi međa na more kod Mihmete sa sjeverne strane, pa se obrće međa k istoku do Tanat-Silona, i prolazi s istoka do Janohe,
Kopirano
+
7 Potom slazi od Janohe do Atarota i Narata, i došavši do Jerihona udara u Jordan.
Kopirano
+
8 Od Tafuje ide međa k istoku do potoka Kane i izlazi na more. To je našljedstvo plemena sinova Jefremovijeh po porodicama njihovijem.
Kopirano
+
9 A gradovi bijahu odvojeni sinovima Jefremovijem u našljedstvu sinova Manasijinih, svi gradovi sa selima svojim.
Kopirano
+
10 A ne izagnaše Hananejina koji življaše u Gezeru; zato ostaše Hananeji među sinovima Jefremovijem do danas plaćajući danak.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga