1 A ovo bješe dio sinova Judinijeh po porodicama njihovijem: uz među Edomsku, pustinja Sin k jugu na kraju južne strane;
Kopirano
+
2 I bješe im južna međa od kraja slanoga mora, od zaliva koji ide k jugu.
Kopirano
+
3 A otuda ide na jug na brdo Akravim, prelazi preko Sina, i pruža se od juga na Kadis-Varniju, i dopire do Esrona, a otuda ide na Adar i savija se na Karku;
Kopirano
+
4 Otuda idući do Aselmona izlazi na potok Misirski, i kraj toj međi udara u more. To vam je južna međa.
Kopirano
+
5 A međa k istoku slano more do kraja Jordana; a međa sa sjeverne strane od zaliva morskoga, do kraja Jordana;
Kopirano
+
6 Odatle ide ta međa na Vet-Oglu, i pruža se od sjevera do Vet-Arave; i odatle ide ta međa na kamen Voana sina Ruvimova;
Kopirano
+
7 Odatle ide ta međa do Davira od doline Ahora, i na sjever ide na Galgal, prema brdu Adumimskom na južnoj strani potoka; potom ide ta međa do vode En-Semesa, i udara u studenac Rogil;
Kopirano
+
8 Odatle ide ta međa preko doline sinova Enomovijeh pokraj Jevuseja s juga, a to je Jerusalim; otuda ide međa na vrh gore koja je prema dolini Enomu k zapadu i koja je nakraj doline Rafajske k sjeveru;
Kopirano
+
9 Potom se savija međa s vrha te gore k izvoru vode Neftoje i izlazi na gradove u gori Efronu; a odatle se pruža međa do Vala, a to je Kirijat-Jarim;
Kopirano
+
10 Potom ide međa od Vala na zapad ka gori Siru, i ide pokraj gore Jarima sa sjevera, a to je Hasalon, i spušta se na Vet-Semes, i dolazi do Tamne;
Kopirano
+
11 I ide međa pokraj Akarona k sjeveru, i dopire do Sikrona, i ide preko gore Vala i pruža se do Javnila, i izlazi ta međa na more.
Kopirano
+
12 A međa je zapadna pokraj velikoga mora i njegovijeh međa. To su međe sinova Judinijih unaokolo po porodicama njihovijem.
Kopirano
+
13 A Halevu sinu Jefonijinu dade Isus dio među sinovima Judinijem, kao što mu zapovjedi Gospod: Kirijat-Arvu; a Arva je bio otac Enakov, i to je Hevron;
Kopirano
+
14 I odatle izagna Halev tri sina Enakova: Sesaja i Ahimana i Talmaja sinove Enakove.
Kopirano
+
15 I odatle otide na Davirane; a Davir se prije zvaše Kirijat-Sefer.
Kopirano
+
16 I reče Halev: ko savlada Kirijat-Sefer i uzme ga, daću mu za ženu Ahsu kćer svoju.
Kopirano
+
17 I uze ga Gotonilo sin Kenezov, brat Halevov; i dade mu Ahsu kćer svoju za ženu.
Kopirano
+
18 I kad polažaše, nagovaraše ga da ište polje u oca njezina; pa skoči s magarca. A Halev joj reče: šta ti je?
Kopirano
+
19 A ona reče: daj mi dar; kad si mi dao suhe zemlje, daj mi i izvora vodenijeh. I dade joj izvore gornje i izvore donje.
Kopirano
+
20 Ovo je našljedstvo plemena sinova Judinijeh po porodicama njihovijem;
Kopirano
+
21 Ovo su gradovi po krajevima plemena sinova Judinijeh, duž međe Edomske k jugu: Kavseil i Eder i Jagur,
Kopirano
+
22 I Kina i Dimona i Adada,
Kopirano
+
23 I Kades i Asor i Itnan,
Kopirano
+
24 Zif i Telem i Valot,
Kopirano
+
25 I Asor-Adata i Kiriot; Esron je Asor;
Kopirano
+
26 Amam i Sama i Molada,
Kopirano
+
27 I Asar-Gada i Esemon i Vet-Falet,
Kopirano
+
28 I Asar-Sual i Vir-Saveja i Viziotija,
Kopirano
+
29 Vala i Im i Asem,
Kopirano
+
30 I Eltolad i Hesil i Orma,
Kopirano
+
31 I Siklag i Madmana i Sansana,
Kopirano
+
32 I Levaot i Sileim i Ajin i Rimon; svega dvadeset i devet gradova sa selima svojim.
Kopirano
+
33 U ravni Estaol i Saraja i Asna,
Kopirano
+
34 I Zanoja i En-Ganim, Tafuja i Inam,
Kopirano
+
35 Jarmut i Odolam, Sohot i Azika.
Kopirano
+
36 I Sagarim i Aditajim i Gedira i Gedirotajim; četrnaest gradova sa selima svojim.
Kopirano
+
37 Sevan i Adasa i Magdal-Gad,
Kopirano
+
38 I Dilan i Mispa i Jokteil,
Kopirano
+
39 Lahis i Vaskat i Jeglon,
Kopirano
+
40 I Havon i Lamas i Hitlis,
Kopirano
+
41 I Gedirot, Vet-Dagon, i Nama i Makida; šesnaest gradova sa selima svojim.
Kopirano
+
42 Livna i Eter i Asan,
Kopirano
+
43 I Jefta i Asna i Nesiv,
Kopirano
+
44 I Keila i Ahziv i Marisa; devet gradova sa selima svojim.
Kopirano
+
45 Akaron sa selima i zaseocima;
Kopirano
+
46 Od Akarona do mora sve što je pokraj Azota sa selima svojim;
Kopirano
+
47 Azot sa selima i zaseocima, Gaza sa selima i zaseocima do potoka Misirskoga i do velikoga mora s međama.
Kopirano
+
48 A u gori: Samir i Jatir i Sohot,
Kopirano
+
49 I Dana i Kirijat-Sana, a to je Davir,
Kopirano
+
50 I Anav i Estemon i Anim,
Kopirano
+
51 I Gosen i Olon i Gilon; jedanaest gradova sa selima svojim.
Kopirano
+
52 Arav i Duma i Esan,
Kopirano
+
53 I Janum i Vet-Tafuja i Afeka,
Kopirano
+
54 I Humata i Kirijat-Arva, a to je Hevron, i Sior; devet gradova sa selima svojim.
Kopirano
+
55 Maon, Karmel i Zif i Juta,
Kopirano
+
56 Jezrael i Jogdeam i Zanoja,
Kopirano
+
57 Kajin, Gavaja i Tamna; deset gradova sa selima svojim.
Kopirano
+
58 Alul, Vet-Sur i Gedor,
Kopirano
+
59 I Marat i Vet-Anot i Eltekon; šest gradova sa selima svojim.
Kopirano
+
60 Kirijat-Val, to je Kirijat-Jarim, i Rava; dva grada sa selima svojim.
Kopirano
+
61 U pustinji: Vet-Arava, Midin i Sehaha,
Kopirano
+
62 I Nivsan, i grad soni, i Engadija; šest gradova sa selima svojim.
Kopirano
+
63 A Jevuseja koji življahu u Jerusalimu ne mogoše istjerati sinovi Judini; zato ostaše Jevuseji sa sinovima Judinijem u Jerusalimu do danas.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga