1 A Isus već bijaše star i vremenit. I reče mu Gospod: ti si star i vremenit, a zemlje je ostalo vrlo mnogo da se osvoji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ovo je zemlja što je ostala: sve međe Filistejske i sva Gesurska,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Od Siora, koji je pred Misirom, do međe Akaronske na sjever; to pripada Hananejima; pet kneževina Filistejskih, Gazejska, Azotska, Askalonska, Getejska i Akaronska, i Aveji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 S juga sva zemlja Hananejska i Meara, što pripada Sidoncima do Afeka, do međe Amorejske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I zemlja Givlejska i sav Livan k istoku, od Val-Gada pod gorom Ermonom pa do ulaska Ematskoga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Sve koji žive u toj gori od Livana do vode Misrefota, sve Sidonce ja ću otjerati ispred sinova Izrailjevih; samo je razdijeli ždrijebom Izrailju u našljedstvo, kao što sam ti zapovjedio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Razdijeli dakle tu zemlju u našljedstvo među devet plemena i polovinu plemena Manasijina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer s drugom polovinom pleme Ruvimovo i Gadovo primiše svoj dio, koji im dade Mojsije s onu stranu Jordana k istoku, kako im dade Mojsije sluga Gospodnji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Od Aroira koji je na brijegu potoka Arnona i grada nasred potoka, i svu ravnicu Medevsku do Devona,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I sve gradove Siona cara Amorejskoga, koji careva u Esevonu, do međe sinova Amonovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I Galad i među Gesursku i Mahatsku i svu goru Ermonsku i sav Vasan do Salhe;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Sve carstvo Ogovo u Vasanu, koji Og carova u Astarotu i Edrajinu i bješe ostao od Rafaja; a Mojsije ih pobi i istrijebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ali Gesureja i Mahateja ne izagnaše sinovi Izrailjevi, nego Gesureji i Mahateji ostaše među Izrailjem do danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Samo plemenu Levijevu ne dade našljedstva; žrtve ognjene Gospoda Boga Izrailjeva jesu našljedstvo njegovo, kao što mu je rekao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A dade Mojsije plemenu sinova Ruvimovijeh po porodicama njihovijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I međe im bjehu od Aroira koji je na brijegu potoka Arnona, i grad koji je na srijedi potoka, i sva ravan do Medeve,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Esevon sa svijem gradovima svojim u ravni, Devon i Vamot-Val i Vet-Valmeon,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I Jasa i Kadimot i Mifat,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I Kirijatajim i Sivma i Zaret-Sar na gori kod doline,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I Vet-Fegor i Azdot-Fazga i Vet-Jesimot,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I svi gradovi u ravni, i sve carstvo Siona cara Amorejskoga, koji carova u Esevonu, kojega ubi Mojsije s knezovima Madijamskim, Evijom i Rekemom i Surom i Urom i Revom, knezovima Sionovijem, koji življahu u onoj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I Valama sina Veorova vrača ubiše sinovi Izrailjevi mačem s drugima pobijenijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I bjehu međe sinova Ruvimovijeh Jordan s međama svojim. To je našljedstvo sinova Ruvimovijeh po porodicama njihovijem, gradovi i sela njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I dade Mojsije plemenu Gadovu, sinovima Gadovijem po porodicama njihovijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I bjehu im međe Jazir i svi gradovi Galadski i polovina zemlje sinova Amonovijeh do Aroira koji je prema Ravi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I od Esevona do Ramot-Mispe i Vetonima, i od Mahanaima do međe Davirske;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I u dolini Vet-Aram i Vet-Nimra i Sokot i Safon; ostatak carstva Siona cara Esevonskoga, Jordan i međa njegova do kraja mora Hinerotskoga s onu stranu Jordana na istok.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 To je našljedstvo sinova Gadovijeh po porodicama njihovijem, gradovi i sela njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I dade Mojsije polovini plemena Manasijina, i dobi polovina plemena sinova Manasijinih po porodicama svojim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Međa im bješe od Mahanaima, sav Vasan, sve carstvo Oga cara Vasanskoga, i sva sela Jairova, što su u Vasanu, šezdeset gradova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I polovina Galada, i Astarot i Edrajin, gradovi carstva Ogova u Vasanu, dopadoše sinovima Mahira sina Manasijina, polovini sinova Mahirovijeh po porodicama njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 To je što razdijeli u našljedstvo Mojsije u polju Moavskom s onu stranu Jordana prema Jerihonu na istoku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A plemenu Levijevu ne dade Mojsije našljedstva; Gospod je Bog Izrailjev njihovo našljedstvo, kao što im je rekao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga