1 A ovo su carevi zemaljski koje pobiše sinovi Izrailjevi i zemlju njihovu osvojiše s onu stranu Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Ermona i svu ravnicu k istoku:

2 Sion car Amorejski koji stajaše u Esevonu i vladaše od Aroira koji je na brijegu potoka Arnona, i od polovine potoka i polovinom Galada do potoka Javoka, gdje je međa sinova Amonskih;

3 I od ravnice do mora Hinerotskoga k istoku, i do mora uz polje, do mora slanoga k istoku, kako se ide k Vetsimotu, i s juga pod goru Fazgu;

4 I susjed mu Og car Vasanski, koji bješe ostao od Rafaja i sjeđaše u Astarotu i u Edrajinu,

5 I vladaše gorom Ermonom i Salhom i svijem Vasanom do međe Gesurske i Mahatske, i polovinom Galada do međe Siona cara Esevonskoga.

6 Njih pobi Mojsije sluga Gospodnji i sinovi Izrailjevi; i tu zemlju dade Mojsije sluga Gospodnji u našljedstvo plemenu Ruvimovu i plemenu Gadovu i polovini plemena Manasijina.

7 A ovo su carevi zemaljski koje pobi Isus sa sinovima Izrailjevijem s onu stranu Jordana k zapadu, od Val-Gada u polju Livanskom pa do gore Alaka kako se ide k Siru; i tu zemlju dade Isus plemenima Izrailjevijem u našljedstvo prema dijelovima njihovijem,

8 Po gorama i po ravnicama, po poljima i po dolinama, i u pustinji i na južnom kraju, zemlju Hetejsku, Amorejsku i Hananejsku, Ferezejsku, Jevejsku i Jevusejsku:

9 Car Jerihonski jedan; car Gajski do Vetilja jedan;

10 Car Jerusalimski jedan; car Hevronski jedan;

11 Car Jarmutski jedan; car Lahiski jedan;

12 Car Jeglonski jedan; car Gezerski jedan;

13 Car Davirski jedan; car Gaderski jedan;

14 Car Oramski jedan; car Aradski jedan;

15 Car od Livne jedan; car Odolamski jedan;

16 Car Makidski jedan; car Vetiljski jedan;

17 Car Tafuvski jedan; car Eferski jedan;

18 Car Afečki jedan; car Saronski jedan;

19 Car Madonski jedan; car Asorski jedan;

20 Car Simron-Meronski jedan; car Ahsavski jedan;

21 Car Tanaški jedan; car Megidski jedan;

22 Car Kedeski jedan; car Jokneamski kod Karmela jedan;

23 Car Dorski u Nafat-Doru jedan; car Gojimski u Galgalu jedan;

24 Car Teraski jedan. Svega trideset i jedan car.

Analiza
Pretraga